Capio AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2017

April – juni 2017

 • Omsättning 3 881 MSEK (3 573). Organisk omsättningstillväxt 0,5% (4,0) och total omsättningstillväxt 8,6% (3,8)
 • EBITDA[1] 256 MSEK (276) och marginal 6,6% (7,7). EBITDA minskade med 7,2%
 • EBITA[1] 142 MSEK (172) och marginal 3,7% (4,8). EBITA minskade med 17,4%  
 • Rörelseresultat (EBIT) 108 MSEK (157) och marginal 2,8% (4,4). EBIT minskade med 31,2% 
 • Periodens resultat[2] 70 MSEK (113). Resultat per aktie efter utspädning[2] 0,50 SEK (0,80) 

Januari – juni 2017

 • Omsättning 7 795 MSEK (7 176). Organisk omsättningstillväxt 1,9% (3,8) och total omsättningstillväxt 8,6% (3,7)
 • EBITDA[1] 598 MSEK (572) och marginal 7,7% (8,0). EBITDA ökade med 4,5%
 • EBITA[1] 374 MSEK (367) och marginal 4,8% (5,1). EBITA ökade med 1,9%  
 • Rörelseresultat (EBIT) 317 MSEK (333) och marginal 4,1% (4,6). EBIT minskade med 4,8% 
 • Periodens resultat[2] 222 MSEK (235). Resultat per aktie efter utspädning[2] 1,57 SEK (1,67) 

[1] Se s. 33 för definitioner av EBITDA och EBITA.
[2] Periodens resultat avser resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare. Se not 2 för beräkning av resultat per aktie (före och efter utspädning).

VD-kommentar:
“Norden utvecklas väl medan Frankrike utmanas av en nedgång i marknaden.” 

 • Förvärv med mer än 900 MSEK i årlig omsättning har framgångsrikt integrerats och förvärvsaktiviteten fortsätter
 • Fortsatt god organisk tillväxt och förvärv driver omsättning och resultat i Norden
 • Digitala konsultationer ”Capio Online” och digitalt stöd för fysiska konsultationer lanserades i maj
 • Svagare privat marknad i Frankrike påverkar resultatet, arbete pågår för att anpassa resurser – den franska marginalen i Q4 2017 väntas vara högre än Q4 2016
 • Q2 påverkades negativt av färre arbetsdagar till följd av påsk och andra kalendereffekter, 1 arbetsdag mindre under de första sex månaderna
 • EBITDA-tillväxten för Koncernen för helåret 2017 väntas överstiga 10%

Under både Q1 och Q2 var omsättningstillväxten i Norden över 13%, drivet av tilläggsförvärv och en fortsatt god organisk tillväxt om 3,6% (3,8) för de första sex månaderna. EBITDA-resultatet ökade med 18% under samma period och marginalen förbättrades till 6,7% (6,5).

Insteget i Danmark har hittills överträffat förväntningarna. Integrationen av de tio förvärvade vårdcentralerna i västra Sverige (Backa) har slutförts på ett framgångsrikt sätt, liksom integrationen av den nyligen förvärvade specialistkliniken inom ögonsjukvård i Sverige. Dessa förvärv kommer framöver att bidra ytterligare till både omsättning och resultat.

Som planerat startade tester av de digitala koncepten under maj 2017 och utrullningen till Capios 750 000 primärvårdspatienter i Sverige påbörjas i september 2017 och fortsätter in i 2018.

Utrullningen inkluderar både digitala konsultationer genom ”Capio Online” och stöd från algoritmer, ”Bättre besök”, för traditionella fysiska konsultationer. Detta väntas öka tillgängligheten och leda till bättre diagnoser och behandlingar. Tiden för konsultationer förväntas också bli kortare. Vi ser dessa digitala steg som starten på en ny era i utförandet av sjukvård.

Senast tillgänglig marknadsstatistik från maj visar att den privata sjukvårdsmarknaden i Frankrike backade med -0,4% under jan-maj 2017 jämfört med 2,6% under samma period 2016. Capios utveckling har varit något bättre än den privata marknadstillväxten.

