Capio utökar och förlänger sin Revolving credit facility

Capio har framgångsrikt slutfört en utökning och förlängning av Koncernens Revolving credit facility (rörelsekredit) om 235 MEUR, som är en del av Koncernens totala finansieringsavtal om 500 MEUR. Avtalet inkluderar en förlängning om 2,5 år samt en utökning av rörelsekrediten med ytterligare 108 MEUR. 

I samband med börsnoteringen under 2015 ingick Capio ett femårigt Multicurrency Term and Revolving Facilities Agreement om totalt 500 MEUR. Finansieringsavtalet består av två kreditfaciliteter; en Term loan facility om 265 MEUR samt en Revolving credit facility (rörelsekredit) om 235 MEUR. Per den 16 januari 2018 har deltagande banker godkänt en utökning av rörelsekrediten med 108 MEUR så den totalt uppgår till 343 MEUR. Samtidigt förlängdes rörelsekrediten till januari 2023, med undantag för 47 MEUR som kommer att förfalla på det ordinarie förfallodatumet i juni 2020. Alla andra villkor förblir oförändrade. Rörelsekrediten är avsedd att användas till allmänna bolagsändamål, inklusive förvärv, och förlängningen förbättrar Koncernens förfallostruktur avseende lån.     

Avtalet kommer inte att påverka Koncernens finansiella poster väsentligt under 2018.  

För information vänligen kontakta:

Kristina Ekeblad, IR manager
Telefon: 0708-31 19 40