Capio AB (publ) Delårsrapport januari – september 2017

Juli – september 2017

  • Omsättning 3 455 MSEK (3 168). Organisk omsättningstillväxt 2,2% (2,6) och total omsättningstillväxt 9,1% (3,7)
  • EBITDA¹ 168 MSEK (200) och marginal 4,9% (6,3). EBITDA minskade med 16,0%
  • EBITA¹ 53 MSEK (94) och marginal 1,5% (3,0). EBITA minskade med 43,6%  
  • Rörelseresultat (EBIT) 18 MSEK (72) och marginal 0,5% (2,3). EBIT minskade med 75,0% 
  • Periodens resultat² -7 MSEK (34). Resultat per aktie efter utspädning² -0,03 SEK (0,24)

Januari – september 2017

  • Omsättning 11 250 MSEK (10 344). Organisk omsättningstillväxt 2,0% (3,5) och total omsättningstillväxt 8,8% (3,7)
  • EBITDA¹ 766 MSEK (772) och marginal 6,8% (7,5). EBITDA minskade med 0,8%
  • EBITA¹ 427 MSEK (461) och marginal 3,8% (4,5). EBITA minskade med 7,4%  
  • Rörelseresultat (EBIT) 335 MSEK (405) och marginal 3,0% (3,9). EBIT minskade med 17,3% 
  • Periodens resultat² 215 MSEK (269). Resultat per aktie efter utspädning² 1,53 SEK (1,90)

¹Se s. 32 för definitioner av EBITDA och EBITA.
²Periodens resultat avser resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare. Se not 2 för beräkning av resultat per aktie (före och efter utspädning).

VD-kommentar:

“Ökat fokus på genomförandet av vår strategi.” 

Utvecklingen i kvartalet var svagare än förväntat, varför vi som tidigare kommunicerats uppdaterat helårsprognosen avseende EBITDA-tillväxten för Koncernen 2017 (5-7% vs. tidigare ”överstiga 10%”) och publicerat ett preliminärt kvartalsresultat för det tredje kvartalet (Q3) 2017.

Norden
Inom det nordiska segmentet fortsatte slutenvårdsverksamheten att utvecklas positivt under Q3 – både avseende volymtillväxt och vårdtidsförkortning. Utvecklingen är mer markant för Capio S:t Göran och geriatrisk vård i Stockholm. Aktiviteten inom öppenvårdsverksamheten var också hög, främst driven av förvärv.

Den organiska omsättningstillväxten ökade under Q3 och var 4,3% (3,3). EBITDA-resultatet var 153 MSEK, vilket motsvarade en tillväxt om strax över 20%. Ackumulerat var EBITDA 447 MSEK, vilket motsvarade en tillväxt om 19%. Jämfört med vår tidigare förväntan påverkades utvecklingen negativt av en avvikelse om 15 MSEK inom primärvården i Stockholm, där landstinget ändrar från en ersättningsmodell baserad på antalet besök till en kapiteringsmodell. En kombination av otillräcklig personalanpassning till den nya modellen och något lägre produktivitet avseende antal patientkonsultationer har lett både till att omsättningen minskat något och att personalkostnaderna ökat mer än planerat. Detta åtgärdas nu.

Frankrike
Tillväxten av den franska privata sjukvårdsmarknaden var fortsatt låg under det säsongsmässigt svaga tredje kvartalet. Den organiska tillväxten var nära noll och Capios växt var i linje med marknaden.

Skiftet från sluten- till öppenvård fortsätter och stödjs av införandet av förbättrade behandlingsmetoder (Modern Medicin) och drivs på av regeringens prissänkningar om nära 7% av den medicinska omsättningen över tre år (ca 200 MSEK i nominella termer för Capio sedan 2015). Under Q3 ökade antalet besök i öppenvård med 4,1% samtidigt som antalet slutenvårdstillfällen minskade med 1,3%. Detta skall ses i perspektiv av att Q3 2017 innehöll en arbetsdag mindre (i september som är en högproduktionsmånad) jämfört med Q3 2016. Vårdtiden förkortades med 0,7%, inklusive den utökade geriatriska verksamheten som har längre vårdtid än de flesta andra specialiteter. Justerat för geriatrik och patientmix minskade AVLOS med ca 4%.

Tre sjukhus har orsakat största delen av den negativa påverkan om 35 MSEK jämfört med den tidigare förväntan. Dessa sjukhus har varit sena i sin anpassning av produktionsresurser och prod-uktivitet till den lägre prisnivån och svaga marknaden. Ytterligare tre sjukhus är under viss press, men förbättras gradvis. De återstående 16 sjukhusen utvecklas totalt sett i linje med förväntan. Redan under sommaren började vi förbereda åtgärdsprogram för att minska antalet medarbetare motsvarande ca 130 heltidstjänster. Effekter av personal- och kostnadsneddragningarna realiseras gradvis från oktober och full takt kommer att nås vid slutet av året.

