Capio AB (publ) Delårsrapport januari – september 2016

Juli – september 2016

 • Omsättning 3 168 MSEK (3 055). Organisk omsättningstillväxt 2,6% (2,3) och total omsättnings­tillväxt 3,7% (1,1)
 • Rörelseresultat (EBITDA)¹ 200 MSEK (188) och marginal 6,3% (6,2). EBITDA ökade med 6,4%
 • Rörelseresultat (EBITA)¹ 94 MSEK (86) och marginal 3,0% (2,8). EBITA ökade med 9,3%  
 • Rörelseresultat (EBIT) 72 MSEK (67) och marginal 2,3% (2,2). EBIT ökade med 7,5% 
 • Periodens resultat¹ 34 MSEK (29) och periodens justerade resultat¹ 46 MSEK (45). Resultat per aktie efter utspädning² 0,24 SEK (0,20) och justerat resultat per aktie efter utspädning² 0,33 SEK (0,32)

Januari – september 2016

 • Omsättning 10 344 MSEK (9 974). Organisk omsättningstillväxt 3,5% (2,9) och total omsättningstillväxt 3,7% (2,3)
 • Rörelseresultat (EBITDA)¹ 772 MSEK (716) och marginal 7,5% (7,2). EBITDA ökade med 7,8%
 • Rörelseresultat (EBITA)¹ 461 MSEK (413) och marginal 4,5% (4,1). EBITA ökade med 11,6%
 • Rörelseresultat (EBIT) 405 MSEK (295) och marginal 3,9% (3,0). EBIT ökade med 37,3%
 • Periodens resultat¹ 269 MSEK (71) och periodens justerade resultat¹ 306 MSEK (199). Resultat per aktie efter utspädning² 1,90 SEK (0,53) och justerat resultat per aktie efter utspädning² 2,16 SEK (1,52)

¹   Se s. 27 för definitioner av EBITDA och EBITA. Periodens resultat och periodens justerade resultat avser resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare.
²   Se not 2 för beräkningar av resultat per aktie och justerat resultat per aktie (före och efter utspädning).

 
VD-kommentar:

“Fortsatt positiv utveckling i linje med våra planer – i kvartalet kompenserade Frankrike prissänkningen fullt ut.”

 • Organisk omsättningstillväxt om 3% och EBITA-tillväxt om 9% för det säsongsmässigt svagare tredje kvartalet
 • Fortsatt positiv utveckling för Norden till följd av högre volymer och produktivitetsförbättringar
 • Frankrike förbättrades ytterligare under det tredje kvartalet vilket gav en rörelsemarginal (EBITA) på samma nivå som föregående år – på plan för att nå en marginalnivå för helåret 2016 som är i linje med 2015
 • Tyskland påverkades av lägre slutenvårdsvolymer i kvartalet, vilket resulterade i samma resultatnivå som föregående år

Norden fortsatte att visa stabil omsättningstillväxt och resultatutveckling i linje med våra planer. Den organiska omsättningstillväxten var 3% i kvartalet och strax under 4% för de första nio månader­na. Rörelsemarginalen (EBITA) förbättrades både under kvartalet och de första nio månaderna jämfört med samma perioder 2015.

Produktivitetsförbättringarna inom Närsjukvården i Sverige fortsätter enligt plan. Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm visade fortsatt en nära tvåsiffrig omsättningstillväxt till följd av skiftet av patient­volymer som förberedelse inför öppnandet av det mindre Nya Karolinska Sjukhuset (NKS). Den nya och större akutmott­agn­ingen på Capio S:t Göran som öppnades i slutet av april bidrar till den fortsatt goda tillväxten. Specialist­vården växer framgångsrikt den geriatriska verksamheten och fortsätter arbetet med att stärka och fokusera erbjudandet på mark­naden för fritt vårdval.  

