Capios styrelse rekommenderar enhälligt Capios aktieägare att acceptera det höjda erbjudandet från Ramsay GdS och ställer in den extra bolagsstämman

Efter att Ramsay Générale de Santé (”Ramsay GdS”) den 13 juli 2018 offentliggjort ett uppköpserbjudande om 48,50 SEK per aktie (det ”Ursprungliga Erbjudandet”), offentliggjorde Ramsay GdS den 8 oktober 2018 ett höjt erbjudande om 58 SEK per aktie (det ”Höjda Erbjudandet”) till aktieägarna i Capio. Det Höjda Erbjudandet motsvarar en premie om cirka 39 % jämfört med stängningskursen om 41,80 SEK per aktie på Nasdaq Stockholm den 12 juli 2018 (sista handelsdagen före offentliggörandet av det Ursprungliga Erbjudandet), en premie om cirka 14 % jämfört med stängningskursen om 50,80 SEK per aktie på Nasdaq Stockholm den 5 oktober 2018 och en höjning med cirka 20 % jämfört med det Ursprungliga Erbjudandet av Ramsay GdS om 48,50 SEK per aktie den 13 juli 2018. Ramsay GdS har beslutat att sänka villkoret avseende anslutningsgraden till 75 % (efter full utspädning). Följaktligen rekommenderar Capios styrelse enhälligt Capios aktieägare att acceptera det Höjda Erbjudandet. Till följd av detta har styrelsen även beslutat att återkalla sitt förslag avseende avyttring av Capio Frankrike och ställer därmed in den extra bolagsstämma som skulle ha beslutat om avyttringen.

Den 13 juli 2018 offentliggjorde Ramsay GdS ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Capio AB (publ) (”Capio”) att sälja samtliga sina aktier till Ramsay GdS till ett pris om 48,50 SEK per aktie. Capios styrelse avvisade det Ursprungliga Erbjudandet eftersom styrelsen ansåg att Erbjudandet inte tillräckligt väl avspeglade Capios fundamentala värde.

Den 8 oktober 2018 offentliggjorde Ramsay GdS ett höjt erbjudande att förvärva samtliga aktier i Capio för 58 SEK per aktie. Det Höjda Erbjudandet är cirka 39 % högre än stängningskursen den 12 juli 2018 (sista handelsdagen för offentliggörandet av det Ursprungliga Erbjudandet), cirka 14 % högre än stängningskursen den 5 oktober 2018 och cirka 20 % högre än det Ursprungliga Erbjudandet som offentliggjordes den 13 juli 2018. Ramsay GdS har även beslutat att frånfalla fullföljandevillkoret om erhållande av godkännande från den franska konkurrensmyndigheten i det Ursprungliga Erbjudandet. Ramsay GdS har nu även beslutat att sänka villkoret avseende anslutningsgraden till 75 % (efter full utspädning). Förutom priset per aktie, frånfallandet av villkoret om konkurrensgodkännande och sänkningen av villkoret avseende lägsta anslutningsgrad till 75 % är villkoren som uppställdes i det Ursprungliga Erbjudandet oförändrade. Acceptfristen löper ut den 25 oktober 2018 (med förbehåll för eventuell förlängning).

Styrelsens uppfattning om det Höjda Erbjudandet är baserad på en helhetsbedömning av ett antal faktorer, vilka styrelsen bedömt relevanta för utvärderingen av det Höjda Erbjudandet. Dessa faktorer innefattar, men är inte begränsade till, Capios nuvarande ställning, den förväntade framtida utvecklingen givet Capios starka bas inom Modern Medicin och Modernt Management och den tidigare planerade strategiska ompositioneringen mot de nordiska marknaderna innefattande de potentiella avyttringarna av de franska och tyska verksamheterna. I utvärderingen av det Höjda Erbjudandet har styrelsen även tillämpat metoder som normalt används för att utvärdera offentliga uppköpserbjudanden avseende noterade bolag, däribland Capios värdering i förhållande till jämförbara bolag och jämförbara förvärv, budpremier i tidigare offentliga uppköpserbjudanden på Nasdaq Stockholm samt styrelsens syn på Capios långsiktiga värde utifrån förväntade utdelningar och kassaflöden, med beaktande av en möjlig strategisk positionering mot de nordiska marknaderna.

Baserat på denna bedömning anser styrelsen att villkoren för det Höjda Erbjudandet, inklusive den väsentligt minskade genomföranderisken till följd av det sänkta anslutningsgradsvillkoret, i allt väsentligt motsvarar Capios värde ”stand-alone” innefattande en möjlig strategisk positionering mot de nordiska marknaderna. Styrelsen rekommenderar därför enhälligt aktieägarna i Capio att acceptera det Höjda Erbjudandet. Till följd av detta har styrelsen beslutat att återkalla sitt förslag om den föreslagna avyttringen av Capio Frankrike till Vivalto Santé (”Vivalto”) och har därmed ställt in den extra bolagsstämman som skulle ägt rum den 18 oktober 2018.

Ramsay GdS har i sin erbjudandehandling uppgett att det “förutser för tillfället inga väsentliga förändringar till följd av förvärvet för Capios eller RGdS (Ramsays) anställda, innefattande deras anställningsvillkor och de platser där bolagen i dag bedriver verksamhet”. Styrelsen förutsätter att denna beskrivning är korrekt och har ingen anledning att vara av annan uppfattning i detta avseende.

Som angivits i pressmeddelandet den 21 augusti 2018 har Capio åtagit sig att ersätta Vivalto för dess kostnader i anledning av transaktionen med upp till 5,0 MEUR om Capios styrelse rekommenderar ett offentligt uppköpserbjudande eller ställer in den extra bolagsstämman. Detta kostnadstäcknings-åtagande kommer att betalas ut till Vivalto.

PJT Partners har anlitats som finansiell rådgivare, Mannheimer Swartling som legal rådgivare samt Fogel & Partners som kommunikationsrådgivare till Capios styrelse.

Detta uttalande ska i alla avseenden vara underkastat och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av uttalandet ska exklusivt avgöras av svensk domstol.

Styrelsen i Capio


Kontakt:
Henrik Brehmer, Senior Vice President Group Communication & Public Affairs
Telefon: 0761 11 34 14, E-post: henrik.brehmer@capio.com

Denna information är sådan som Capio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Takeover-reglerna. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2018 kl. 08.17 svensk tid.