Capio AB (publ) Helårsrapport januari – december 2017

Oktober – december 2017

 • Omsättning 4 077 MSEK (3 725). Organisk omsättningstillväxt 3,4% (2,9) och total omsättningstillväxt 9,4% (6,1)
 • EBITDA[1] 348 MSEK (289) och marginal 8,5% (7,8). EBITDA ökade med 20,4%
 • ŸEBITA[1] 232 MSEK (183) och marginal 5,7% (4,9). EBITA ökade med 26,8%  
 • ŸRörelseresultat (EBIT) 205 MSEK (153) och marginal 5,0% (4,1). EBIT ökade med 34,0% 
 • ŸPeriodens resultat[2] 155 MSEK (135). Resultat per aktie efter utspädning[2] 1,09 SEK (0,96)

Januari – december 2017

 • Omsättning 15 327 MSEK (14 069). Organisk omsättningstillväxt 2,4% (3,3) och total omsättningstillväxt 8,9% (4,3)
 • ŸEBITDA[1] 1 114 MSEK (1 061) och marginal 7,3% (7,5). EBITDA ökade med 5,0%
 • ŸEBITA[1] 659 MSEK (644) och marginal 4,3% (4,6). EBITA ökade med 2,3%  
 • ŸRörelseresultat (EBIT) 540 MSEK (558) och marginal 3,5% (4,0). EBIT minskade med 3,2% 
 • ŸPeriodens resultat[2] 370 MSEK (404). Resultat per aktie efter utspädning[2] 2,62 SEK (2,86)
 • ŸFöreslagen utdelning per aktie 0,95 SEK (0,90)

[1] Se s. 34 i helårsrapport januari-december 2017 för definitioner av EBITDA och EBITA.
[2] Periodens resultat avser resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare. Se not 2 i helårsrapport januari- december 2017 för beräkning av resultat per aktie (före och efter utspädning).
  

VD-kommentar:

“Solid utveckling i Q4 – nu ökar vi takten inom specialisering och digitalisering.” 

I oktober satte vi två mål: att nå en EBITDA-tillväxt för Koncernen för helåret 2017 om 5-7% och att den franska EBITA-marginalen för Q4 2017 skulle öka jämfört med Q4 2016. Vi levererar nu en 5%-ig ökning av EBITDA för Koncernen för helåret och en ökning av den franska EBITA-marginalen för Q4 med 100 punkter. Organisk tillväxt ökade under Q4, speciellt i Frankrike, vilket bidrog till marginalförbättringarna.  

Den solida resultattillväxten i Q4 för Koncernen (20%+ både av EBITDA och EBITA) var främst driven av åtgärder som vidtagits för att förbättra produktiviteten i de franska sjukhusen, med stöd från en positiv kalendereffekt, samt en fortsatt solid utveckling i den nordiska verksamheten. Den nordiska utvecklingen var positivt påverkad av ett trendbrott för primärvården i Stockholm och bidrag från förvärv. Det tyska segmentet har levererat under vår förväntan till följd av en fortsatt svagare omsättningstillväxt än väntat. Åtgärder vidtas nu både för att öka omsättningen och justera kostnader. Det är fortsatt starkt fokus på förbättringar inom samtliga segment och vi riktar särskild uppmärksamhet mot Frankrike, som nu behöver visa och bekräfta en fortsatt förmåga att kompensera för prissänkningarna och utveckla verksamheten vidare.

Som Koncern är vi nu redo att öka specialiseringen på alla marknader. Nedan är Frankrike och Sverige i fokus.

Specialisering utvecklar Capio Frankrike ytterligare
Sedan 2015 har vi mött prissänkningarna i Frankrike med produktivitetsförbättringar som möjliggjorts av modernisering av den sjukvård vi erbjuder – Rapid Recovery. Vi ses som en ledande aktör inom detta område.

Vi påbörjar nu ytterligare en omvandling – från en helt geografisk organisation till en specialiserad, som på ett mer effektivt sätt kan attrahera patienter och läkare till vårt Rapid Recovery-koncept och driva tillväxt och skalfördelar.

