Kallelse till årsstämma i Capio AB (publ) med förslag till införande av incitamentsprogram genom utgivande av konvertibler

ÅRSSTÄMMA I CAPIO AB (publ) Aktieägarna i Capio AB kallas härmed till årsstämma onsdagen den 11 maj 2016 klockan 16.00 i Konserthuset, Stenhammarsalen, med adress Götaplatsen i Göteborg. Inregistrering till bolagsstämman börjar kl 15.00. Kaffe serveras före stämman.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar deltaga vid årsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 4 maj 2016,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Capio AB, c/o Euroclear Sweden, ”Årsstämma”, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon 08-402 91 36, vardagar mellan klockan 09.00 och 16.00, eller via hemsidan www.capio.com, senast onsdagen den 4 maj 2016.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- eller organisationsnummer samt uppgift om aktieinnehav. Aktieägare eller ombud för aktieägare får till bolagsstämman medföra högst två biträden. Biträden får endast medföras till stämman om aktieägaren anmäler deras närvaro i samband med den egna anmälan enligt ovan. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt i original översändas tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt via bolagets hemsida www.capio.com och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Den som företräder juridisk person ska även översända kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare av fullmakt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att deltaga i årsstämman, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 4 maj 2016, vilket innebär att förvaltaren bör underrättas om detta i god tid före nämnda datum.

B. ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMAN

Förslag till dagordning
1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Redogörelse av verkställande direktören.
8. Redogörelse för styrelsens samt styrelseutskottens arbete.
9. Framläggande av
a) årsredovisningen och revisionsberättelsen respektive koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015,
b) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma följts, samt
c) styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande däröver.
10. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2015,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och beslut om avstämningsdag, samt
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2015.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
12. Fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisorer.
13. Val av styrelseledamöter.
14. Val av revisorer.
15. Förslag avseende principer för utseende av ledamöter i valberedningen.
16. Förslag till riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare.
17. Förslag avseende riktad emission av konvertibler och godkännande av ett långsiktigt incitamentsprogram (Konvertibelprogram 2016/2021).
18. Årsstämmans avslutande.