Capio förvärvar den svenska sjukvårdsgruppen Legevisitten

Capio har träffat avtal om att förvärva 100% av Legevisitten som bedriver specialistvård, främst inriktad på vård av den äldre patienten, och primärvård. Under 2017 omsatte koncernen 613 MSEK, varav 90% var hänförligt till verksamhet inom fritt vårdval och 10% till upphandlade kontrakt. Förvärvet ökar Capios kapacitet inom geriatrik och angränsande tjänster för äldre patienter i Stockholmsområdet och stärker Capios position inför införandet av fritt vårdval inom geriatrik i Stockholm under 2019.

”Vi är mycket glada för möjligheten att förvärva Legevisitten och ser att det är av strategisk betydelse för Capio då det stärker våra tjänster inom sjukvård för de äldre patienterna, inklusive ett starkt mobilt erbjudande. Vi ser fram emot att utveckla våra patienterbjudanden ytterligare tillsammans med Legevisitten, som tillför nya specialiteter och tillväxt till vår svenska verksamhet.”, säger Britta Wallgren, landschef för Capio i Sverige.

”Capio och Legevisitten fokuserar båda på att driva kvalitet och effektivitet inom vården och digitaliserar för att förbättra patientupplevelser och arbetssätt. Jag ser fram emot att kunna utveckla våra verksamheter tillsammans med Capio i snabbare takt än vad vi hade kunnat göra på egen hand.” säger Thorleif Nilsen, VD Legevisitten AB.

Stärker kapaciteten inom geriatrik
Legevisittens specialistverksamheter är belägna i Stockholmsområdet och fokuserar framförallt på sjukvård för den äldre patienten, inklusive basgeriatrik, avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) och pall­iativ vård. I tillägg till Capios befintliga tjänster så erbjuder Legevisitten även läkartjänster vid äldre­boenden och akut- och jourläkarbilar. Förvärvet tillför Capio medicinsk kapacitet och management­förmåga, expanderar den befintliga plattformen och förbereder för introduk­tionen av fritt vårdval inom geriatrik i Stockholm i maj 2019. Förvärvet stödjer också vårdkedjor och remiss­flöden med andra Capio-enheter. Under 2017 var cirka 70% av specialistvårdens omsättning hänförlig till verk­samheter inom fritt vårdval och cirka 30% var hänförlig till upphandlade kontrakt. En del av kontrakts­verksam­heten är hänförlig till geriatrisk verksamhet och blir del av det nya vårdvalet under 2019.

Utökar den digifysiska plattformen
Legevisitten erbjuder primärvård vid tolv platser i Stockholms och Värmlands läns landsting. Förvärvet tillför 82 000 listade patienter till Capios befintliga bas av listade patienter, vilket stödjer Capios digifysiska erbjudande med digitala läkarbesök och ett brett nätverk av fysiska vårdcentraler. Inklusive de förvärvade enheterna har Capio nu nära 900 000 listade patienter och cirka 100 vård­centraler spridda över 13 regioner och landsting i Sverige.

Transaktionen
Enterprise value uppgår till 365 MSEK och förvärvet förväntas slutföras och inkluderas i Capio-koncernen från den 1 september 2018. Förvärvet förutsätter godkännande från Stockholms och Värmlands läns landsting liksom ovillkorat godkännande av Konkurrensverket.

Förvärvet av Legevisitten stärker Capios nordiska verksamhet och underlaget för specialisering inom sjukvård för äldre, vilket är ett område där behovet av sjukvård ökar. Under 2017 var ungefär hälften av Legevisittens omsättning om 613 MSEK hänförlig till specialistvård och hälften till primärvård. Merparten av verksamheten (87% av omsättningen 2017) är belägen i Stockholmsområdet och förvärvet kommer att rapporteras som del av det nordiska segmentet. Synergieffekter, främst hänförliga till administration genom samordning till shared service-funktioner samt inköp, förväntas realiseras från 2019 med full effekt 2020. Förvärvet av Legevisitten förväntas bidra positivt till vinst per aktie från 2019. 

För information vänligen kontakta:
Olof Bengtsson, CFO
Telefon: 0761-18 74 69

Kristina Ekeblad, IR manager
Telefon: 0708-31 19 40

Denna information är sådan som Capio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juli 2018 kl. 13:00 svensk tid.

Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler. Capio bedriver verksamhet i fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Under 2017 tog Capios 13 314 medarbetare (heltidstjänster i genomsnitt) emot 5,1 miljoner patientbesök i Koncernens verksamheter, med en omsättning om 15 327 MSEK. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (57% av Koncernens omsättning 2017), Frankrike (35% av Koncernens omsättning 2017) och Tyskland (8% av Koncernens omsättning 2017). För mer information om Capio se www.capio.com/sv.