Capio stärker öppenhet och transparens

Capio, ett av Sveriges och Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag, stärker arbetet med att främja öppenhet och transparens genom införandet av nya policys och riktlinjer för att förhindra och upptäcka mutor och korruption samt genom inrättandet av en visselblåsarfunktion.

Redan 2011 tecknade Capio ett kollektivavtal med de fackliga organisationerna i Sverige om principer för att garantera meddelarfrihet till anställda i Capios svenska verksamheter. Nu har Capio, i samverkan med Capios europeiska företagsråd (EWC), infört ytterligare principer för att stärka Capios verksamhetsetik och ansvar gentemot patienter, personal och huvudmän. Capio har inrättat en visselblåsarfunktion och antagit principer för att motverka korruption och mutor. Dessa riktlinjer gäller samtliga verksamheter och anställda i Capio.

S
om ett stöd i arbetet har foldern ”Vad vi strävar efter – och om något går fel” distribuerats till medarbetare på Capios över 500 vårdenheter i samtliga verksamhetsländer. Informationen finns tillgänglig på: http://capio.com/sv/bolagsstyrning/uppforandekod/.

För information vänligen kontakta:
Thomas Berglund, VD och koncernchef, Capio AB
Telefon: 0733-88 86 00

Kevin Thompson, arbetstagarordförande, Capios företagsråd
Telefon: 0704-84 56 05