Capio stärker ledningsfokus på Modern Medicin och Modernt Management

För att öka takten i genomförandet av Capios strategi – Modern Medicin och Modernt Management – har bolaget stärkt sitt fokus och sin koncernledningsorganisation, per den 18 mars 2016.

Capios vision är att uppnå bästa möjliga livskvalitet för varje patient. Utgångspunkten för att uppnå denna vision är att öka takten i implementeringen av nya behandlingsmetoder – Modern Medicin – med en tydlig och ansvarstagande organisation – Modernt Management.

Starkare medicinskt management syftar till att påskynda implementeringen av Modern Medicin. Detta omfattar såväl överföring av kunskap, benchmarking och utbyte av medicinsk best practice inom och mellan verksamhetsländer, som ytterligare utveckling av systematiska medicinska kvalitetsmätningar inom koncernen. Detta återspeglas genom etableringen av ett nytt och starkare medicinskt management i Capio.

Modernt Management är centralt för implementeringen av Modern Medicin. Detta kräver en ansvarstagande organisation, från vårdenhetsnivå genom hela koncernstrukturen med tydliga ansvarsområden och starka lokala och regionala chefer som driver förändring i det dagliga arbetet. Capio stärker också sitt fokus på samarbete med viktiga intressentgrupper för att driva utvecklingen och tydliggöra nyttan av Capios roll i det offentliga sjukvårdssystemet inom vilket företaget är verksamt. Detta återspeglas också i företagets ledning.

Koncernens ledning är organiserad i en koncernledning och i operationella ledningsteam för de tre geografiska segmenten. Koncernledningen har ett nära samarbete med de operationella ledningsteamen för att utveckla Capio i linje med dess strategi.

Koncernledning

Thomas Berglund VD och chef för Capio Norden, Olof Bengtsson CFO, Henrik Brehmer SVP Group Communication & Public Affairs, Philippe Durand Affärsområdeschef Capio Frankrike, Sveneric Svensson Chief Medical Officer (CMO) och François Demesmay Biträdande Chief Medical Officer (CMO). François har tidigare innehaft tjänsten som Chief Medical Officer (CMO) i Capio Frankrike.

Operationella ledningsteam – Affärsområdeschefer och regionchefer

Capio Norden
Capio Nordens ledningsgrupp leds av Thomas Berglund och består av:


Britta Wallgren affärsområdeschef Capio S:t Görans Sjukhus, Susanne Wellander affärsområdeschef Capio Närsjukvård, Peter Holm affärsområdeschef Capio Specialistkliniker, Lotta Olmarken Ingler affärsområdeschef Capio Psykiatri och Per-Helge Fagermoen affärsområdeschef Capio Norge.

Capio Frankrike
Capio Frankrikes ledningsgrupp leds av Philippe Durand och består av:

Catherine Viatge vice affärsområdeschef med ansvar för kompetensutveckling, processer och organisation, Frédéric Pecqueux regionchef Ile de France, Nicolas Bobet regionchef Aquitaine, Véronique Dahan regionchef Toulouse, Sofien Khachremi regionchef Provence Alpes Cote Azur, Pierre-Yves Guiavarch regionchef Lyon, Valérie Fakhoury regionchef East and Olivier Le Borgne regionchef La Rochelle.

Capio Tyskland
Martin Reitz affärsområdeschef Capio Tyskland, leder Capio Tysklands ledningsgrupp.


Thomas Berglund
VD och koncernchef

Capio AB (publ.)

För information vänligen kontakta:

Thomas Berglund, VD och koncernchef
Telefon: 0733-88 86 00

Denna information är sådan som Capio AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 mars 2016 kl 14.50 (svensk tid).