Capio AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2016

Januari – mars 2016

 • Ÿ  Omsättningen var 3 603 MSEK (3 478). Organisk omsättningstillväxt var 3,7% (2,9) och total omsättningstillväxt var 3,6% (3,2)
 • Ÿ  Rörelseresultat (EBITDA)[1] var 296 MSEK (291) med en rörelsemarginal om 8,2% (8,4). EBITDA ökade med 1,7%
 • Ÿ  Rörelseresultat (EBITA)[1] var 195 MSEK (191) med en rörelsemarginal om 5,4% (5,5). EBITA ökade med 2,1%
 • Ÿ  Resultat per aktie[2] var 0,86 SEK (0,59) och justerat resultat per aktie[2] var 0,97 SEK (0,75)
 • Ÿ  Utvecklingen i kvartalet påverkades negativt av timingen av påsk med en uppskattad resultateffekt om -20 MSEK
 • Ÿ  Nettocapex RTM var 432 MSEK, vilket motsvarade 3,2% av omsättningen
 • Ÿ  Nettoskulden per den 31 mars 2016 var 3 009 MSEK, vilket motsvarade en finansiell leverage om 3,0x
     

VD-kommentar:

“Våra ansträngningar att införa Modern Medicin och Modernt Management ger resultat.”

 • Fortsatt förkortning av AVLOS inom alla segment
 • God patienttillväxt i det franska segmentet
 • Produktivitetsförbättringar inom Närsjukvården i Sverige enligt plan
 • Starkt fokus på att kompensera för prissänkningen i Frankrike
 • Ökad kapacitet inom akutsjukvården vid Capio S:t Görans sjukhus i Sverige
    

Solid operationell utveckling

Vårt starka fokus på medicinsk utveckling inom Koncernen fortsatte att ge förbättringar under det första kvartalet 2016. Bättre behandlingsmetoder har kortat medelvårdtiderna (AVLOS) med -5% jämfört med det första kvartalet förra året. Detta är mer märkbart i Frankrike och Tyskland, där behandlingstiderna generellt sett är långa, medan det är mindre påfallande i Norden där behandlingstiderna redan är korta. Kortare vistelser på sjukhus betyder inte enbart snabbare återhämtning för patienterna, utan också en kortare exponering för sjukhusmiljön – med färre infektioner som ett resultat.

Vår ansats med Rapid Recovery (snabb återhämtning efter behand­ling) har resulterat i god patienttillväxt i Frankrike, även när förra årets påverkan av den begränsade doktorsstrejken mot de franska myndigheterna har beaktats. I Frankrike har antalet öppenvårdstillfällen ökat med cirka 11% och antalet sluten­vårdstillfällen med nästan 6% under det första kvartalet 2016. Tillväxten av antalet slutenvårdstillfällen var även stark i Nord­en med en total tillväxt om 4%, vilket inkluderade en ökning av antalet slutenvårdstillfällen vid Capio S:t Göran om 7%.

Vår ambition att öka produktiviteten inom Närsjukvården i Sverige följer den plan som gjordes under hösten 2015 och som minskar antalet anställda för helåret 2016 med -90 FTE. Då Stockholms läns landsting ändrar ersättningsmodellen från betalning per besök till en högre andel fast kapiterings­ersättning, vilket de flesta andra landsting redan tidigare gjort, har antalet doktorsbesök också minskat enligt plan.

Stabil finansiell utveckling

Den operationella utvecklingen i segmenten påverkar den finansiella utvecklingen positivt. Koncernens organiska omsättningstillväxt ökade med nästan en procentenhet från 2,9% till 3,7% trots den negativa påskeffekten under det första kvartalet, vilken främst påverkade Norden och Tyskland (påsk inträffade i mars i år men i april 2015).

Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 2,1% trots påskeffekten som uppskattas ha påverkat EBITA med -20 MSEK.

