Årsstämma i Capio AB

Vid årsstämman i Capio AB (publ) denna dag fattades följande huvudsakliga beslut.

Val av styrelse, revisor och arvode 
Omval av styrelseledamöterna Michael Wolf, Michael Flemming, Gunnar Németh, Hans Ramel, Pascale Richetta, Joakim Rubin, Gunilla Rudebjer och Birgitta Stymne Göransson såsom ordinarie styrelseledamöter. Michael Wolf omvaldes till styrelsens ordförande. Som revisor omvaldes, i enlighet med revisions- och finansutskottets förslag, revisionsbolaget Ernst & Young AB, varvid revisionsbolaget upplyst om att auktoriserade revisorn Mikael Sjölander kommer att utses som huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen ska utgå med 1 122 000 kronor till ordföranden och 408 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. En ytterligare ersättning om 20 000 kronor per fysiskt styrelsemöte för restid ska utgå till styrelseledamöterna Pascale Richetta och Michael Flemming. Ordföranden för revisions- och finansutskottet ska erhålla 150 000 kronor och ledamot 50 000 kronor, ordföranden för ersättningsutskottet ska erhålla 50 000 kronor och ledamot 50 000 kronor samt ska ordföranden för medicinska kvalitetskommittén erhålla 150 000 kronor och ledamot 75 000 kronor. Arvode till revisor ska utgå enligt avtal.

Fastställande av resultat- och balansräkningen för bolaget och koncernen samt beslut om ansvarsfrihet
Stämman beslutade om fastställande av den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2017. Stämman beslutade vidare att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Utdelning
Stämman godkände styrelsens förslag om utdelning med 0,95 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till den 7 maj 2018 och utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske med början den 11 maj 2018.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att ersättningen ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga förmåner och pension samt vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad där befattningshavaren verkar. Den rörliga ersättningen ska vara maximerad till 60 procent av den fasta bruttolönen. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande om inte annat följer av lokala regler. Styrelsen ska årligen överväga om ett aktie- eller aktiekursrelaterat incitamentsprogram ska föreslås bolagsstämman.

Uppsägningstiden bör inte överstiga 12 månader. Vid uppsägning från bolaget ska uppsägningstiden och den tid under vilken avgångsvederlag utgår totalt inte överstiga 24 månader. Pensionsförmåner bör om möjligt vara avgiftsbestämda, men kan vara förmånsbestämda eller en kombination därav och ge koncernledningsmedlemmen rätt att erhålla pension från tidigast 65 års ålder om inte annat följer av lokala regler.


För information vänligen kontakta:

Olof Bengtsson, CFO
Telefon: 0761-18 74 69

Kristina Ekeblad, IR manager
Telefon: 0708-31 19 40