Capio får förlängt avtal att driva Capio S:t Görans sjukhus och tilldelas två avtal inom basgeriatrik i Stockholm

Stockholms läns landsting (SLL) har beslutat att förlänga Capios avtal att driva Capio S:t Görans sjukhus från januari 2022 till januari 2026. Samtidigt beslutade SLL att ge Capio fortsatt förtroende att driva den basgeriatriska verksamheten vid Nacka sjukhus samt tilldelade Capio ett nytt avtal att driva den basgeriatriska verksamheten vid Löwenströmska sjukhuset. Den årliga omsättningen för S:t Göran-avtalet uppgår till cirka 2 miljarder kronor och den årliga omsättningen för de två basgeriatriska avtalen uppgår sammantaget till cirka 250 MSEK.

Capio har framgångsrikt drivit sjukhusvård på S:t Görans sjukhus i centrala Stockholm sedan 1999. 2012 tilldelades Capio avtalet att driva sjukhuset under perioden 2013-2022 med möjlighet för SLL att förlänga avtalet i ytterligare fyra år. Beslutet att förlänga avtalet till och med det slutliga förfallodatumet den 4 januari 2026 baserades på en utvärdering av den sjukvård som tillhandahålls vid sjukhuset. Utvärderingen visade att Capio S:t Göran uppvisar goda resultat inom såväl kvalitet och tillgänglighet som produktivitet och produktionsstyrning. Den sammantagna slutsatsen från utvärderingen var att Capio S:t Göran erbjuder sjukvård av god kvalitet till ett pris som är fördelaktigt för landstinget. Capio ser fram emot att fortsätta att utveckla sjukvården vid S:t Göran till nytta för patienter, medarbetare och Stockholms läns landsting.

Samtidigt beslutade SLL att förnya Capios kontrakt att driva basgeriatrisk verksamhet vid Nacka sjukhus och att tilldela Capio avtal att driva den basgeriatriska verksamheten vid Löwenströmska sjukhuset när de nuvarande avtalen löper ut den 30 april 2019. De två nya avtalen gäller från den 1 maj 2019 till den 30 april 2022, med möjlighet för landstinget att förlänga avtalen med upp till tre år vardera. Besluten att tilldela Capio avtalen baserades på vårdkvalitet då upphandlingarna tillämpade fast prissättning. Det nya avtalet att driva den basgeriatriska verksamheten vid Löwenströmska sjukhuset utökar Capios närvaro inom geriatrik vidare norrut i Stockholm och skapar en grund för expansion inom avancerad hemsjukvård och rehabtjänster inom öppenvård för äldre patienter i området. Avtalen stärker Capios position inför införandet av vårdval inom geriatrik för vårdgivare med egna lokaler i SLL under våren 2019.


För information vänligen kontakta:

Kristina Ekeblad, IR manager
Telefon: 0708 31 19 40