Capio och det Europeiska företagsrådet (EWC) har genomfört sitt elfte möte i Stockholm

Under samrådsmötet mellan Capio och det Europeiska företagsrådet i Stockholm den 2-3 december 2014 diskuterades utvecklingen inom Capios verksamheter, kvalitetsmätningar och samverkansklimatet mellan arbetsgivare och lokala fackrepresentanter.

Capios VD och koncernchef Thomas Berglund diskuterade Capios verksamhet och kommenterade den senaste utvecklingen i bolaget för att ge en bild av var Capio står idag och framåt.

Sveneric Svensson, Chief Medical Officer i Capio, redovisade det pågående arbetet med systematisk kvalitetsmätning inom koncernen. Samtliga verksamhetsområden i Capios fyra länder tar nu fram s k Quality Performance Indicators (QPI eller kvalitetsindikatorer), som är centrala kvalitetsmått som styr kvalitetsarbetet för respektive verksamhet. Genom att mäta och följa utvecklingen för dessa kvalitetsmått får respektive verksamhet en snabbare återkoppling av såväl medicinska kvalitetsresultat som den patientupplevda kvaliteten. Med snabbare återkoppling till verksamheterna möjliggörs ett än mer aktivt arbete med att ständigt förbättra kvaliteten i Capios verksamheter.

Kevin Thompson, rådsordförande i Capios företagsråd, redogjorde för resultaten av den enkätundersökning som genomförts i syfte att kartlägga samverkansklimatet mellan Capio och lokala fackrepresentanter. Johannes Heuer, facklig representant, redovisade resultatet från Tyskland. Resultaten från Frankrike samt de handlingsplaner som kommer att implementeras presenterades gemensamt av Michèle Goya, facklig representant, och Catherine Viatgé, vice VD Capio Frankrike. Resultaten ger en viktig utgångspunkt för fortsatt arbete och flera förbättringsområden identifierades. Både Capio och rådets fackliga representanter underströk betydelsen av en god dialog och ett öppet samverkansklimat. Lokala handlingsplaner utarbetas för att ytterligare förstärka samverkan varefter nya uppföljningar kommer att ske. Rådets representanter pekade på att den stora öppenhet som finns i Capios EWC också måste säkerställas i samtliga lokala verksamheter när det gäller information och samråd.

För information vänligen kontakta:
Kevin Thompson, arbetstagarordförande, Capios företagsråd
Telefon: 0704-84 56 05
Thomas Berglund, VD och koncernchef, Capio AB
Telefon: 0733-88 86 00