Capio AB (publ) Helårsrapport januari – december 2016

Oktober – december 2016

 • Omsättning 3 725 MSEK (3 512). Organisk omsättningstillväxt 2,9% (2,7) och total omsättningstillväxt 6,1% (1,7)
 • Rörelseresultat (EBITDA)[1] 289 MSEK (285) och marginal 7,8% (8,1). EBITDA ökade med 1,4%
 • Rörelseresultat (EBITA)[1] 183 MSEK (179) och marginal 4,9% (5,1). EBITA ökade med 2,2%  
 • Rörelseresultat (EBIT) 153 MSEK (176) och marginal 4,1% (5,0). EBIT minskade med 13,1% 
 • Periodens resultat[1] 135 MSEK (123) och periodens justerade resultat[1] 161 MSEK (127).
 • Resultat per aktie efter utspädning[2] 0,96 SEK (0,88) och justerat resultat per aktie efter utspädning[2] 1,14 SEK (0,90)

Januari – december 2016

 • Omsättning 14 069 MSEK (13 486). Organisk omsättningstillväxt 3,3% (2,9) och total omsättningstillväxt 4,3% (2,2)
 • Rörelseresultat (EBITDA)[1] 1 061 MSEK (1 001) och marginal 7,5% (7,4). EBITDA ökade med 6,0%
 • Rörelseresultat (EBITA)[1] 644 MSEK (592) och marginal 4,6% (4,4). EBITA ökade med 8,8% 
 • Rörelseresultat (EBIT) 558 MSEK (471) och marginal 4,0% (3,5). EBIT ökade med 18,5% 
 • Periodens resultat[1] 404 MSEK (194) och periodens justerade resultat[1] 467 MSEK (326).
 • Resultat per aktie efter utspädning[2] 2,86 SEK (1,45) och justerat resultat per aktie efter utspädning [2] 3,30 SEK (2,44)
 • Föreslagen utdelning 0,90 SEK (0,50)  

[1]   Se s. 31 för definitioner av EBITDA och EBITA. Periodens resultat och periodens justerade resultat avser resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare.
[2]   Se not 2 för beräkningar av resultat per aktie och justerat resultat per aktie (före och efter utspädning).

 VD-kommentar:

“Solid utveckling 2016 driven av produktivitetsförbättringar. Fokus på förvärv och digitalisering skapar ytterligare möjligheter.” 

 • Organisk omsättningstillväxt om 3.3% och EBITA-tillväxt om 9% för helåret 2016 
 • Fortsatt positiv utveckling för Norden och Tyskland med 17% respektive 12% EBITA-tillväxt för 2016, till följd av högre volymer och produktivitetsför­bättringar
 • Frankrikes utveckling var något svagare under det fjärde kvartalet till följd av en lägre slutlig årlig prisåterbetalning än förväntat samt några mindre strejkeffekter, vilket resulterade i en något lägre rörelsemarginal (EBITA) för helåret än väntat. December åter på plan för full marginalkompen­sation. Ännu inga besked från den franska regeringen avseende prisutvecklingen för 2017
 • De senaste två månadernas förvärv adderar omsättning om mer än 700 MSEK på helårsbasis
 • Vi ökar digitaliseringstakten, med start inom primärvård i Sverige med våra 750 000[3] listade patienter

 
Norden
fortsatte att visa stabil omsättnings- och resultat­tillväxt i linje med våra planer. Den organiska omsättnings­tillväxten var 4,3% i kvartalet och 3,8% för helåret. Under 2016 förbättrades rörelsemarginalen (EBITA) med 50 punkter till 4,9%.

Produktivitetsförbättringarna inom primärvården i Sverige fort­satte och Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm visade fortsatt en nära tvåsiffrig omsättningstillväxt till följd av skiftet av pat­ientvolymer från det mindre Nya Karolinska Sjukhuset (NKS). Den nya och större akutmottagningen på Capio S:t Göran bidrog till den fortsatt goda tillväxten. Specialistvården utveck­lade framgångsrikt den geriatriska verksamheten i Stock­holm, vilket resulterade i stark tillväxt, och arbetet med att stärka och fokusera erbjudandet på marknaden för fritt vårdval fortsätter.  

