Capio S:t Görans Sjukhus förlorar konkurrensmål i Stockholms tingsrätt

Stockholms tingsrätt meddelade idag dom i ett konkurrensmål som pågått sedan augusti 2013 avseende ett underleverantörsavtal i samband med en upphandling i klinisk fysiologi 2008, i Stockholms Läns Landsting (SLL). Tingsrätten biföll delvis Konkurrensverkets (KKV) yrkande och dömde ut en konkurrensskadeavgift på 1,1 MSEK för Capio S:t Göran (CStG).

Tingsrätten konstaterar i domen bl.a. att överträdelsen inte skett uppsåtligen och att parternas samarbete kännetecknats av en relativt hög grad av öppenhet gentemot beställaren SLL, vilket bidrar till en sänkning av avgiften med trettio procent.

Den avsedda upphandlingen inom klinisk fysiologi 2008 avsåg fysiologiska undersökningar som t.ex. sömnapnéundersökningar och arbets-EKG, och var alltså helt skild från CStG huvudavtal med SLL. 

I samband med upphandlingen tecknade CStG ett underleverantörsavtal med Aleris i syfte att kunna lämna ett konkurrenskraftigt och separat anbud i full konkurrens. Underleverantörsförhållandet redovisades helt öppet i upphandlingen och godkändes av SLL som också förlängde avtalet i november 2012 till juni 2014, då avtalet löpte ut.

CStG deltog i upphandlingen 2008 i syfte att kunna bibehålla kompetens inom klinisk fysiologi som sjukhusuppdraget kräver, klara sina utbildningsuppdrag och, framför allt, tillgodose patienternas bästa.

Underleverantörsavtalet har enbart tillämpats inom området för sömnapné-undersökningar, med en omsättning på mindre än 0,2 procent av sjukhusets totala omsättning under åren 2010 till 2014. Därtill har inte CStG haft något inflytande över vilket antal undersökningar som faktiskt kom att genomföras, då detta helt beror på antalet remisser som kommer in från läkare utanför sjukhuset. 

Sedan KKV inledde sin undersökning i juni 2012 har CStG samarbetat med KKV i full öppenhet vad avser all relevant information i ärendet. Den 28 augusti 2013 ingav KKV en stämningsansökan mot CStG i det aktuella ärendet och dom meddelades idag. Tingsrätten dömde i samma mål ut avgift om 25,3 MSEK till Aleris och om 2,1 MSEK till Hjärt- och kärlgruppen.

CStG delar inte tingsrättens bedömning och kommer nu att överklaga tingsrättens dom till Marknadsdomstolen.

För information vänligen kontakta:

Britta Wallgren, VD, Capio S:t Görans sjukhus
Telefon: 08-587 020 50

Anders Persson, Informatör, Capio S:t Görans sjukhus
Telefon: 0739-01 26 99

Denna information är sådan som Capio AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 december 2015 kl 13.00 (svensk tid).