Capio AB (publ) Helårsrapport, januari – december 2015

Oktober – december 2015

  • Omsättningen var 3 512 MSEK (3 452). Organisk omsättningstillväxt var 2,7% (3,2) och total omsättnings­­tillväxt var 1,7% (5,2)
  • Rörelseresultat (EBITDA) var 285 MSEK (293)[1] med en rörelsemarginal om 8,1% (8,6)[1]. EBITDA minskade med -2,7% på justerad basis
  • Rörelseresultat (EBITA) var 179 MSEK (181)[1] med en rörelsemarginal om 5,1% (5,3)[1]. EBITA minskade med -1,1% på justerad basis
  • Resultat per aktie[2] var 0,88 SEK (-0,65) och justerat resultat per aktie[2] var 0,90 SEK (1,13)

Januari – december 2015

  • Omsättningen var 13 486 MSEK (13 200). Organisk omsättningstillväxt var 2,9% (4,0) och total omsättnings­tillväxt var 2,2% (6,3)
  • Rörelseresultat (EBITDA) var 1 001 MSEK (972)[1] med en rörelsemarginal om 7,4% (7,4)[1]. EBITDA ökade med 3,0% på justerad basis
  • Rörelseresultat (EBITA) var 592 MSEK (544)[1] med en rörelsemarginal om 4,4% (4,1)[1]. EBITA ökade med 8,8% på justerad basis
  • Resultat per aktie[2] var 1,45 SEK (-0,04) och justerat resultat per aktie[2] var 2,44 SEK (2,29)
  • Föreslagen utdelning SEK 0,50 per aktie (0,00)
  • Förslag att ge ut ett konvertibelt obligationslån till anställda

[1] För rapporterade jämförelsetal 2014 se sidan 2. Se sidan 30 för definitioner av EBITDA och EBITA.
[2] Resultat per aktie och justerat resultat per aktie var detsamma före och efter utspädning. Se not 2 för beräkning av resultat per aktie.

VD-kommentarer:

“Capio Norden och Capio Tyskland fortsatte med god marginalförbättring – i Capio Frankrike kompenserade alla utom fyra av 22 sjukhus tillsammans fullt ut för reg­er­ing­ens prissänkning och två nationella strejker inom den privata sjukvårdssektorn.”

Vi har en tydlig strategi och fokus: i Kontinentaleuropa driver Modern Medicin snabb återhämtning, Rapid Rec­overy, med kortare behandlingstider och en högre andel öppenvårds­behandlingar. I Norden kommer Modernt Ledarskap att öka den direkta patienttiden för medicinsk personal och därmed förbättra produktiviteten genom medarbetare med tydliga ansvarsområden och befogenheter.

För koncernen innebär detta i finansiella termer 2,9% i organisk omsättningstillväxt för helåret (2,7% i kvartalet) och en förbättring av justerat rörelse­resultat (EBITA) med 8,8% (-1,1% i kvartalet). Rörelsemarginalen uppgick till 4,4% för 2015 (4,1% för 2014)[1].

I Norden är fokus på mer patienttid för läkare och sjuksköt­erskor genom färre administrativa uppgifter. Flera projekt håller för närvarande på att implementeras för att påskynda denna utveckling under 2016.

Organisk omsättningstillväxt var 4,6% för helåret (4,1% i kvart­alet) och justerat rörelseresultat (EBITA) ök­ade med 20,6% (22,5% i kvartalet). Omsättningstillväxten var god med positiv utveckling av rörelseresultaten för Capio S:t Görans sjuk­hus, Specialistkliniker och Norge. För att öka prod­uktiviteten (fler besök per läkare och sjuksköterska) inom närsjukvården initi­erades under det fjärde kvartalet ett åtgärdsprogram för att reducera antalet medarbetare (FTE) med 90 (utav ~2 000), varav majoriteten avser inhyrd temporär personal. Antalet listade patienter förväntas förbli sta­bilt eller växa något. Hälften av åtgärderna beräknas vara genomförda från januari 2016 och resterande minskning planeras att genomföras successivt under året.

