Capio AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2018

Januari – mars 2018

  • Omsättning 4 156 MSEK (3 914). Organisk omsättningstillväxt 1,1% (3,3) och total omsättningstillväxt 6,2% (8,6)
  • EBITDA[1] 331 MSEK (342) och marginal 8,0% (8,7). EBITDA minskade med 3,2%
  • EBITA[1] 211 MSEK (232) och marginal 5,1% (5,9). EBITA minskade med 9,1%  
  • Rörelseresultat (EBIT) 176 MSEK (209) och marginal 4,2% (5,3). EBIT minskade med 15,8% 
  • Periodens resultat[2] 124 MSEK (152). Resultat per aktie efter utspädning[2] 0,87 SEK (1,10)
  • Timingen av påsk påverkar jämförelsen av Q1 2018-siffror och Q1 2017 då perioden 2018 innehöll färre arbetsdagar än föregående år; -2 dagar i Norden och Tyskland och -1 dag samt 4 extra dagar med skollov i Frankrike

[1] Se s. 32 i Delårsrapport januari-mars 2018 för definitioner av EBITDA och EBITA.
[2] Periodens resultat avser resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare. Se not 2 i Delårsrapport januari-mars 2018 för beräkning av resultat per aktie (före och efter utspädning).
   

VD-kommentar:

“Solid start beaktat kalendereffekter och en tillfällig kraftig påverkan av influensa i Tyskland.”  

En fortsatt solid utveckling i Norden och Frankrike bekräftar vår medicinska strategi med fokus på produktivitet och patienttillväxt.
  
Trots kalendereffekterna ökade omsättning och resultat i både Norden och Frankrike. Detta vägde upp det försämrade tyska resultatet som framförallt var en följd av effekter från influensaperioden.
   
Läkarbesök online inom Capio Go ökar snabbt och kommer nu att börja erhålla ersättning.

Det viktigaste under Q1 var den fortsatt positiva resultatutvecklingen i Capio Frankrike. Under kvartalet har Capio Frankrike, trots en arbetsdag mindre, behandlat 3,2% fler patienter med 2,3% färre medarbetare (FTE) jämfört med årsskiftet 2017 – i linje med förra årets åtgärdsprogram.

Prissänkningen som offentliggjordes av den franska regeringen i februari (från den 1 mars 2018) påverkar prisnivåerna negativt med 1,2%, vilket var något bättre än förväntat och lägre än förra årets prissänkning om 2,1%. Den franska regeringen kommer retroaktivt att betala tillbaka ytterligare en del av volymkomponenten av 2017 års prissänkning. Även justerat för detta fortsatte den positiva utvecklingen. Intrycket av att prispressen lättar stärks också av att Frankrikes president Macron nyligen uttalade i en tv-intervju att det inte kommer att bli några mer besparingar för sjukhusen under den kommande fyraårsperioden.
  
Den stegvisa förändringen från en geografisk till en specialiserad organisation i Frankrike fortsätter. Detta har redan förbättrat utvecklingen av de fem stora sjukhusen. Även ett antal mindre sjukhus levererar bättre än planerat. Specialiseringen stödjs även av omlokaliseringen av verk-samheter i Toulouse och Lyon till två nya specialanpassade sjukhus under Q4 2018. De två nya sjukhusen är toppmoderna anläggningar, vilket stödjer implementeringen och utvecklingen av Modern Medicin och Rapid Recovery. För att öka volym och produktivitet separeras patientflöden mellan öppenvårds- och slutenvårdspatienter, och för öppenvårdspatienter mellan ett snabbspår för lättare fall och ett spår för tyngre patientfall. Vår bedömning är att dessa nya sjukhus kommer att öka vår konkurrenskraft och vi har redan tecknat avtal med nya läkare. Färdigställandet av projekten kommer att leda till investeringar (cirka 200 MSEK, att finansieras av ersättning från avyttring av utrymda fastigheter) och omstruktureringskostnader (cirka 55 MSEK) under 2018, vilket beskrivs vidare på sidan 6.
  
