Capio AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2017

Januari – mars 2017

 • Omsättning 3 914 MSEK (3 603). Organisk omsättningstillväxt 3,3% (3,7) och total omsättningstillväxt 8,6% (3,6)
 • Rörelseresultat (EBITDA)[1] 342 MSEK (296) och marginal 8,7% (8,2). EBITDA ökade med 15,5%
 • Rörelseresultat (EBITA)[1] 232 MSEK (195) och marginal 5,9% (5,4). EBITA ökade med 19,0%  
 • Rörelseresultat (EBIT) 209 MSEK (176) och marginal 5,3% (4,9). EBIT ökade med 18,8% 
 • Periodens resultat[1] 152 MSEK (122). Resultat per aktie efter utspädning[2] 1,10 SEK (0,86)

[1] Se s. 32 för definitioner av EBITDA och EBITA. Periodens resultat avser resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare.
[2] Se not 2 för beräkningar av resultat per aktie (före och efter utspädning).
 

VD-kommentar:

“En solid start på året.” 

 • Total omsättningstillväxt var nära 9%, varav organisk omsättningstillväxt var 3,3%. EBITA-tillväxten var 19%
 • En fortsatt och ytterligare förstärkt positiv utveck­ling i Norden och Tyskland med 42% respektive 22% EBITA-tillväxt, från högre volymer, produkt­ivitetsförbättringar och leverage från förvärv
 • Frankrike fortsatte det idoga arbetet med att kompensera för regeringens prissänkningar och har så här långt nominellt kompen­serat fullt ut för den 2%-iga prissänkningen. Målet är att nå en oförändrad EBITA-marginal för helåret
 • Nyligen gjorda förvärv stärker våra nordiska och tyska verksamheter och adderar en omsättning om 900 MSEK på helårsbasis
 • Vi intensifierar vårt arbete inom digitalisering med start inom primärvård i Sverige och våra 750 000 listade patienter
   

Norden fortsatte att visa stabil omsättnings- och resultattillväxt i linje med förväntningarna. Den organiska omsättningstill­växten var 4,9% i kvartalet och den totala omsättningstillväxten var 13,1%. Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 42% och marginalen ökade med 110 punkter till 5,1%. Resultatutveck­lingen påverkades positivt av kalendereffekten kopplat till påsk.

Produktivitetsförbättringarna inom primärvården i Sverige fort­satte och Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm visade fortsatt bra omsättningstillväxt. Specialistvården utveck­lar framgångs­rikt den geriatriska verksamheten i Stock­holm, vilket resulter­ade i god tillväxt. Arbetet med att stärka och fokusera erbjud­andet på marknaden för fritt vårdval fortsätter. En lands­täckande ortopedidivision har skapats med ambition att hjälpa till att få bort väntelistor inom denna specialitet i de 21 landstingen.

Tester med digitala konsultationer inom primärvård kommer att starta under våren och sommaren med en total utrullning av digitala läkarkonsultationer från hösten och framåt.

I Frankrike är målet detta år att uppnå samma EBITA-marginal som förra året och i ett längre perspektiv att öka marginalerna trots den utmanande prismiljön. Verktygen för detta är en fortsatt implementering av Modern Medicin som ger snabb återhämtning för patienterna och en högre andel av behand­lingar som görs utan att patienten behöver övernatta på sjukhus. Förbättrad medicinsk kvalitet och expansion inom nya specialiteter kommer att fortsätta driva patienttillväxten.

Tyskland fortsatte den positiva trenden från förra året. 4,6% organisk omsättningstillväxt och 22% EBITA-tillväxt reflekterar inte bara en kalendereffekt (påsk), utan även kontinuerliga förbättringar inom allmänsjukhusen.

Fokus framöver är naturligtvis att säkra de nuvarande positiva trenderna inom den befintliga verksamheten genom intensifierat arbete med Modern Medicin och Modernt Management.

Från slutet av 2016 har vi ökat förvärvsaktiviteterna. Vi har hittills adderat omsättning från förvärv om 900 MSEK på helårsbasis. Gjorda förvärv har en marginal över genomsnittet för koncernen och kommer att bidra positivt till marginalutveck­lingen under 2017 samt gradvis förstärkas ytterligare av synergier. Förvärvs­aktiviteterna förväntas fortsätta framöver.

Thomas Berglund

VD och koncernchef
 

Presentation av delårsrapporten
Investerare, analytiker och media inbjuds att delta i en telefonkonferens den 3 maj 2017 kl. 13.30 svensk tid. VD och koncernchef Thomas Berglund och CFO Olof Bengtsson presenterar rapporten och svarar på frågor (på engelska). Telefonkonferensen kan följas live via en ljudsändning på
www.capio.com. För att följa telefonkonferensen, vänligen anmäl er på www.capio.com och ring in fem minuter i förväg.

Sverige: +46 8 566 426 92
Storbritannien: +44 203 008 98 01
USA: +1 855 753 22 35
Finland: +35 898 171 04 93
Frankrike: +33 170 75 07 12

Presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på www.capio.com före telefonkonferensens början.

En inspelad ljudsändning av telefonkonferensen kommer att göras tillgänglig på www.capio.com under eftermiddagen.

 
För ytterligare information

Thomas Berglund, VD och koncernchef
Telefon: +46 733 88 86 00, E-post: thomas.berglund@capio.com

Olof Bengtsson, CFO
Telefon: +46 761 18 74 69, E-post: olof.bengtsson@capio.com

Kristina Ekeblad, Investor Relations Manager
Telefon: +46 708 31 19 40, E-post: kristina.ekeblad@capio.com

Henrik Brehmer, SVP Group Communication & Public Affairs
Telefon: +46 761 11 34 14, E-post: henrik.brehmer@capio.com

För ytterligare information rörande Capios IR-aktiviteter, se www.capio.com

Denna information är sådan som Capio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informa­tionen lämnades, genom ovanstående kontaktperson Henrik Brehmers försorg, för offentlig­görande den 3 maj 2017 kl. 12.30 CET (svensk tid).

 
Om Capio
Capio
AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och primärvårdsenheter. Sedan den danska verksamheten förvärvades i början av 2017 är Capio verksamt i fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Under 2016 tog Capios 12 435 medarbetare emot 4,7 miljoner patientbesök i Koncernens verksamheter, med en omsättning om 14 069 MSEK. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (54% av Koncernens omsättning 2016), Frankrike (38% av Koncernens omsättning 2016) och Tyskland (8% av Koncernens omsättning 2016). För mer information om Capio se www.capio.com/sv.