Årsstämma i Capio AB

Vid årsstämman i Capio AB (publ) denna dag fattades följande huvudsakliga beslut.

Val av styrelse, revisor och arvode

Omval av styrelseledamöterna Anders Narvinger, Gunnar Németh, Gun Nilsson och Fredrik Näslund samt nyval av Birgitta Stymne Göransson, Pascale Richetta, Michael Flemming och Arnaud Bosquet såsom ordinarie styrelseledamöter. Anders Narvinger omvaldes till styrelsens ordförande och Gunnar Németh till styrelsens vice ordförande. Som revisor omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB, varvid revisionsbolaget upplyst om att auktoriserade revisorn Staffan Landén kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen ska utgå med 800 000 kronor till ordföranden, 450 000 kronor till vice ordförande och 350 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. En ytterligare ersättning om 20 000 kronor per fysiskt styrelsemöte för restid ska utgå till styrelseledamöterna Pascale Richetta och Michael Flemming. Ordföranden för revisions- och finansutskottet ska erhålla 150 000 kronor och ledamot 50 000 kronor, ordföranden för ersättningsutskottet ska erhålla 50 000 kronor och ledamot 50 000 kronor samt ska ordföranden för medicinska kvalitetskommittén erhålla 150 000 kronor och ledamot 75 000 kronor. Arvode till revisor ska utgå enligt avtal.

Utdelning

Stämman godkände styrelsens förslag om utdelning med 0,50 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till fredagen den 13 maj 2016 och utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske med början den 18 maj 2016.

Valberedning

Stämman godkände valberedningens förslag till principer för utseende av ledamöter i valberedningen i huvudsak innebärande att valberedningen som huvudregel ska utgöras av representanter för de fem röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti året innan årsstämman infaller samt av styrelsens ordförande. Principerna ska gälla till dess bolagsstämman beslutar något annat.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att ersättningen ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga förmåner och pension samt vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad där befattningshavaren verkar. Den rörliga ersättningen ska vara maximerad till 60 procent av den fasta bruttolönen. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande om inte annat följer av lokala regler. Styrelsen ska årligen överväga om ett aktie- eller aktiekursrelaterat incitamentsprogram ska föreslås bolagsstämman.

Uppsägningstiden bör inte överstiga 12 månader. Vid uppsägning från bolaget ska uppsägningstiden och den tid under vilken avgångsvederlag utgår totalt inte överstiga 24 månader. Pensionsförmåner bör om möjligt vara avgiftsbestämda, men kan vara förmånsbestämda eller en kombination därav och ge koncernledningsmedlemmen rätt att erhålla pension från tidigast 65 års ålder om inte annat följer av lokala regler.

Konvertibelprogram 2016/2021

Stämman beslutade om att godkänna styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda i Capio-koncernen innefattande emission av konvertibler.

Beslutet medför att bolaget ska utge konvertibler i ett par olika serier i kronor respektive euro till ett nominellt belopp om sammanlagt högst 200 000 000 kronor.

Rätt att teckna konvertiblerna ska tillfalla dels personer anställda i Capio-koncernen som den 30 april 2016 innehade anställning eller som vid denna tidpunkt tecknat avtal om anställning med bolag i Capio-koncernen och inte sagt upp sig eller blivit uppsagda från sin anställning, dels vissa konsulter i Capio Norge med en tjänstgöringsgrad om minst 50 procent.

Konvertiblerna ska ges ut till en kurs motsvarande deras nominella belopp, vilket ska motsvara deras marknadsvärde, och ska kunna konverteras till nya aktier i Capio AB under perioden från och med den 25 juli 2021 till och med den 15 augusti 2021. Konverteringskursen ska motsvara 120 procent av den för Capio-aktien på Nasdaq Stockholms officiella kurslista noterade genomsnittliga volymviktade aktiekursen under perioden från och med den 11 maj 2016 till och med den 18 maj 2016. Konvertibelemissionen medför en total utspädningseffekt om maximalt 2,5 procent i förhållande till antalet aktier och röster i bolaget.

För information vänligen kontakta:

Olof Bengtsson, CFO
Telefon: 0761-18 74 69

Kristina Ekeblad, Investor relations manager
Telefon: 0708-31 19 40

Henrik Brehmer, Informationsdirektör
Telefon: 0761-11 34 14

Denna information är sådan som Capio AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj 2016 kl 18:30 (svensk tid).