Capio AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2016

  April – juni 20

 • Omsättningen 3 573 MSEK (3 441). Organisk omsättningstillväxt 4,0% (3,5) och total omsättningstillväxt 3,8% (2,5)
 • Rörelseresultat (EBITDA)[1] 276 MSEK (237) och rörelsemarginal 7,7% (6,9). EBITDA ökade med 16,5%
 • Rörelseresultat (EBITA)[1] 172 MSEK (136) och rörelsemarginal 4,8% (4,0). EBITA ökade med 26,5%  
 • Rörelseresultat (EBIT) 157 MSEK (66) och rörelsemarginal 4,4% (1,9). EBIT ökade med 137,9% 
 • Periodens resultat[1] 113 MSEK (-31) och periodens justerade resultat[1] 123 MSEK (60).
 • Resultat per aktie[2] 0,80 SEK (-0,25) och justerat resultat per aktie[2] 0,87 SEK (0,47)

Januari – juni 2016

 • Omsättningen 7 176 MSEK (6 919). Organisk omsättningstillväxt 3,8% (3,2) och total omsättningstillväxt 3,7% (2,8)
 • Rörelseresultat (EBITDA)[1] 572 MSEK (528) och rörelsemarginal 8,0% (7,6). EBITDA ökade med 8,3%
 • Rörelseresultat (EBITA)[1] 367 MSEK (327) och rörelsemarginal 5,1% (4,7). EBITA ökade med 12,2% 
 • Rörelseresultat (EBIT) 333 MSEK (228) och rörelsemarginal 4,6% (3,3). EBIT ökade med 46,1% 
 • Periodens resultat[1] 235 MSEK (42) och periodens justerade resultat[1] 260 MSEK (154).
 • Resultat per aktie[2] 1,67 SEK (0,33) och justerat resultat per aktie[2] 1,84 SEK (1,22)

[1] Se s. 28 för definitioner av EBITDA och EBITA. Periodens resultat och periodens justerade resultat avser resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare.
[2] Resultat per aktie och justerat resultat per aktie var detsamma före och efter utspädning. Se not 2 för beräkningar av resultat per aktie.

 
VD-kommentar:

“Stark utveckling i alla segment – Frankrike på plan att kompensera för prissänkningen fullt ut för helåret 2016.”

 • Organisk omsättningstillväxt om 4% och EBITA-tillväxt om 27% för det andra kvartalet 2016
 • Fortsatt stark utveckling för Norden och Tyskland
 • Frankrike förbättrar takten för marginalutvecklingen under det andra kvartalet och är på plan för att nå en marginalnivå för helåret 2016 som är i linje med 2015

 
Vi har nu en trend av starkt positiv utveckling i alla segment och vi är i linje med våra planer framåt.

Norden visade god omsättningstillväxt och resultatutveckling. Den organiska omsättningstillväxten var nära 5% i kvartalet och strax under 4% för de första sex månaderna. Rörelsemarginalen (EBITA) förbättrades mer än en procentenhet för kvartalet och nära en procentenhet för de första sex månaderna jämfört med samma perioder 2015.

Produktivitetsförbättringarna inom Närsjukvården i Sverige fortsätter enligt plan. Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm visar en tvåsiffrig omsättningstillväxt till följd av skiftet av patientvolymer som förberedelse inför öppnandet av det mindre Nya Karolinska Sjukhuset (NKS). Den nya och större akutmottagningen på Capio S:t Göran öppnade i slutet av april och kommer att bidra till fortsatt god tillväxt. Specialistvården har också en god utveckling och förbereder sig för att stärka och fokusera erbjudandet på marknaden för fritt vårdval. Norge har framgångsrikt integrerat förra årets förvärv och förbättrar sitt resultat.  

