Extra bolagsstämma i Capio AB (publ)

På begäran av Ramsay Générale de Santé S.A. (”Ramsay GdS”), som efter fullföljandet av det offentliga kontanterbjudandet till aktieägarna i Capio AB (publ) (”Capio”) innehar cirka 98,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Capio, kallas aktieägarna i Capio till extra bolagsstämma tisdagen den 4 december 2018 på Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Östra Hamngatan 16, 403 14 Göteborg, kl. 09.00. Inregistrering till bolagsstämman börjar kl. 08.30.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN

Aktieägare som önskar deltaga vid stämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 28 november 2018,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Capio AB, ”Extra bolagsstämma 2018”, Box 1064, 405 22 Göteborg, per telefon 031-732 40 83, vardagar mellan klockan 09.00 och 16.00, eller per e-post till agm@capio.com, senast onsdagen den 28 november 2018.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- eller organisationsnummer samt uppgift om aktieinnehav. Aktieägare eller ombud för aktieägare får till bolagsstämman medföra högst två biträden. Biträden får endast medföras till stämman om aktieägaren anmäler deras närvaro i samband med den egna anmälan enligt ovan. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt via bolagets hemsida www.capio.com och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Den som företräder juridisk person ska även översända kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare av fullmakt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 28 november 2018, vilket innebär att förvaltaren bör underrättas om detta i god tid före nämnda datum.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
 8. Fastställande av arvode till styrelseledamöter.
 9. Val av styrelseledamöter.
 10. Beslut om borttagande av principer för utseende av valberedningen.
 11. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Förslag avseende styrelsens sammansättning, styrelsearvoden samt borttagande av principer för utseende av valberedningen (punkterna 7-10)

Ramsay GdS har meddelat att man kommer att informera styrelsen om sina förslag före stämman. Capio kommer att offentliggöra förslagen från Ramsay GdS så snart dessa har mottagits.

C. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET 

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 141 159 661.

D. UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN 

På stämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållande som (i) kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller (ii) avser bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill framställa frågor i förhand kan göra det per post till Capio AB, ”Extra bolagsstämma 2018”, Box 1064, 405 22 Göteborg, eller per e-post till agm@capio.com.

E. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om behandling av personuppgifter, se avsnittet om den extra bolagsstämman 2018 på företagets hemsida, www.capio.com.

Göteborg i november 2018
CAPIO AB (publ)
Styrelsen