Capio förlorar kontrakt inom basgeriatrik och specialiserad beroendevård i Stockholm

Stockholms läns landsting (SLL) har beslutat att tilldela uppdragen att bedriva basgeriatrisk verksamhet vid Dalens sjukhus i Stockholm respektive specialiserad beroendevård inom SLL (idag Capio Maria) till andra vårdgivare efter kontraktsperiodernas utgång. Det nuvarande kontraktet inom basgeriatrik löper ut den 31 oktober 2018 medan kontraktet att bedriva specialiserad beroendevård löper ut den 31 december 2018.

Förlusten av kontrakten förväntas påverka Koncernens finansiella utveckling negativt under 2019 med cirka 470 MSEK i omsättning och cirka 40 MSEK i EBITA-resultat. Förlusten av kontrakten påverkar inte Koncernen väsentligt under 2018.

SLL har vid samma möte beslutat att införa vårdval enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) för öppen- och sluten geriatrisk vård – vårdval geriatrik för vårdgivare med egna lokaler – från och med den 1 maj 2019. Capio ser positivt på denna nya möjlighet att expandera vårt erbjudande och att fortsätta utveckla och modernisera vården för de äldre i Stockholm. Detta kompletterar Capios nuvarande vård inom avancerad hemsjukvård (ASIH) och palliativ vård vid Dalens sjukhus samt den basgeriatriska verksamheten, ASIH samt palliativ vård vid Nacka sjukhus. Den totala omsättningen av all vård inom denna typ av verksamhet i SLL uppgick under 2017 till cirka 3 260 MSEK och behovet väntas öka i takt med en åldrande befolkning.

För information vänligen kontakta:

Olof Bengtsson, CFO
Telefon: 0761-18 74 69

Kristina Ekeblad, IR manager
Telefon: 0708-31 19 40

Denna information är sådan som Capio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentlig­görande den 11 april 2018 kl. 16.05 svensk tid.