Capio förvärvar en tysk specialistklinik inom ögonsjukvård i Bremen

Capio har träffat avtal om att förvärva 100% av aktierna i Medizinisches Versorgungs­zentrum Universitätsallee GmbH, inklusive dess dotterbolag (“Augenklinik Universitätsallee”). Kliniken är specialiserad inom ögonsjukvård (oftalmologi) och erbjuder avancerade behandlingar av ögats alla delar, inklusive starroperationer. Omsättningen för 2016 var 9,6 MEUR. Förvärvet av Augen­klinik Universitätsallee innebär att en ny specialitet adderas till Capio i Tyskland och stärker den tyska verksamhetens vårdutbud.

Augenklinik Universitätsallee är centralt belägen i Bremen och utför årligen cirka 6 000 operationer och 6 000 övriga behandlingar. Kliniken tar emot både offentligt och privat finansierade patienter och i viss mån även internationella patienter. Cirka 70% av omsättningen finansieras av offentliga medel, medan åter­stående 30% finansieras privat av patienterna själva. En av de två tidigare ägarna av Augenklinik Universitätsallee kommer också fortsättningsvis att vara verksam i bolaget och säkrar kontinuitet och kunskapsöverföring.

“Vi är väldigt glada över möjligheten att förvärva Augenklinik Universitätsallee, som är en väletablerad ögonsjukvårdsverksamhet med fokus på Modern Medicin. Capio erbjuder redan idag ögonsjukvård på flera marknader och är genom Capio Medocular en av de största privata aktörerna inom behandling av ögonsjukdomar i Norden. Förvärvet av Augenklinik Universitätsallee öppnar upp för ytterligare möjlig­heter till kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan verksamheter i olika länder och för kvalitets- och produktivitetsförbättringar – till nytta för våra patienter”, säger Thomas Berglund, Capios vd och koncernchef.

Storleken på den tyska marknaden för ögonsjukvård (oftalmologi) uppskattas till cirka 3 miljarder euro (2014). Marknaden är relativt fragmenterad och marknadsandelen för enskilda aktörer uppgår totalt till cirka 75% och det finns inga stora aktörer av väsentlig storlek. Två typer av behandlingar, av grå starr och ålders­förändringar i gula fläcken, utgör cirka 64% av utgifterna för ögonsjukvård i Tyskland.
Ögon­sjukdomar är till hög grad åldersrelaterade och marknaden förväntas följaktligen växa i linje med den prognosticerade demografiska utvecklingen i Tyskland (med en ökande andel av populationen som är äldre). En åldrande befolkning i kombination med högre förekomst av livsstilsrelaterade ögonsjuk­domar (såsom t.ex. från diabetes), förväntas leda till en generell ökning av efterfrågan av ögon­sjukvård.  

Enterprise value, d.v.s. köpeskilling med tillägg för övertagen nettoskuld, uppgår till cirka 10 MEUR, vilket motsvarar cirka 95 MSEK. Förvärvet innehåller även en rätt till en framtida tilläggsköpe­skilling om maximalt 3 MEUR, beroende av den framtida finansiella utvecklingen. Förvärvet förväntas slut­föras och inkluderas i Capio från april 2017 och förväntas påverka Capios resultat positivt under 2017.

För information vänligen kontakta:

Kristina Ekeblad, IR manager
Telefon: 0708-31 19 40

Henrik Brehmer, SVP Group Communication and Public Affairs
Telefon: 0761-11 34 14

 

Denna information är sådan som Capio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informa­tionen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentlig­görande den 24 mars 2017 kl. 08.30 CET (svensk tid).