Capio AB (publ) Delårsrapport januari – september 2018

Juli – september 2018

 • Omsättning 3 816 MSEK (3 455). Organisk omsättningstillväxt 2,1% (2,2) och total omsättningstillväxt 10,4% (9,1)
 • EBITDA[1] 189 MSEK (168) och marginal 5,0% (4,9). EBITDA ökade med 12,5%
 • EBITA[1] 66 MSEK (53) och marginal 1,7% (1,5). EBITA ökade med 24,5
 • Rörelseresultat (EBIT) -39 MSEK (18) och marginal -1,0% (0,5). EBIT minskade med 316,7%
 • Periodens resultat[2] -54 MSEK (-7). Resultat per aktie efter utspädning[2] -0,36 SEK (-0,03)

Januari – september 2018

 • Omsättning 12 151 MSEK (11 250). Organisk omsättningstillväxt 1,6% (2,0) och total omsättningstillväxt 8,0% (8,8)
 • EBITDA[1] 782 MSEK (766) och marginal 6,4% (6,8). EBITDA önskade med 2,1%
 • EBITA[1] 415 MSEK (427) och marginal 3,4% (3,8). EBITA minskade med 2,8%  
 • Rörelseresultat (EBIT) 260 MSEK (335) och marginal 2,1% (3,0). EBIT minskade med 22,4% 
 • Periodens resultat[2] 145 MSEK (215). Resultat per aktie efter utspädning[2] 1,05 SEK (1,53)

[1] Se s. 34 i Delårsrapport januari-september 2018 för definitioner av EBITDA och EBITA.
[2] Periodens resultat avser resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare. Se not 2 i Delårsrapport januari-september 2018 för beräkning av resultat per aktie (före och efter utspädning).

VD-kommentar:

“Norden utvecklas väl medan Frankrike förbättras på en svag marknad och Tyskland omstruktureras.”

 • Organisk omsättningstillväxt om 2,1% och EBITA-tillväxt om 24,5% under det säsongs-mässigt svaga tredje kvartalet, vilket framförallt påverkar verksamheten i Frankrike och Tyskland
 • Den starka utvecklingen från tidigare kvartal bekräftades för det nordiska segmentet, i linje med den historiska trenden
 • För det fjärde kvartalet i rad bekräftade Frankrike under Q3 en positiv trendförändring. Förbättringarna har åstadkommits på en marknad som karaktäriseras av låg volymtillväxt
 • Den pågående omstruktureringen påverkade som väntat utvecklingen i Tyskland negativt under kvartalet. Synliga effekter väntas under 2019 

Det tredje kvartalet bekräftade en god utveckling för det nordiska segmentet, i linje med den historiska trenden. Norden nådde en tillväxt av EBITA om 18,7% under Q3 och för de första nio månaderna var ökningen 13,1%. Detta inkluderade 30 MSEK i tillkommande kostnader för digitaliseringen av Capio Go och Capio Närsjukvård och justerat för dessa kostnader var EBITA-ökningen 22,7% för de första nio månaderna.

Arbetet med att accelerera specialiseringen och digita­liseringen fortsätter och som tidigare meddelats förbereds nu ett närmare samarbete mellan de nordiska länderna. Detta inkluderar ett tätare kunskapsutbyte och inköpsarbete såväl som gemensamma IT-baserade verktyg som stödjer god service till patienterna och effektiva processer. Capios kombination av digital och fysisk vård utgör ett unikt patienterbjudande som i grunden kommer att förändra sättet att tillhandahålla vård i Sverige och Norden både avseende tillgänglighet för patienter och personalproduktivitet.

Förvärvet av Legevisitten, med en årsomsättning om cirka 600 MSEK, slutfördes i början av september och verksamhet­en integreras nu i den svenska specialist- och primärvården.
Det franska segmentet förbättrades under Q3 2018 på en marknad som karaktäriserades av låg volymtillväxt. Den organiska tillväxten under kvartalet fick stöd av två fler arbets­dagar jämfört med samma period 2017. De två sjukhuspro­jekten framskrider och La Croix du Sud i Toulouse öppnar i slutet av oktober, medan Médipôle Lyon-Villeur­banne i Lyon öppnar i slutet av december. I det tredje kvartalet skrevs två befintliga sjukhusfastigheter ner med totalt MSEK -45 (se not 3 i Delårsrapport januari-september 2018 för mer information).

Den pågående omstruktureringen påverkade som väntat utvecklingen i det tyska segmentet negativt under kvartalet. Åtgärdsplaner har implementerats och nya medicinska arbetslag har börjat arbeta vid vissa av de allmänna sjuk­husen medan specialistverksam­heten anpassar sig till nya marknadsförhållanden. Synliga effekter väntas under 2019.
Den 8 oktober 2018 höjde Ramsay Générale de Santé (Ramsay GdS) sitt offentliga uppköpserbjudande till Capios aktieägare till 58 SEK per aktie. Den 10 oktober meddelade Ramsay GdS att villkoret avseende anslutningsgraden sänktes till 75%. Till följd av det höjda erbjudandet och det lägre villkoret för anslutningsgraden meddelade Capios styrelse den 10 oktober sin enhälliga rekommendation till Capios aktieägare att acceptera det höjda erbjudandet. Följaktligen beslutade styrelsen även att återkalla sitt förslag avseende avyttring av Capio Frankrike och ställde därmed in den extra bolagsstämma som skulle ägt rum den 18 oktober för att besluta om avyttringen. En mindre del av rådgivnings- och transaktionskostnaderna relaterade till uppköpserbjudandet och den tidigare planerade avyttringen av Capio Frankrike redovisades i Q3-resultatet (-17 MSEK) medan återstående kostnader, uppskattade till cirka -135 MSEK, kommer att redovisas i Q4 (inklusive kostnadstäckningsåtagandet om 5,0 MEUR som skall betalas till Vivalto Santé).

Attila Vegh
VD och koncernchef

 

För ytterligare information

Attila Vegh, VD och koncernchef
Telefon: +46 733 34 24 42,E-post: attila.vegh@capio.com

Olof Bengtsson, CFO
Telefon: +46 761 18 74 69, E-post: olof.bengtsson@capio.com

Kristina Ekeblad, Investor relations manager
Telefon: +46 708 31 19 40, E-post: kristina.ekeblad@capio.com

Henrik Brehmer, SVP Group Communication and Public Affairs
Telefon: +46 761 11 34 14, E-post: henrik.brehmer@capio.com

För ytterligare information rörande Capios IR-aktiviteter, se www.capio.com
 
 
Om Capio

Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och primärvårdsenheter. Capio bedriver verksamhet i fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Under 2017 tog Capios 13 314 medarbetare (heltidstjänster i genomsnitt) emot 5,1 miljoner patientbesök i Koncernens verksamheter, med en omsättning om 15 327 MSEK. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (57% av Koncernens omsättning 2017), Frankrike (35% av Koncernens omsättning 2017) och Tyskland (8% av Koncernens omsättning 2017). För mer information om Capio se www.capio.com