Capio AB (publ) ansöker om avnotering

Till följd av att Ramsay Générale de Santé kontrollerar cirka 98,5 procent av aktierna i Capio och har påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier i Bolaget, har styrelsen för Capio, efter anmodan från Ramsay Générale de Santé, beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm.

Ramsay Générale de Santé S.A. (“Ramsay GdS”) förklarade det offentliga uppköpserbjudandet avseende Capio AB (publ) (”Capio” eller ”Bolaget”) ovillkorat den 26 oktober 2018. Som vidare offentliggjorts av Ramsay GdS den 8 november 2018 kontrollerar Ramsay GdS cirka 98,5 procent av aktierna i Capio. Därutöver har Ramsay GdS påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier i Bolaget.

Styrelsen för Capio har, efter önskemål av Ramsay GdS, fattat beslut om att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i Bolagets aktier vid Nasdaq Stockholm kommer att meddelas snarast efter att Bolaget erhållit bekräftelse från Nasdaq Stockholm.

Styrelsen för Capio har vidare, på begäran av Ramsay GdS och enlighet med ett separat pressmeddelande, kallat till en extra bolagsstämma att hållas den 4 december 2018 för bland annat val av ny styrelse.

För information vänligen kontakta:

Henrik Brehmer, SVP Group Communication & Public Affairs
Telefon: 0761 11 34 14