Capio förvärvar den svenska sjukvårdskoncernen Backa Läkarhus

Capio Närsjukvård AB har träffat avtal om att förvärva 100% av aktierna i Backa Läkarhus AB “Backa” i Sverige. Backa driver elva primärvårds- och nio rehabiliteringsenheter i Västra Götalandsregionen (VGR), samt en närakut i region Halland. Uppskattad omsättning för 2016 är 345 miljoner kronor. Förvärvet av Backa kompletterar och förstärker Capios närvaro och medicinska vårdutbud inom primärvård i de västra delarna av Sverige.

Merparten av verksamheten, inklusive de elva primärvårdsenheterna och de nio rehabiliterings­enheterna, bedrivs under fritt vårdval. Verksamheten vid närakuten i Kungsbacka söder om Göteborg bedrivs via ett offentligt upphandlat kontrakt som löper till den 31 december 2018. Primärvårds- och rehabiliteringsenheterna är belägna i Göteborgsområdet samt i andra växande områden norr om Göteborg. Backa har total 83 000 listade patienter och är sedan starten 2002 en väletablerad vårdgivare i regionen. Primärvårdsverksamheten erhåller ersättning enligt Västra Götalandsregionens vårdvalsmodeller för primärvård och rehabilitering och utgör drygt 90% av Backas omsättning. Bolaget har ett starkt varumärke och är känt bland sina patienter för hög tillgänglighet och god service.

Efter förvärvet kommer Capio att ha 24 primärvårdsenheter och nio rehabiliteringsenheter med fler än 200 000 listade patienter i västra Sverige. Totalt kommer affärsområdet Capio Närsjukvård att erbjuda primärvård och rehabilitering vid 87 platser spridda över tolv landsting och regioner i Sverige. Tillsammans har dessa mottagningar över 750 000 listade patienter.

“Förvärvet av Backa kommer ytterligare att positionera Capio Närsjukvård som en ledande vårdgivare inom primärvård i Sverige. Det stärker vår närvaro i den växande västra regionen i Sverige och ger en större plattform för att vidareutveckla och driva e-hälsolösningar”, säger Thomas Berglund, vd och koncernchef för Capio AB.

”Ägarna och styrelsen i Backa är glada att Backa i Capio får en stark och långsiktig ägare. Capios höga kvalitet och omsorg om patienter och personal gör att det känns bra att överlämna Backa till Capio”, säger styrelsens ordförande George Eliasson.

Enterprise value uppgår till 300 miljoner kronor och förvärvet förväntas slutföras och inkluderas i Capio-koncernen från mars 2017. Backa kommer att ingå i det nordiska segmentet och årliga synergieffekter om totalt cirka 10 miljoner kronor förväntas realiseras under de kommande två åren. Förvärvet, vilket förutsätter godkännande från de berörda landstingen (VGR och Region Halland) och ovillkorat godkännande av Konkurrensverket, förväntas påverka Capios resultat positivt under 2017.

För information vänligen kontakta:

Kristina Ekeblad, IR manager
Telefon: 0708-31 19 40

Henrik Brehmer, SVP Group Communication and Public Affairs
Telefon: 0761-11 34 14

 

Denna information är sådan som Capio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informa­tionen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentlig­görande den 3 januari 2017 kl. 08.00 CET (svensk tid).