Capio Norden
fortsatte den starka utvecklingen från 2017. Trots den negativa kalendereffekten nådde den organiska omsättningstillväxten 2,4% och även EBITA översteg förra årets Q1. Capio S:t Görans sjukhus fortsätter att ta över akutpatienter från Karolinska sjukhuset och antalet akutpatienter förväntas överstiga 100 000 under 2018.
  
Capio Närsjukvård har nu 93 vårdcentraler efter det nyligen gjorda förvärvet av Novakliniken i södra Sverige. Vårdcentralerna i Stockholm har vänt till en positiv listningstrend och förbättrar sitt ekonomiska resultat.
   
Införandet av det digitala konceptet Capio Go fortsätter i Sverige och var i slutet av april tillgängligt för cirka 650 000 av Capios 800 000 listade patienter. Antalet digitala konsultationer växer kraftigt och har nu nått en årstakt om 40 000 besök, jämfört med 30 000 besök för tre månader sedan. Med start i maj kommer Capio Go att erhålla ersättning om netto 570 SEK per besök, vilket beskrivs vidare på sidan 5.
  
En väldigt kraftig influensaperiod i Tyskland påverkade omsättningen och resultatet negativt i kvartalet. Capio Tysklands korta sjukfrånvaro kulminerade i februari/mars med 15% för vissa vårdenheter, vilket motsvarar tre gånger den normala nivån. Situationen har återgått till det normala under april. Fokus ligger nu på att implementera de tidigare planerade aktiviteterna för att korta AVLOS och förbättra produktiviteten.
  
Vi fortsätter att arbeta hårt för att behålla och förbättra de positiva trenderna i Frankrike, Norden och Capio Go. Det digitala erbjudandet inom primärvården har börjat bra och vi förbereder nu för att inkludera även andra medicinska specialiteter. Bättre verktyg för läkare och sjuksköterskor resulterar i bättre kvalitetsresultat och högre produktivitet. Förvärv kommer också fortsatt att bidra till Koncernens totala tillväxt.
  

Thomas Berglund
VD och koncernchef
  

Presentation av delårsrapporten
Investerare, analytiker och media inbjuds att delta i en telefonkonferens den 3 maj 2018 kl. 13.00 svensk tid. VD och koncernchef Thomas Berglund och CFO Olof Bengtsson presenterar rapporten och svarar på frågor (på engelska). Telefonkonferensen kan följas live via en ljudsändning på www.capio.com. För att följa telefonkonferensen, vänligen anmäl er på www.capio.com och ring in fem minuter i förväg.

Sverige: +46 8 566 426 93
Storbritannien: +44 20 3008 9804
USA: +1 855 753 2237
Finland: +35 898 171 04 93
Frankrike: +33 170 75 07 12

Presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på www.capio.com före telefonkonferensens början.

En inspelad ljudsändning av telefonkonferensen kommer att göras tillgänglig på www.capio.com under eftermiddagen.
   

För ytterligare information
Thomas Berglund, VD och koncernchef
Telefon: +46 733 88 86 00, E-post: thomas.berglund@capio.com

Olof Bengtsson, CFO
Telefon: +46 761 18 74 69, E-post: olof.bengtsson@capio.com

Kristina Ekeblad, Investor relations manager
Telefon: +46 708 31 19 40, E-post: kristina.ekeblad@capio.com

Henrik Brehmer, SVP Group Communication and Public Affairs
Telefon: +46 761 11 34 14, E-post: henrik.brehmer@capio.com

För ytterligare information rörande Capios IR-aktiviteter, se www.capio.com

Denna information är sådan som Capio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informa­tionen lämnades, genom ovanstående kontaktperson Henrik Brehmers försorg, för offentlig­görande den 3 maj 2018 kl. 12.30 svensk tid.
  

Om Capio
Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och primärvårdsenheter. Capio bedriver verksamhet i fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Under 2017 tog Capios 13 314 medarbetare (heltidstjänster i genomsnitt) emot 5,1 miljoner patientbesök i Koncernens verksamheter, med en omsättning om 15 327 MSEK. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (57% av Koncernens omsättning 2017), Frankrike (35% av Koncernens omsättning 2017) och Tyskland (8% av Koncernens omsättning 2017). För mer information om Capio se www.capio.com.