Mer än 700 anställda tecknar konvertibler i Capio

I enlighet med årsstämmans beslut den 11 maj 2016 emitterar nu Capio AB (publ) femåriga konvertibla förlagslån i SEK och EUR inom ramen för koncernens långsiktiga incitamentsprogram. Erbjudandet om att teckna konvertibler har riktat sig till samtliga medarbetare i Capio-koncernen.

Totalt tecknade sig 728 medarbetare för ett sammanlagt belopp om 155 MSEK.

VD och koncernchef Thomas Berglund kommenterar: ”Det är mycket glädjande att så många medarbetare har valt att delta i programmet. Det visar en stark tro på Capios långsiktiga ambitioner och förmåga att förbättra sjukvården i Sverige och kontinental-Europa.”

Styrelsens ordförande Anders Narvinger kommenterar: ”Capios framgång som vårdgivare är beroende av dess medarbetare och det är därför med stor glädje som styrelsen noterar att så många medarbetare valt att investera i koncernens framtida utveckling.”

De konvertibla förlagslån som emitteras av Capio AB (publ) på marknadsmässiga villkor är efterställda övriga skulder och uppgår totalt till 155 MSEK, fördelat på ett lån i SEK uppgående till 134 MSEK till de anställda i Sverige och Norge samt två lån i EUR uppgående till 1 904 kEUR respektive 337 kEUR till de anställda i Frankrike respektive Tyskland. Lånen löper från och med den 8 juli 2016 till och med den 31 augusti 2021 såvida konvertering inte har skett dessförinnan. Konvertering till aktier i Capio kan ske mellan den 25 juli och den 15 augusti 2021.

Konverteringskursen, som enligt årsstämmans beslut är bestämd till 120% av den genomsnittliga aktiekursen för Capio-aktien under perioden från och med den 11 maj 2016 till och med den 18 maj 2016, är 52,86 SEK per aktie respektive 5,66 EUR per aktie. Vid full konvertering tillkommer 2 933 727 nya aktier i Capio AB (publ), vilket motsvarar en maximal utspädning om 2,08%.

Konvertibellånet i SEK löper med en marknadsmässig ränta som är baserad på 3 månader STIBOR plus en marginal på 5,23%, vilket ger en beräknad ränta om 4,77% för den initiala tremånaders­perioden. Konvertibellånen i EUR löper med en fast marknadsmässig ränta om 4,54% under hela femårsperioden. Konvertiblerna kommer inte att noteras eller vara föremål för handel vid någon marknadsplats.

För information vänligen kontakta:

Kristina Ekeblad, IR manager
Telefon: 0708-31 19 40

Henrik Brehmer, Informationsdirektör
Telefon: 0761-11 34 14

Denna information är sådan som Capio AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 juni 2016 kl 08.00 (svensk tid).