Vi bedömer att Capios lägre organiska tillväxt är tillfällig och kommer att öka igen till följd av den demografiska utvecklingen och vårt attraktiva erbjudande inom Modern Medicin. Nu har vi dock fullt fokus på att anpassa resurserna till den nuvarande volymtillväxten med ytterligare personal- och kostnadsneddragningar – vilket också ökar vår flexibilitet och förmåga att möta variationer i patientvolymer framöver. På helårsbasis motsvarar detta en resultatförbättring om cirka 6 MEUR. Merparten av åtgärderna kommer att vara genomförda vid slutet av Q3 och förväntas påverka resultat och marginal positivt under Q4 2017, med en helårstakt från Q1 2018. På grund av den lägre marknadstillväxten förväntar vi oss inte längre att nå en oförändrad EBITA-marginal för Frankrike för helåret, men till följd av de vidtagna åtgärderna förväntas EBITA-marginalen för Q4 överstiga motsvarande marginal för Q4 2016.

Införande av nya specialiteter och det pågående inköpsprojektet förväntas också ge förbättringar under det andra halvåret 2017. Utvecklingen stödjs också av en fortsatt god AVLOS-förkortning om 4% justerat för patientmix.

I Tyskland belastades tillväxt och marginal för Q2 2017 av färre arbetsdagar jämfört med 2016 och avbokningar av planerade operationer i slutet av kvartalet. Detta ses som en tillfällig nedgång av volymtillväxten som förväntas komma tillbaka under det andra halvåret 2017. Det nyligen gjorda förvärvet av en specialistklinik inom ögonsjukvård i Bremen förväntas fortsätta bidra till både omsättnings- och resultattillväxt. 

Framöver är högsta prioritet att realisera de planerade kostnadsanpassningarna i Frankrike och vända marginalutvecklingen uppåt.

Vi bibehåller vårt fokus på tilläggsförvärv i Norden, framförallt inom primär- och specialistvård. Det digitala fokuset ökar fortsatt.

För helåret 2017 är vår förväntan att nå en EBITDA-tillväxt för Koncernen som överstiger 10%. 

Thomas Berglund
VD och koncernchef

Presentation av delårsrapporten
Investerare, analytiker och media inbjuds att delta i en telefonkonferens den 21 juli 2017 kl. 09.30 svensk tid. VD och koncernchef Thomas Berglund och CFO Olof Bengtsson presenterar rapporten och svarar på frågor (på engelska). Telefonkonferensen kan följas live via en ljudsändning på www.capio.com. För att följa telefonkonferensen, vänligen anmäl er på www.capio.com och ring in fem minuter i förväg.

Sverige: +46 8 566 426 92
Storbritannien: +44 203 008 98 02
USA: +1 855 753 22 36
Finland: +35 898 171 04 93
Frankrike: +33 170 75 07 12

Presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på www.capio.com före telefonkonferensens början.

En inspelad ljudsändning av telefonkonferensen kommer att göras tillgänglig på www.capio.com under eftermiddagen.

För ytterligare information

Thomas Berglund, VD och koncernchef
Telefon: +46 733 88 86 00,  E-post: thomas.berglund@capio.com

Olof Bengtsson, CFO
Telefon: +46 761 18 74 69, E-post: olof.bengtsson@capio.com

Kristina Ekeblad, Investor Relations Manager
Telefon: +46 708 31 19 40, E-post: kristina.ekeblad@capio.com

Henrik Brehmer, SVP Group Communication & Public Affairs
Telefon: +46 761 11 34 14, E-post: henrik.brehmer@capio.com

För ytterligare information rörande Capios IR-aktiviteter, se www.capio.com

Denna information är sådan som Capio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informa­tionen lämnades, genom ovanstående kontaktperson Henrik Brehmers försorg, för offentlig­görande den 21 juli 2017 kl. 08.00 svensk tid.

Om Capio
Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och primärvårdsenheter. Sedan den danska verksamheten förvärvades i början av 2017 är Capio verksamt i fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Under 2016 tog Capios 12 435 medarbetare emot 4,7 miljoner patientbesök i Koncernens verksamheter, med en omsättning om 14 069 MSEK. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (54% av Koncernens omsättning 2016), Frankrike (38% av Koncernens omsättning 2016) och Tyskland (8% av Koncernens omsättning 2016). För mer information om Capio se www.capio.com/sv.