Capio offentliggör kallelse till extra bolagsstämma och information om användning av likviden från den föreslagna avyttringen av Capio Frankrike

Capio offentliggör idag kallelse till extra bolagsstämma att besluta om styrelsens förslag om godkännande av avyttringen av Capio Frankrike. Den extra bolagsstämman kommer att hållas den 18 oktober 2018, kl. 16.00. Vidare offentliggör Capio information om användning av försäljningslikviden från avyttringen av Capio Frankrike, under förutsättning av att den extra bolagsstämman godkänner transaktionen.

Likviden från transaktionen kommer delvis att användas till att avbetala Capio-koncernens skulder, delvis överföras till aktieägarna genom värdeöverföring. Värdeöverföringen till aktieägarna förväntas uppgå till 1,8-2,1 miljarder SEK, motsvarande 13-15 SEK per aktie baserat på nuvarande antal aktier.* Detta leder till en förmånlig återbetalning till aktieägarna samtidigt som det säkerställer en ändamålsenlig kapitalstruktur för Capio. Capio kommer ha ett betydande utrymme för fortsatta investeringar, satsning på digitalisering, specialisering och kompetensutveckling i Norden till nytta för patienter, anställda och sjukvårdssystemen i stort. Capio kommer även fortsätta att konsolidera den fragmenterade nordiska marknaden.

En extra bolagsstämma kommer att sammankallas efter genomförandet av transaktionen för att besluta om exakt belopp och formen för värdeöverföringen. Genomförandet av transaktionen beräknas ske den 31 december 2018.

För ytterligare information om styrelsens förslag om godkännande av transaktionen och minskningen av Capio-koncernens skulder, innefattande den ovan nämnda värdeöverföringen till aktieägarna, vänligen se kallelsen till den extra bolagsstämman, vilken kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

PJT Partners har anlitats som enda finansiell rådgivare, Mannheimer Swartling och Allen & Overy som legala rådgivare samt Fogel & Partners som kommunikationsrådgivare till Capio i transaktionen.
  

Styrelsen i Capio AB (publ)
  

* Under antagande om 141 159 661 utestående aktier. Likviden från försäljningen av Capio Frankrike har omräknats med en EUR/SEK-kurs om 10,4213 i enlighet med kursen som används i Capios delårsrapport för perioden januari-juni 2018. Eventuella transaktionskostnader har exkluderats. 

Kontakt:

Henrik Brehmer, Senior Vice President Group Communication & Public Affairs
Telefon: 0761 11 34 14, E-post: henrik.brehmer@capio.com
   

Denna information är sådan som Capio AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 september 2018 kl. 08.00 svensk tid. 
   

Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler. Capio bedriver verksamhet i fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Under 2017 tog Capios 13 314 medarbetare (heltidstjänster i genomsnitt) emot 5,1 miljoner patientbesök i Koncernens verksamheter, med en omsättning om 15 327 MSEK. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (57% av Koncernens omsättning 2017), Frankrike (35% av Koncernens omsättning 2017) och Tyskland (8% av Koncernens omsättning 2017). För mer information om Capio se www.capio.com/sv.