Under det tredje kvartalet har Frankrike fullt ut kompenserat för regeringens prissänkning om över 2% (från mars 2016). Marginalutvecklingen har förbättrats kvartal efter kvartal under 2016, i takt med att effekter från genomförda åtgärder blivit synliga i resultatet. Åtgärder för att ytterligare förbättra utvecklingen fortsätter under det fjärde kvartalet. Dessa åtgärder innefattar omorganisation av personal, mer effektiva inköp, fortsatta förbättrin­gar av några få enheter som fort­farande inte är på plan samt vidareutveckling av medicinska specialiteter. Resterande marginalavvikelse jämfört med föregående år förväntas kompenseras under resterande del av året, vilket skapar en bra utgångspunkt för nästa års arbete med att fortsätta förbättra rörelsemarginalen i Frankrike.    

Det är glädjande att se att patienttillväxten fortsatte att vara mycket stark i Frankrike under det tredje kvartalet med 6,1%. Detta reflekterar attraktions­kraften i vårt fokus på Modern Medicin och det fort­satta skiftet från sluten­vårds- till öppen­vårdsbehandlingar. Det kan noteras att läkare vid Capio Clinique du Tonkins hjärtklinik i Lyon genomförde den andra dagkirurgiska TAVI-operationen (byte av hjärtklaff) någonsin i Frankrike under kvartalet.  

Tyskland hade en svagare resultatutveckling än planerat under det tredje kvartalet då uppstarten efter sommarperioden var svag­are än vanligt. Utvecklingen efter de första nio månaderna var stark och verksamheten är fortsatt positionerad för ytterligare förbättringar.

Fokus framöver är naturligtvis att säkra de nuvarande starka trenderna inom den befintliga verksamheten. Vårt fokus på e-hälsa för ökad tillgänglighet för patienterna, förbättrade arbets­flöden samt standardiserade medicinska processer fortsätter. Parallellt med detta söker vi fortsatt aktivt efter intressanta förvärvsobjekt för att bredda vår närvaro och vårt medicinska utbud.

Thomas Berglund

VD och koncernchef
 

Presentation av delårsrapporten

Investerare, analytiker och media inbjuds att delta i en telefonkonferens den 3 november 2016 kl. 09.30 svensk tid. VD och koncernchef Thomas Berglund och CFO Olof Bengtsson presenterar rapporten och svarar på frågor (på engelska). Telefonkonferensen kan följas live via en ljudsändning på www.capio.com. För att följa telefonkonferensen, vänligen anmäl er på www.capio.com och ring in fem minuter i förväg.

Sverige: + 46 8 566 426 91
Storbritannien: + 44 203 008 98 07
USA: +1 855 831 59 47
Finland: +35 898 171 04 93
Frankrike: +33 170 75 07 12

Presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på www.capio.com före telefonkonferensens början.

En inspelad ljudsändning av telefonkonferensen kommer att göras tillgänglig på www.capio.com under eftermiddagen.
 

Finansiell kalender

10 februari 2017, Helårsrapport januari – december 2016
3 maj 2017, Delårsrapport januari – mars 2017
3 maj 2017, Årsstämma 2017
21 juli 2017, Delårsrapport januari – juni 2017
27 oktober 2017, Delårsrapport januari – september 2017

Capios årsstämma kommer att hållas i Göteborg onsdagen den 3 maj 2017. Capios årsredovisning 2016 kommer att finnas tillgänglig på www.capio.com i april 2017.
 

För ytterligare information

Thomas Berglund, VD och koncernchef
Telefon: +46 733 88 86 00, E-post: thomas.berglund@capio.com

Olof Bengtsson, CFO
Telefon: +46 761 18 74 69, E-post: olof.bengtsson@capio.com

Kristina Ekeblad, Investor Relations Manager
Telefon: +46 708 31 19 40, E-post: kristina.ekeblad@capio.com

Henrik Brehmer, SVP Group Communication & Public Affairs
Telefon: +46 761 11 34 14, E-post: henrik.brehmer@capio.com

För ytterligare information rörande Capios IR-aktiviteter, se www.capio.com