De fem största Capio-sjukhusen, som tillsammans utgör mer än 50% av den franska omsättningen, organiseras nu under en ledning som leds av den franska landschefen. Detta ökar fokus och underlättar kunskapsutbytet inom kärnverksamheten, förbättrar processer och koordinerar viktiga specialiteter mellan sjukhusen.

De mindre sjukhusen kommer att vara fokuserade på färre specialiteter, vilket ökar kvaliteten, produktiviteten och volymerna. Vissa specialiteter kommer också att organiseras separat för att ha fullt fokus på att erbjuda patienterna inom respektive område den bästa och mest effektiva vården. I tillägg uppgraderar vi IT-miljön för att öka automatiseringen och underlätta digitalisering, samt förstärker styrningen av inköp för att förbättra utvecklingen.

Digitalisering ställer om sjukvården i Sverige
Det uppenbara resultatet från digitala primärvårdskonsultationer är förbättrad tillgänglighet, medan det viktigaste medicinska resultatet av det sätt Capio driver digitalisering är förbättrad kvalitet. Det som gör Capios erbjudande unikt är också digitala konsultationer i kombination med våra 83 fysiska vårdcentraler i Sverige. Detta ger ett sammanhållet vårdutbud för Capios 750 000 listade patienter och ökar Capios attraktivitet som vårdgivare, vilket är en drivkraft för tillväxten av vår primärvårdsverksamhet i Sverige under de kommande åren.

Utvecklingen framöver
Specialiseringen av den franska organisationen och den digitala omställningen i Sverige kommer att stödja den organiska omsättningstillväxten och rörelsemarginalen framöver. Förvärv kommer att fortsätta bidra till Koncernens totala tillväxt.

Thomas Berglund
VD och koncernchef
  

Presentation av helårsrapporten
Investerare, analytiker och media inbjuds att delta i en telefonkonferens den 7 februari 2018 kl. 09.30 svensk tid. VD och koncernchef Thomas Berglund och CFO Olof Bengtsson presenterar rapporten och svarar på frågor (på engelska). Telefonkonferensen kan följas live via en ljudsändning på www.capio.com. För att följa telefonkonferensen, vänligen anmäl er på www.capio.com och ring in fem minuter i förväg.

Sverige: +46 8 566 426 93
Storbritannien: +44 20 3008 9804
USA: +1 855 753 2237
Finland: +35 898 171 04 93
Frankrike: +33 170 75 07 12

Presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på www.capio.com före telefonkonferensens början.

En inspelad ljudsändning av telefonkonferensen kommer att göras tillgänglig på www.capio.com under eftermiddagen.

För ytterligare information
Thomas Berglund, VD och koncernchef
Telefon: +46 733 88 86 00, E-post: thomas.berglund@capio.com

Olof Bengtsson, CFO
Telefon: +46 761 18 74 69, E-post: olof.bengtsson@capio.com

Kristina Ekeblad, Investor Relations Manager
Telefon: +46 708 31 19 40, E-post: kristina.ekeblad@capio.com

Henrik Brehmer, SVP Group Communication & Public Affairs
Telefon: +46 761 11 34 14, E-post: henrik.brehmer@capio.com

För ytterligare information rörande Capios IR-aktiviteter, se www.capio.com

Denna information är sådan som Capio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informa­tionen lämnades, genom ovanstående kontaktperson Henrik Brehmers försorg, för offentlig­görande den 7 februari 2018 kl. 08.00 svensk tid.
  

Om Capio
Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och primärvårdsenheter. Capio bedriver verksamhet i fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Under 2017 tog Capios 13 314 medarbetare (heltidstjänster i genomsnitt) emot 5,1 miljoner patientbesök i Koncernens verksamheter, med en omsättning om 15 327 MSEK. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (57% av Koncernens omsättning 2017), Frankrike (35% av Koncernens omsättning 2017) och Tyskland (8% av Koncernens omsättning 2017). För mer information om Capio se www.capio.com/sv.