EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CAPIO AB (publ)

Aktieägarna i Capio AB kallas härmed till extra bolagsstämma som syftar till nyval av Hans Ramel som ordinarie styrelseledamot. Stämman kommer hållas tisdagen den 22 augusti 2017 på Lilla Bommen Konferenscenter, Lilla Bommen 4A, 411 04 Göteborg, kl. 16.00. Inregistrering till bolagsstämman börjar kl. 15:30.

A.  RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN

Aktieägare som önskar deltaga vid stämman ska:
dels  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 16 augusti 2017,
dels
anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Capio AB, c/o Euroclear Sweden, ”Extra bolagsstämma”, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon 08-402 91 36, vardagar mellan klockan 09.00 och 16.00, eller via hemsidan www.capio.com, senast onsdagen den 16 augusti 2017.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- eller organisationsnummer samt uppgift om aktieinnehav. Aktieägare eller ombud för aktieägare får till bolagsstämman medföra högst två biträden. Biträden får endast medföras till stämman om aktieägaren anmäler deras närvaro i samband med den egna anmälan enligt ovan. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt i original översändas tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt via bolagets hemsida www.capio.com och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Den som företräder juridisk person ska även översända kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare av fullmakt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 16 augusti 2017, vilket innebär att förvaltaren bör underrättas om detta i god tid före nämnda datum.

B.  ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning 

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordning.
  5. Val av en eller två justeringsmän.
  6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
  8. Val av styrelseledamöter; nyval av Hans Ramel.
  9. Fastställande av styrelsearvoden.
  10. Stämmans avslutande.

Valberedningens förslag till beslut
Förslag avseende val av ordförande vid stämman och val av styrelseledamöter (punkterna 2 och 7-9)

Valberedningen bestående av ordförande Per Colleen (Fjärde AP-fonden), Joakim Rubin (Zeres Capital), Per Hesselmark (R12 Kapital), Bo Lundgren (Swedbank Robur fonder), Hans Ek (SEB Fonder) och styrelsens ordförande Michael Wolf har föreslagit följande:
- Styrelsens ordförande Michael Wolf ska väljas till ordförande för stämman.
- Antalet styrelseledamöter ska vara åtta stycken utan suppleanter.
- Nyval av Hans Ramel såsom ordinarie styrelseledamot att ersätta Fredrik Näslund som har förklarat sig ej längre stå till förfogande för styrelsen med anledning av att Nordic Capital VI Limited avyttrat sitt innehav av aktier i Capio. Det antecknas att styrelsen därmed består av Michael Wolf (ordförande), Gunnar Németh, Birgitta Stymne Göransson, Pascale Richetta, Michael Flemming, Gunilla Rudebjer, Joakim Rubin och Hans Ramel.
- Styrelsearvodet, inklusive kommittéer, enligt årsstämmans beslut den 3 maj 2017 ska fortsatt gälla och ska mellan Hans Ramel och Fredrik Näslund, i tillämpliga fall, fördelas pro rata i förhållande till deras respektive tjänstgöringsperioder under tiden från årsstämman 2017 intill slutet av nästkommande årsstämma.

Hans Ramel (född 1964), civilekonom, är en av grundarna och delägare i R12 Kapital AB. Dessförinnan har Hans arbetat på Oriflame Cosmetics och Coopers & Lybrand Consulting. Hans är styrelseledamot i bl a Aditro Group AB, NCAB Holding AB, OSM Holding AB, Stichting af Jochnick Foundation och Twilfit AB.

C. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 141 159 661.

D. UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

På bolagsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållande som (i) kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, (ii) kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation eller (iii) avser bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill framställa frågor i förhand kan göra det per post till Capio AB, ”Extra bolagsstämma”, Box 1064, 405 22 Göteborg, eller per e-post till agm@capio.com.

Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och primärvårdsenheter. Sedan den danska verksamheten förvärvades i början av 2017 är Capio verksamt i fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Under 2016 tog Capios 12 435 medarbetare emot 4,7 miljoner patientbesök i koncernens verksamheter, med en omsättning om 14 069 MSEK. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (54% av koncernens omsättning 2016), Frankrike (38% av koncernens omsättning 2016) och Tyskland (8% av koncernens omsättning 2016). För mer information om Capio se www.capio.com/sv.