Capio AB (publ) Delårsrapport, januari – september 2015

Juli – september 2015

  • Omsättningen var 3 055 MSEK (3 020). Organisk omsättningstillväxt var 2,3% (4,2) och total omsättnings­­tillväxt var 1,1% (6,6)
  • Rörelseresultat (EBITDA) var 188 MSEK (184)1 med en rörelsemarginal om 6,2% (6,1)1. EBITDA ökade med 2,2% på justerad basis
  • Rörelseresultat (EBITA) var 86 MSEK (79)1 med en rörelsemarginal om 2,8% (2,6)1. EBITA ökade med 8,9% på justerad basis  
  • Resultat per aktie2 var 0,20 SEK (-0,25) och justerat resultat per aktie2 var 0,32 SEK (0,24)

Januari – september 2015

  • Omsättningen var 9 974 MSEK (9 748). Organisk omsättningstillväxt var 2,9% (4,3) och total omsättnings­tillväxt var 2,3% (6,7)
  • Rörelseresultat (EBITDA) var 716 MSEK (679)1 med en rörelsemarginal om 7,2% (7,0)1. EBITDA ökade med 5,4% på justerad basis
  • Rörelseresultat (EBITA) var 413 MSEK (363)1 med en rörelsemarginal om 4,1% (3,7)1. EBITA ökade med 13,8% på justerad basis  
  • Resultat per aktie2 var 0,53 SEK (0,61) och justerat resultat per aktie2 var 1,52 SEK (1,17)

1 För rapporterade jämförelsetal 2014 se sidan 4. Se sidan 28 för definitioner av EBITDA och EBITA.
2 Resultat per aktie och justerat resultat per aktie var detsamma före och efter utspädning. Se not 2 för beräkning av resultat per aktie.

VD-kommentarer:

“Capio Norden och Capio Tyskland fortsatte att förbättras – Capio Frankrike är på väg att kompensera för regeringens prissänkning.”

Vi har en tydlig strategi och fokus: i Kontinentaleuropa driver Modern Medicin snabb återhämtning, Rapid Rec­overy, med kortare behandlingstider och en högre andel öppenvårds­behandlingar. I Norden kommer Modernt Ledarskap att öka den direkta patienttiden för medicinsk personal och därmed förbättra produktiviteten genom medarbetare med tydliga ansvarsområden och befogenheter.

För koncernen innebär detta i finansiella termer 2,9% i organisk omsättningstillväxt under de första nio månad­erna (2,3% i kvartalet) och en förbättring av justerat rörelse­resultat (EBITA) med 13,8% (8,9% i kvartalet).

I Norden är fokus på mer patienttid för läkare och sjuksköt­erskor genom färre administrativa uppgifter. Flera projekt håller för närvarande på att implementeras för att påskynda denna utveckling under 2016.

Organisk omsättningstillväxt var 4,8% för de första nio månad­erna (4,2% i kvartalet) och justerat rörelseresultat (EBITA) ök­ade med 19,8% (17,6% i kvartalet). Omsättningstillväxten var god med positiv utveckling av rörelseresultaten för Capio S:t Görans sjukhus, Specialistkliniker och Norge. Inom Närsjuk­vården finns ett mycket starkt fokus på att öka patienttiden ge­nom bland annat fler läkarbesök per dag.

I Frankrike ökade antalet opererade patienter med 2,5% under de första nio månaderna, innefattande en tillväxt om 6,7% av antal operationer i öppenvård och -5,2% i minskning av antal operationer i slutenvård. Detta innebär att vi är framgångsrika inom Rapid Recovery och förflyttningen av patienter från slutenvårds- till öppenvårdsbehandling i enlighet med vår strat­egi. Andelen operationer i öppenvård ökade med 3 p.e. jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 67% av det totala antalet opererade patienter. Den genom­snittliga andelen öppenvårdskirurgi på franska sjukhus uppgick till 45% under 2014. Vi har ock­så sett hur medel­vårdtiden (AVLOS) fortsätter att sjunka med -2.5% för jämförbara DRG (diagnosrelaterade grupper) inom MSO (medicin, kirurgi och obstetrik) under de första nio månaderna.

Den franska regeringen genomförde en generell prissänkning om -2,5% på medicinsk omsättning från den 1 mars 2015.

Under det tredje kvartalet, vilket är ett säsongsmässigt svagt kvartal, på­ver­k­ades omsättningen negativt av prissänkningen. Produktivit­ets­förbättringar kompenserade nästan för prissänkningen i kvartalet. Uppstarten av sjukhuset Belharra i Bayonne och den pågående integrationen av sjukhuset Parisis påverkade resultatet negativt i kvartalet.

Den organiska omsätt­­­nings­­­till­växten i Capio Fra­n­­krike om 0,6% för de första nio månaderna (-0,7% i kvartalet) inkluderar ovan nämnda effekter liksom strejkeffekten från det första kvartalet. Justerat rörelseresultat (EBITA) ök­ade med 2,4% under de första nio månaderna (-27,6% i kvartalet) vilket återspeglar att prissänk­ningen nästan kompenserats.

Med syfte att kompensera för den negativa priseffekten har Capio Frankrike, från det första kvartalet 2015, introducerat ett flertal program för att påskynda implementeringen av Modern Medicin, vilket driver Rapid Recovery. Programmen har ännu inte nått full takt men förväntas ge full effekt under 2016.

I Tyskland var den organiska omsättningstillväxten 2,0% (4,1% i kvartalet) och rörelseresultatet (EBITA) ökade med 16,7%, vilket återspeglar en förbättrad utveckling inom de allmänna sjukhusen, framförallt för sjukhuset i Dannenberg.

Thomas Berglund

VD och koncernchef

Presentation av delårsrapporten

Investerare, analytiker och media inbjuds att delta i en telefonkonferens den 4 november 2015 kl. 9.30 svensk tid. VD och koncernchef Thomas Berglund och CFO Olof Bengtsson presenterar rapporten och svarar på frågor (på engelska). Telefonkonferensen kan följas live via en ljudsändning på www.capio.com. För att följa telefonkonferensen, vänligen anmäl er på www.capio.com och ring in fem minuter i förväg.

Sverige: +46 8 566 426 63

Storbritannien: +44 20 342 814 16

USA: +1 855 753 22 35

Finland: +358 981710491

Frankrike (lokalsamtal): 0805980143

Presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på www.capio.com före telefonkonferensens början.

En inspelad ljudsändning av telefonkonferensen kommer att göras tillgänglig på www.capio.com under eftermiddagen.

För ytterligare information

Thomas Berglund, VD och koncernchef
Telefon: +46 733 88 86 00
E-post: thomas.berglund@capio.com

Olof Bengtsson, CFO
Telefon: +46 761 18 74 69
E-post: olof.bengtsson@capio.com

Henrik Brehmer, Informationsdirektör
Telefon: +46 761 11 34 14
E-post: henrik.brehmer@capio.com

För ytterligare information rörande Capios IR-aktiviteter, se www.capio.com/investerare

Informationen är sådan som Capio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.00 (svensk tid) den 4 november 2015.