Frankrike har under de första sex månaderna nästan fullt ut kompenserat för den prissänkning om över 2% som regeringen gjorde i mars. För det första kvartalet var den negativa marginalavvikelsen 0,4 procentenheter jämfört med samma kvartal föregående år. För det andra kvartalet minskade skillnaden till 0,1 procentenhet. Pågående åtgärder avser att utjämna den återstående avvikelsen under resterande del av året. Dessa åtgärder innefattar omorganisation av personal, mer effektiva inköp, fortsatta förbättringar av några få enheter som fortfarande inte är på plan samt affärsutveckling av medicinska specialiteter. Att kompensera för den återstående marginalavvikelsen under det andra halvåret kommer att skapa en bra utgångspunkt för nästa års arbete med att fortsätta förbättra marginalerna, eftersom Frankrike då avslutar året med en högre takt än den genomsnittliga marginalen för 2016.    

Det är glädjande att se att patienttillväxten var mycket stark i Frankrike för kvartalet – 6,3%. Detta reflekterar attraktions­kraften i vårt fokus på Modern Medicin och det fort­satta skiftet från sluten­vårds- till öppenvårdsbehandlingar. Det kan noteras att läkare vid Capio Clinique du Tonkins hjärtklinik i Lyon genomförde den första dagkirurgiska TAVI-operationen (byte av hjärtklaff) någonsin i Frankrike på en 86-årig patient. Patienten anlände till sjukhuset tidigt på morgonen och lämnade vid god hälsa och vigör strax efter klockan 18 samma dag.  

Som förväntat gjorde Tyskland ett starkt andra kvartal och är efter de första sex månaderna på plan och positionerat för fortsatta förbättringar. Förbättringarna av de allmänna sjukhus­en fortsatte med både stark omsättningstillväxt och förbättrad produktivitet, vilket resulterade i förbättrade marginaler.

Totalt tecknade sig 731 medarbetare i det konvertibla förlags­lånet med ett sammanlagt belopp om 155 MSEK, varav samtliga medlemmar av koncernledningen (23 MSEK) och 12 av 14 affärsområdes- och regionchefer (16 MSEK) deltog.

Fokus framöver är naturligtvis att säkra de nuvarande starka trenderna inom den befintliga verksamheten. Vi ökar också förberedelserna för digitalisering inom alla områden, från förbättrad tillgänglighet för patienter genom förbättrade arbetsflöden till att standardisera administration och medicinska journaler. För närvarande pågår ett antal pilotprojekt, som kommer att rullas ut i takt med att de bevisats effektiva.

Vi söker också aktivt efter intressanta förvärvsobjekt.

Thomas Berglund

VD och koncernchef

 
Presentation av delårsrapporten

Investerare, analytiker och media inbjuds att delta i en telefonkonferens den 22 juli 2016 kl. 09.30 svensk tid. VD och koncernchef Thomas Berglund och CFO Olof Bengtsson presenterar rapporten och svarar på frågor (på engelska). Telefonkonferensen kan följas live via en ljudsändning på www.capio.com. För att följa telefonkonferensen, vänligen anmäl er på www.capio.com och ring in fem minuter i förväg.

Sverige: + 46 8 566 426 90
Storbritannien: + 44 203 008 98 07
USA: +1 855 753 22 35
Finland: +35 898 171 04 93
Frankrike: +33 170 75 07 12

Presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på www.capio.com före telefonkonferensens början.

En inspelad ljudsändning av telefonkonferensen kommer att göras tillgänglig på www.capio.com under eftermiddagen.

 
Finansiell kalender

3 november 2016, Delårsrapport januari – september 2016

10 februari 2017, Helårsrapport januari – december 2016

 
För ytterligare information

Thomas Berglund, VD och koncernchef
Telefon: +46 733 88 86 00, E-post: thomas.berglund@capio.com

Olof Bengtsson, CFO
Telefon: +46 761 18 74 69, E-post: olof.bengtsson@capio.com

Kristina Ekeblad, Investor Relations Manager
Telefon: +46 708 31 19 40, E-post: kristina.ekeblad@capio.com

Henrik Brehmer, SVP Group Communication & Public Affairs
Telefon: +46 761 11 34 14, E-post: henrik.brehmer@capio.com

För ytterligare information rörande Capios IR-aktiviteter, se www.capio.com

Denna information är sådan som Capio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson Henrik Brehmers försorg, för offentlig­görande den 22 juli 2016 kl. 08.00 CET (svensk tid).