I Frankrike har förra årets prissänkning om -2,5% kompenserats fullt ut under kvartalet. 2016 års prissänkning som gäller från den 1 mars har hittills delvis kompenserats, vilket resulterat i ett stabilt resultat. Medan de produktivitets­åtgärder som förstärktes under 2015 ger resultat enligt plan introduceras nu ytterligare aktiviteter för att kompensera för 2016 års prissänkning. Vi tror starkt på vårt strategiska fokus på Rapid Recovery och det pågående skiftet från sluten- till öppenvård, vilket är väl i linje med de nationella ambitionerna för att förbättra fransk sjukvård.

Vårt huvudsakliga fokus under resten av 2016

Till följd av den utmanande prisutvecklingen i Frankrike är vår viktigaste målsättning att fullt ut kompensera för detta års prissänkning. Den pågående förkortningen av AVLOS har hittills inte helt reflekterats i personalkostnaderna. Följaktligen arbetar vi intensivt med denna potential och har också ökat vårt fokus på inköps­aktiviteter.

I Norden är vår viktigaste målsättning att slutföra det pågående produktivitetsprojektet och implementera personalminskn­ings­programmet inom Närsjukvården. Detta är på god väg och när det slutförts kommer vi att accelerera arbetet med att implemen­tera digitala kanaler för patientkontakter och konsultationer.

Under april 2016 öppnade den nya akutmottagningen på Capio S:t Göran med kapacitet att ta emot fler än 100 000 patienter per år. Under uppstartsfasen av den nya akuten kommer patientvolym­erna att gradvis öka och vi uppskattar en 40%-ig volymtillväxt under de kommande fem åren. För att stödja denna tillväxt kommer sjukhuset att växa med cirka 60 nya sjukhusbäddar (333 bäddar idag) under samma tidsperiod, vilket tillsammans med en fortsatt förkortning av AVLOS kommer att möjliggöra tillväxten.

Vår strategi – Modern Medicin och Modernt Management – fungerar, både för att hantera utmanande marknadsvillkor och för att driva affärsmöjligheter inom vår nuvarande plattform och genom förvärv.
   

Thomas Berglund

VD och koncernchef

[1]    Se sidan 23 i Årsredovisningen för definitioner av EBITDA och EBITA.
[2]    Resultat per aktie och justerat resultat per aktie var detsamma före och efter utspädning. Se not 2 i Årsredovisningen för beräkning av resultat per aktie.

     
Presentation av delårsrapporten

Investerare analytiker och media inbjuds att delta i en telefonkonferens den 11 maj 2016 kl. 13.30 svensk tid. VD och koncernchef Thomas Berglund och CFO Olof Bengtsson presenterar rapporten och svarar på frågor (på engelska). Telefonkonferensen kan följas live via en ljudsändning på www.capio.com. För att följa telefonkonferensen, vänligen anmäl er på www.capio.com och ring in fem minuter i förväg.

Sverige: + 46 8 566 426 90

Storbritannien: + 44 203 008 9807

USA: +1 855 753 22 35

Finland: +35 898 171 04 93

Frankrike: +33 170 75 07 12

Presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på www.capio.com före telefonkonferensens början.
En inspelad ljudsändning av telefonkonferensen kommer att göras tillgänglig på www.capio.com under eftermiddagen.

       
För ytterligare information

Thomas Berglund, VD och koncernchef
Telefon: +46 733 88 86 00
E-post: thomas.berglund@capio.com

Olof Bengtsson, CFO
Telefon: +46 761 18 74 69
E-post: olof.bengtsson@capio.com

Kristina Ekeblad, Investor relations manager
Telefon: +46 708 31 19 40
E-post: kristina.ekeblad@capio.com

Henrik Brehmer, SVP Group Communication & Public Affairs
Telefon: +46 761 11 34 14
E-post: henrik.brehmer@capio.com

För ytterligare information rörande Capios IR-aktiviteter, se www.capio.com

        
Informationen är sådan som Capio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 12.30 (svensk tid) den 11 maj 2016.