Frankrike påverkades under det fjärde kvartalet negativt av en lägre slutlig årlig prisåterbetalning än förväntat samt några mindre strejkeffekter, vilket resultera­de i en något lägre rörelsemarginal (EBITA) än väntat för helåret. Helårsresul­tatet påverkades negativt av prissänkning­ar om -87 MSEK. Volymtillväxt och produktivitetsförbätt­ring­ar kompenserade den största delen av prissänkning­arna och den under­liggande marginalutvecklingen har förbättrats kvartal över kvartal under 2016. Åtgärder för att ytterligare förbättra utvecklingen fortsätter. Dessa åtgärder innefattar omorganisation av personal, mer effektiva inköp, fortsatta förbättrin­gar av några få enheter som fort­farande inte är på plan samt vidareutveckling av medicinska specialiteter. Utvecklingen förbättrades under december, vilket skapar en bra utgångspunkt för 2017 års arbete med att förbättra rörelsemarginalen i Frankrike.    

Fokus framöver är naturligtvis att säkra de nuvarande positiva trenderna inom den befintliga verksamheten. Fr. o m. slutet av 2016 har vi ökat förvärvsaktiviteterna. Hittills har vi adderat omsättning från förvärv om mer än 700 MSEK på helårsbasis. De gjorda förvärven har marginaler över koncernens genomsnitt och kommer att bidra positivt till marginalutvecklingen 2017 och successivt förstärkas ytterligare av synergier. Förvärvsaktiviteterna förväntas fortsätta framöver.

Som en del i vårt ständigt pågående arbete för att höja kvaliteten och öka patienternas delaktighet har Capio tecknat ett avtal med Doctrin, en svensk leverantör av digitala e-hälso­lösningar. Samarbetet inkl­uderar implementering av digitala verktyg för patientinforma­tion, för bättre förberedelse av och stöd för fysiska konsultation­er. Ytterligare digitala lösningar för doktorers kons­ultationer är under utveckling och kommer att lanseras under 2017 för våra 750 000[3] listade patienter. Capio har även förvärvat en minor­itets­post i Doctrin AB för att stödja fortsatt utveckling av e-hälsotjänster som kan förbättra sjukvårdssystemet.

Thomas Berglund

VD och koncernchef

[3]  Inklusive förvärvet av Backa Läkarhus.

  
Presentation av helårsrapporten
Investerare, analytiker och media inbjuds att delta i en telefonkonferens den 10 februari 2017 kl. 09.30 svensk tid. VD och koncernchef Thomas Berglund och CFO Olof Bengtsson presenterar rapporten och svarar på frågor (på engelska). Telefonkonferensen kan följas live via en ljudsändning på www.capio.com. För att följa telefonkonferensen, vänligen anmäl er på www.capio.com och ring in fem minuter i förväg.

Sverige: + 46 8 566 426 92
Storbritannien: + 44 203 008 98 13
USA: +1 855 831 59 48
Finland: +35 898 171 04 93
Frankrike: +33 170 75 07 25

Presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på www.capio.com före telefonkonferensens början.

En inspelad ljudsändning av telefonkonferensen kommer att göras tillgänglig på www.capio.com under eftermiddagen.

  
För ytterligare information

Thomas Berglund, VD och koncernchef
Telefon: +46 733 88 86 00, E-post: thomas.berglund@capio.com

Olof Bengtsson, CFO
Telefon: +46 761 18 74 69, E-post: olof.bengtsson@capio.com

Kristina Ekeblad, Investor Relations Manager
Telefon: +46 708 31 19 40, E-post: kristina.ekeblad@capio.com

Henrik Brehmer, SVP Group Communication & Public Affairs
Telefon: +46 761 11 34 14, E-post: henrik.brehmer@capio.com

För ytterligare information rörande Capios IR-aktiviteter, se www.capio.com

  
Denna information är sådan som Capio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informa­tionen lämnades, genom ovanstående kontaktperson Henrik Brehmers försorg, för offentlig­görande den 10 februari 2017 kl. 08.00 CET (svensk tid).

   
Om Capio

Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och primärvårdsenheter. Sedan den danska verksamheten förvärvades i början av 2017 är Capio verksamt i fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Under 2016 tog Capios 12 435 medarbetare emot 4,7 miljoner patientbesök i koncernens verksamheter, med en omsättning om 14 069 MSEK. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (54 procent av bolagets omsättning 2016), Frankrike (38 procent av bolagets omsättning 2016) och Tyskland (8 procent av bolagets omsättning 2016). För mer information om Capio se
www.capio.com/sv.