Capio publicerar preliminärt kvartalsresultat för perioden juli-september 2018

Till följd av det pågående offentliga uppköpserbjudandet från Ramsay Générale de Santé publicerar Capio det preliminära kvartalsresultatet för perioden juli-september 2018 tidigare än det annonserade datumet för publicering av delårsrapporten som är den 30 oktober.

Preliminärt kvartalsresultat för Capio-koncernen:

  •  Fortsatt stark utveckling i Norden medan Frankrike förbättras på en svag marknad och Tyskland omstruktureras som planerat
  •  Investeringar i sjukvårdens digitalisering påverkade det nordiska segmentet med -12 MSEK (-2) i kvartalet
  •  Omsättning 3 816 MSEK (3 455). Organisk omsättningstillväxt 2,1% (2,2) och total omsättningstillväxt 10,4% (9,1)
  •  EBITDA* 189 MSEK (168) och marginal 5,0% (4,9). EBITDA ökade med 13%
  •  EBITA* 66 MSEK (53) och marginal 1,7% (1,5%). EBITA ökade med 25%

Under perioden juli-september (Q3) 2018 uppgick Koncernens omsättning till 3 816 MSEK (3 455), vilket motsvarade en total omsättningstillväxt om 10,4% (9,1) och en organisk omsättningstillväxt om 2,1% (2,2). EBITDA ökade med 13% till 189 MSEK (168), vilket motsvarade en marginal om 5,0% (4,9). EBITA ökade med 25% till 66 MSEK (53), vilket motsvarade en marginal om 1,7% (1,5). Q3 är det säsongsmässigt svagaste kvartalet för Koncernen, vilket framförallt påverkar den franska och tyska verksamheten.

För det nordiska segmentet fortsätter den starka utvecklingen i linje med den historiska utvecklingen. Samtliga svenska affärsområden bidrar till utvecklingen. Investeringar i sjukvårdens digitalisering fortsatte och resultatpåverkan från de nya digitala tjänsterna i Capio Go och Capio Närsjukvård var -12 MSEK (-2) i Q3. Förvärvet av Legevisitten slutfördes den 3 september 2018 och förvärvet bidrar positivt till resultatet under kvartalet. Det nordiska segmentets omsättning i kvartalet uppgick till 2 213 MSEK (2 007). Den totala omsättningstillväxten var 10,3% (16,6) och den organiska omsättningstillväxten var 2,6% (4,3). EBITDA var 172 MSEK (153), motsvarande en ökning med 12% och EBITA var 127 MSEK (107), motsvarande en ökning om 19%. Justerat för resultat­effekten från investeringar i sjukvårdens digitalisering ökade EBITDA med 19% och EBITA med 28%.

För det franska segmentet uppgick omsättningen i kvartalet till 1 331 MSEK (1 188), vilket motsvarade en organisk omsättningstillväxt om 2,9% (-0,8), delvis påverkad av två extra arbetsdagar under kvartalet jämfört med samma period 2017. EBITDA var 47 MSEK (29), motsvarande en ökning om 62%, och EBITA var -20 MSEK (-31), motsvarande en ökning om 36%. Generellt sett kännetecknades den franska marknaden av låga volymer under kvartalet. De två nya sjukhusen, La Croix du Sud i Toulouse och Medipole i Lyon, kommer att öppna i slutet av oktober respektive i slutet av december.

För det tyska segmentet uppgick omsättningen i kvartalet till 272 MSEK (260), vilket motsvarade en organisk omsättningstillväxt om -4,8% (2,4). EBITDA var -10 MSEK (6) och EBITA var -19 MSEK (-2) i kvartalet. Åtgärdsplaner har implementerats på de allmänna sjukhusen och nya medicinska arbetslag är nu på plats på de flesta av sjukhusen för att förbättra fokus på Modern Medicin och förkortning av medel­vårdtiden. Specialistverksamheten anpassar sig till prissänkningen på delar av aktiviteterna samt skiftet från sluten- till öppenvård.

Det operativa kassaflödet i kvartalet var -162 MSEK (-73). Det tredje kvartalet är normalt det svagaste kvartalet ur ett kassaflödesperspektiv då produktionen minskar under semesterperioden samt säsongseffekter påverkar rörelsekapitalet negativt. Nettokassaflödet var -623 MSEK (-143) vilket främst förklaras av kassautflödet från förvärv om -362 MSEK (0) och betalning av engångsposter om -39 MSEK (-7).

Per den 30 september 2018 uppgick operativt sysselsatt kapital till 1 300 MSEK (1 008 per den 31 december 2017), vilket motsvarade 8,0% (6,6) av omsättningen. Sysselsatt kapital uppgick till 10 408 MSEK (9 447 per den 31 december 2017) och avkastningen på sysselsatt kapital var 6,2% (7,0). Nettoskulden uppgick till 4 529 MSEK (3 691 per den 31 december 2018), vilket motsvarade en finansiell leverage om 4,0x (3,3). Justerat för helårseffekten från förvärv var skuld­sättningen 3,8x (3,2). Ökningen av skuldsättningen är främst hänförlig till förvärv och den svaga svenska kronan.

Capio kommer under Q4 2018 att rapportera kostnader avseende den nu avbrutna försäljningen av den franska verksamheten till Vivalto, inklusive kostnadstäckningsåtagandet om upp till 5,0 MEUR, samt engångskostnader och kostnader för rådgivning och legala tjänster i anslutning till Ramsay GdS offentliga uppköps­erbjudande.

En fullständig delårsrapport för perioden januari-september 2018 kommer att publiceras som planerat den 30 oktober.


Kontakt:
Olof Bengtsson, CFO
Telefon: 0761-18 74 69, E-post: olof.bengtsson@capio.com

 Kristina Ekeblad, IR manager
Telefon: 0708-31 19 40, E-post: kristina.ekeblad@capio.com

 * EBITDA/EBITA: före avskrivningar av koncernmässiga övervärden samt omstrukturerings- och andra engångsposter och förvärvsrelaterade kostnader.

Denna information är sådan som Capio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2018 kl. 08.15 svensk tid.