I Frankrike ökade antalet opererade patienter med 2,2% under 2015, innefattande en tillväxt om 6,1% av antal operationer i öppenvård och -5,0% i minskning av antal operationer i sluten­vård. Detta innebär att vi är framgångsrika inom Rapid Rec­ov­ery och förflyttningen av patienter från slutenvårds- till öppen­vårdsbehandling i enlighet med vår strat­egi. Andelen opera­tio­ner i öppenvård ökade med 2 p.e. jämfört med 2014 och upp­gick till 67% av det totala antalet opererade patienter. Den gen­om­­snittliga andelen öppenvårdskirurgi på franska sjukhus upp­gick till 45% under 2014. Vi har ock­så sett hur medel­vård­tiden (AVLOS) fortsätter att sjunka med 2.9% för jämförbara DRG (diagnosrelaterade grupper) inom MSO (medicin, kirurgi och obstetrik) under året. Den totala patientväxten om nästan 4% har producerats med en personalökning om endast 2%.

Det nyligen öppnade sjukhuset Belharra i Bayonne har utvec­klats enligt plan. Den pågående integrationen av sjukhuset Parisis påverkade resultatet negativt under den andra halvan av året. Majoriteten av integrationskostnaderna är nu tagna. Det fjärde kvartalet påverkades av en kort politisk strejk bland läkare som protest­erade mot vissa åtgärder som regeringen vidtagit.

Den franska regeringen genomförde en ovanligt stor generell prissänkning om 2,5% på medicinsk omsättning från den 1 mars 2015. I dec­ember drog regeringen även tillbaka en förväntad prisåterbetal­ning vilket också påverkade kvartalet neg­ativt. Alla utom fyra av 22 sjukhus kompenserade till­samm­ans fullt ut för den negativa effekten av både priser och strej­ker un­der året. På dessa fyra sjukhus, varav sjukhuset Tonkin i Lyon och sjuk­huset Cèdres i Toulouse är de mest väsentliga, pågår en omfat­tande genomgång av organisation, ledning och medicinsk utveck­ling, vilken kommer att leda till en förbättrad produktivitet.

Den organiska omsätt­­­nings­­­till­växten i Capio Fra­n­­krike om 0,7% för 2015 (0,9% i kvartalet) inkluderar ovan samt strejk­effekterna från det första och fjärde kvartalet. Justerat rörelse­resultat (EBITA) minskade med 8,9% under 2015 (-32,0% i kvartalet) vilket också återspeglar ovan nämnda effekter.

I Tyskland var den organiska omsättningstillväxten 2,0% för helåret (2,1% i kvartalet) och rörelseresultatet (EBITA) ökade med 34,5% under 2015 (68,4% i kvartalet), vilket framförallt återspeglar en förbättrad utveckling i sjukhuset i Dannenberg.

Thomas Berglund
VD och koncernchef

Presentation av delårsrapporten

Investerare analytiker och media inbjuds att delta i en telefonkonferens den 12 februari 2016 kl. 15.00 svensk tid. VD och koncernchef Thomas Berglund och CFO Olof Bengtsson presenterar rapporten och svarar på frågor (på engelska). Telefonkonferensen kan följas live via en ljudsändning på www.capio.com. För att följa telefonkonferensen, vänligen anmäl er på www.capio.com och ring in fem minuter i förväg.

Sverige: + 46 8 566 426 90
Storbritannien: + 44 2030 089 801
USA: +1 646 722 48 97
Finland: +35 898 171 04 91
Frankrike: +33 170 72 15 41

Presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på www.capio.com före telefonkonferensens början.

En inspelad ljudsändning av telefonkonferensen kommer att göras tillgänglig på www.capio.com under eftermiddagen.

För ytterligare information

Thomas Berglund, VD och koncernchef
Telefon: +46 733 88 86 00 E-post: thomas.berglund@capio.com

Olof Bengtsson, CFO
Telefon: +46 761 18 74 69 E-post: olof.bengtsson@capio.com

Kristina Ekeblad, Investor relations manager
Telefon: +46 708 31 19 40 E-post: kristina.ekeblad@capio.com

Henrik Brehmer, Informationsdirektör
Telefon: +46 761 11 34 14 E-post: henrik.brehmer@capio.com

För ytterligare information rörande Capios IR-aktiviteter, se www.capio.com

Informationen är sådan som Capio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 13.30 (svensk tid) den 12 februari 2016.

Om Capio
Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri i fyra länder genom sina sjukhus, specialistkliniker och primärvårdsenheter. Under 2015 tog Capios 12 360 medarbetare emot 4,6 miljoner patientbesök i koncernens verksamheter i Sverige, Norge, Frankrike och Tyskland, med en omsättning på 13 486 MSEK. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (54 procent av koncernens omsättning 2015), Frankrike (38 procent av koncernens omsättning 2015) och Tyskland (8 procent av koncernens omsättning 2015). För mer information om Capio se www.capio.com/sv.