Capio AB (publ) Delårsrapport, januari – juni 2015

April – juni 2015

  • ŸOmsättning var 3 441 MSEK (3 357). Organisk omsättningstillväxt var 3,5% (4,1) och total omsättnings­­tillväxt var 2,5% (6,9)
  • Rörelseresultat (EBITDA) var 237 MSEK (223)1 med en rörelsemarginal om 6,9% (6,7)1. EBITDA ökade med 6,3% på justerad basis
  • Rörelseresultat (EBITA) var 136 MSEK (115)1 med en rörelsemarginal om 4,0% (3,5)1. EBITA ökade med 18,3% på justerad basis  
  • Resultat per aktie -0,25 SEK (0,50)2 och justerat resultat per aktie 0,47 SEK (0,28)2

Januari – juni 2015

  • ŸOmsättning var 6 919 MSEK (6 728). Organisk omsättningstillväxt var 3,2% (4,4) och total omsättnings­tillväxt var 2,8% (6,7)
  • Rörelseresultat (EBITDA) var 528 MSEK (495)1 med en rörelsemarginal om 7,6% (7,4)1. EBITDA ökade med 6,7% på justerad basis
  • Rörelseresultat (EBITA) var 327 MSEK (284)1 med en rörelsemarginal om 4,7% (4,2)1. EBITA ökade med 15,1% på justerad basis  
  • Resultat per aktie 0,33 SEK (0,86)2 och justerat resultat per aktie 1,22 SEK (0,93)2

1   För rapporterade jämförelsetal 2014 se sidan 4. Se sidan 27 för definitioner av EBITDA och EBITA.
2   Resultat per aktie och justerat resultat per aktie före och efter utspädning. Se not 2 för beräkning av resultat per aktie. 


VD-kommentarer:

“Vår medicinska strategi fortsätter att generera stabila förbättringar i omsättningstillväxt och rörelseresultat i alla segment.”

Vi har en tydlig strategi och fokus: i kontinentaleuropa driver Modern Medicin snabb återhämtning, Rapid Recovery, med kortare behandlingstider och en högre andel öppenvårdsbehandlingar. I Norden kommer Modernt Ledarskap att öka den direkta patienttiden för medicinsk personal och därmed förbättra produktiviteten genom medarbetare med tydliga ansvarsområden och befogenheter.

För koncernen innebär detta i finansiella termer 3,2% i organisk omsättningstillväxt under de första sex månaderna (3,5% i kvartalet) och en förbättring av justerat rörelseresultat (EBITA) med 15,1% (18,3% i kvartalet).

I Norden är fokus på mer patienttid för läkare och sjuksköterskor genom färre administrativa uppgifter. Flera projekt kommer att implementeras under 2015 för att påskynda utvecklingen.


Organisk omsättningstillväxt för det första halvåret var 5,1% (4,8% i kvartalet) och justerat rörelseresultat (EBITA) ökade med 21,1% (17,2% i kvartalet). Omsättningstillväxten var god med positiv utveckling av rörelseresultaten för Capio S:t Görans sjukhus, Specialistkliniker och Norge. Närsjukvården uppvisade begränsad tillväxt och inga resultatförbättringar och hade därmed svårt att överträffa föregående år. För att förbättra utvecklingen inom Närsjukvården finns ett mycket starkt fokus på att öka patienttiden genom fler läkarbesök per dag, bland andra åtgärder.


I Frankrike ökade antalet opererade patienter med 2,1% under de första sex månaderna, innefattande en tillväxt om 6,6% av antal operationer i öppenvård och -6,2% i minskning av antal operationer i slutenvård. Detta innebär att vi är framgångsrika inom Rapid Recovery genom att förflytta patienter från slutenvårds- till öppenvårdsbehandling i enlighet med vår strategi. Andelen operationer i öppenvård ökade med 3 p.e. till 67% av det totala antalet opererade patienter under de första sex månaderna jämfört med föregående år. Vi har också sett hur medelvårdtiden (AVLOS) fortsätter att sjunka. Under det första halvåret 2015 utförde vi totalt 3 465 (3 287) höft- och knäprotesoperationer, varav 226 (34) i dagkirurgi.

Med den franska regeringens ambition att driva utvecklingen mot kortare vårdtider och mer öppenvårdsbehandlingar infördes prissänkningar från den 1 mars 2015 med en negativ prispåverkan med -2,5%. Den organiska omsättningstillväxten om 1,2% (1,8% i kvartalet) inkluderar effekten av prissänkningen såväl som effekten av en läkarstrejk mot ett nytt regelverk, som pågick på vissa kliniker i januari. Capio Frankrike har introducerat ett program för att påskynda implementeringen av Modern Medicin för att kompensera för prissänkningen. Programmet har ännu inte nått full takt men givet prissänkningarna från mars och läkarstrejken i januari är resultatutvecklingen under de första sex månaderna positiv.

I Tyskland var den organiska omsättningstillväxten 1,1% (2,6% i kvartalet) och rörelseresultatet (EBITA) ökade med 11,1%, vilket återspeglar en förbättrad utveckling inom de allmänna sjukhusen (framförallt sjukhuset i Dannenberg).


*


Detta är den första finansiella rapporten som offentliggörs efter noteringen av Capio på Nasdaq Stockholm den 30 juni 2015. Genom börsnoteringen får Capio ett långsiktigt ägarskap, ökad transparens och tillgång till kapital för expansion. En ny era för Capio inleds med den långsiktiga ambitionen att ytterligare bidra till förnyelsen av europeisk sjukvård genom implementering av Modern Medicin och Modernt Ledarskap.

Thomas Berglund
VD och koncernchef


Presentation av delårsrapporten

Investerare, analytiker och media inbjuds att delta i en telefonkonferens den 21 juli 2015 kl. 9.30 svensk tid. VD och koncernchef Thomas Berglund och CFO Olof Bengtsson presenterar rapporten och svarar på frågor (på engelska). Telefonkonferensen kan följas live via en ljudsändning på www.capio.com. För att följa telefonkonferensen, vänligen anmäl er på www.capio.com och ring in fem minuter i förväg.

Sverige: + 46 8 566 426 63
Storbritannien: + 44 20 342 814 16
USA: +1 855 753 22 35
Finland: +358 981710491
Frankrike (tullfritt): 0805980143

Presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på www.capio.com före telefonkonferensens början.

En inspelad ljudsändning av telefonkonferensen kommer att göras tillgänglig på www.capio.com under eftermiddagen.

För ytterligare information

Thomas Berglund, VD och koncernchef
Telefon: +46 733 88 86 00
E-post: thomas.berglund@capio.com


Olof Bengtsson, CFO

Telefon: +46 761 18 74 69
E-post: olof.bengtsson@capio.com


Henrik Brehmer, Informationsdirektör

Telefon: +46 761 11 34 14
E-post: henrik.brehmer@capio.com


För ytterligare information rörande Capios IR-aktiviteter, se www.capio.com/investerare

Informationen är sådan som Capio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.00 (svensk tid) den 21 juli 2015.