Uppdaterad helårsprognos för 2017 och preliminärt kvartalsresultat för Capio-koncernen

  • Koncernens EBITDA-resultat för helåret 2017 väntas öka med 5-7% jämfört med 2016 (tidigare prognos “För helåret 2017 är vår förväntan att nå en EBITDA-tillväxt för Koncernen som överstiger 10%.”)
  • Den franska EBITA-marginalen för Q4 2017 väntas vara högre än Q4 2016 (oförändrad prognos)
  • Koncernens EBITDA-resultat för Q3 2017 var 168 MSEK (200), vilket motsvarade en marginal om 4,9% (6,3) 

Preliminärt kvartalsresultat

Under juli-september (Q3) 2017 uppgick omsättningen till 3 455 MSEK (3 168), vilket motsvarade en total omsättningstillväxt om 9,1% (3,7) och en organisk omsättningstillväxt om 2,2% (2,6). Under samma period uppgick EBITDA till 168 MSEK (200), vilket motsvarade en marginal om 4,9% (6,3). EBITA för perioden uppgick till 53 MSEK (94), vilket motsvarade en marginal om 1,5% (3,0). Q3 är Koncernens säsongsmässigt svagaste kvartal, vilket framförallt påverkar de franska och tyska segmenten.

För det nordiska segmentet fortsatte den starka utvecklingen från tidigare kvartal, dock med en långsam utveckling i ett fåtal regioner inom primärvård i Sverige. I Frankrike fortsatte den svaga utvecklingen av den privata marknaden från det första halvåret 2017 även under kvartalet och den pågående anpassningen av resurser har inte ännu gett någon resultateffekt.

Totalt påverkades EBITDA-prognosen för helåret negativt med cirka 35 MSEK från det franska segmentet och cirka 15 MSEK från det nordiska segmentet från utvecklingen under Q3.

I Frankrike är den största delen av den negativa påverkan om 35 MSEK hänförlig till tre sjukhus. Dessa sjukhus har varit sena i sin anpassning av produktionsresurser och produktivitet till den lägre prisnivån och svagare marknaden. Ytterligare tre sjukhus är under viss press, men förbättras gradvis. De återstående 16 sjukhusen utvecklas totalt sett i linje med förväntan. 

Personalneddragningsprogrammet som tidigare har informerats om, motsvarande brutto 132 heltidstjänster, är under implementering. Helårseffekten 2018 har beräknats till cirka 6 MEUR. Effekten av åtgärdsprogrammet för Q4 2017 har beräknats till cirka 2 MEUR.

Den franska utvecklingen under Q4 2017 stödjs av en positiv kalendereffekt då kvartalet innehåller fler arbetsdagar med full produktion än i motsvarande kvartal 2016.

Inom primärvården i Sverige är avvikelsen centrerad till aktiviteterna i Stockholm. I Stockholms läns landsting är ersättningsmodellen för primärvård under omvandling från en modell som gett ersättning per besök till en modell som gradvis övergår till kapiteringsbaserad ersättning (dvs. en större andel
– men inte hela ersättningen – är fast per listad patient och år). En kombination av otillräcklig personal­minskning som anpassning till den nya modellen och sjunkande produktivitet avseende antal patient­konsultationer har lett både till att omsättningen har minskat något och att personal­kostnaderna ökat mer än planerat.

En fullständig delårsrapport för perioden januari-september 2017 kommer att publiceras som planerat den 27 oktober kl. 08:00 svensk tid, följt av en telefonkonferens kl. 09:30 svensk tid. Vänligen se www.capio.com/sv för mer information.

För information vänligen kontakta:

Thomas Berglund, VD och koncernchef
Telefon: 0733-88 86 00

Olof Bengtsson, CFO
Telefon: 0
761-18 74 69

Kristina Ekeblad, IR manager
Telefon: 0708-31 19 40

Denna information är sådan som Capio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2017 kl. 22:00 CET.