Capio förbättrar sjukvården
I korthet är Capios strategi att genom Modern Medicin korta behandlingstider och skifta patienter från slutenvård till öppenvård (Rapid Recovery). Med Modernt Management kan takten i föränd-ringen bli högre och utvecklingen av förbättrade och snabbare patientflöden är fokuserad. Detta är bra för patienterna – och för beställare av sjukvård och samhället i stort. Utvecklingen uppmuntras och drivs på av regeringar i alla europeiska länder. Tillväxt genom förvärv är också en viktig del av vår strategi.

Vi levererar på vår strategi, vilket t.ex. visar sig genom en fortsatt förkortning av medelvårdtid (AVLOS) och ökad aktivitet inom öppenvård. Hittills i år har vi gjort ett antal förvärv som på helårs-basis bidrar med nära 1 000 MSEK i omsättning. Vi fortsätter att se en långsiktig marknadstillväxt och ökad efterfrågan av våra tjänster. En kortsiktig förändring av efterfrågan uppstår dock från tid till annan och hittills i år har vi inte tillräckligt snabbt justerat våra resurser till den lägre än väntade volymtillväxten. Detta korrigeras nu.

Digitalisering är av ökande betydelse för sjukvården
Vi fortsätter att utveckla våra digitala koncept för läkarkonsultationer och just nu implementeras de inom primärvården i Sverige. När de är fullt införda under 2018 kommer Capios samtliga 750 000 listade primärvårdspatienter ha tillgång till de digitala tjänsterna.

Utvecklingen framöver
För helåret 2017 är förväntan att nå en EBITDA-tillväxt för Koncernen om 5-7%. Detta är en minskning jämfört med den tidigare prognosen att tillväxten skulle överstiga 10% för helåret 2017. Prognosen att den franska EBITA-marginalen skall vara högre för Q4 2017 jämfört med Q4 2016 (som då var 4,7%) kvarstår, vilket stödjs av personal- och kostnadsbesparingsprogrammet och en positiv kalendereffekt.

Thomas Berglund
VD och koncernchef

Presentation av delårsrapporten
Investerare, analytiker och media inbjuds att delta i en telefonkonferens den 27 oktober 2017 kl. 09.30 svensk tid. VD och koncernchef Thomas Berglund och CFO Olof Bengtsson presenterar rapporten och svarar på frågor (på engelska). Telefonkonferensen kan följas live via en ljudsändning på www.capio.com. För att följa telefonkonferensen, vänligen anmäl er på www.capio.com och ring in fem minuter i förväg.

Sverige: +46 8 566 426 93
Storbritannien: +44 203 008 98 04
USA: +1 855 753 22 37
Finland: +35 898 171 04 93
Frankrike: +33 170 75 07 12

Presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på www.capio.com före telefonkonferensens början.

En inspelad ljudsändning av telefonkonferensen kommer att göras tillgänglig på www.capio.com under eftermiddagen.

För ytterligare information
Thomas Berglund, VD och koncernchef
Telefon: +46 733 88 86 00, E-post: thomas.berglund@capio.com

Olof Bengtsson, CFO
Telefon: +46 761 18 74 69, E-post: olof.bengtsson@capio.com

Kristina Ekeblad, Investor Relations Manager
Telefon: +46 708 31 19 40, E-post: kristina.ekeblad@capio.com

Henrik Brehmer, SVP Group Communication & Public Affairs
Telefon: +46 761 11 34 14, E-post: henrik.brehmer@capio.com

För ytterligare information rörande Capios IR-aktiviteter, se www.capio.com

Denna information är sådan som Capio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informa­tionen lämnades, genom ovanstående kontaktperson Henrik Brehmers försorg, för offentlig­görande den 27 oktober 2017 kl. 08.00 svensk tid.
 

Om Capio
Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och primärvårdsenheter. Sedan den danska verksamheten förvärvades i början av 2017 är Capio verksamt i fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Under 2016 tog Capios 12 435 medarbetare emot 4,7 miljoner patientbesök i Koncernens verksamheter, med en omsättning om 14 069 MSEK. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (54% av Koncernens omsättning 2016), Frankrike (38% av Koncernens omsättning 2016) och Tyskland (8% av Koncernens omsättning 2016). För mer information om Capio se www.capio.com/sv