Ekonomisk resultat

Capios ekonomiska modell bygger på en sambandskedja där kvalitet i vården driver produktivitet och ger en ekonomi i balans, vilket möjliggör nya kvalitetshöjande investeringar. Det är avgörande att hela organisationen har förståelse för vad det är som skapar hög kvalitet i sjukvården och att utvecklingen kan mätas och följas med hjälp av relevanta nyckeltal.

Det är medarbetarna som arbetar nära patienterna som är de som på daglig basis kan påverka verksamheten och detta viktiga arbete stödjer Capios interna ekonomiska rapportering. Tack vare korrekt, relevant och snabb rapportering får vi en direkt återkoppling av de finansiella konsekvenserna av vår verksamhet. Detta skapar förutsättningar för välgrundade beslut och löpande processförbättringar, vilket ger en mer effektiv resursanvändning och mer sjukvård för pengarna.

Rapporteringen speglar ansvar och aktiviteter med utgångspunkt från patienten

Capios organisation är decentraliserad och byggd utifrån patientens behov. Den interna finansiella och operativa rapporteringen är strukturerad så att den följer organisationen och speglar ansvar och aktiviteter hela vägen från vårdenheten där patientmötet sker till koncernledningen.

Det resultat som rapporterna utvisar är givetvis viktigt, men en minst lika viktig parameter är att rapporteringen gör att vi kan förstå och analysera de faktorer som bidragit till resultatet. Hit hör exempelvis patientvolymer, hur hög och jämn produktiviteten varit och hur många läkare och sjuksköterskor som bidragit till vårdproduktionen.

Ett viktigt stöd för chefer på alla nivåer

Det är av stor vikt att chefer på samtliga nivåer i organisationen, inte minst de som arbetar närmast patienterna, får tillgång till och förstår rapporterna och de samband som finns mellan kvalitet, produktivitet och ekonomi. Därigenom kan de vidta lämpliga förbättringsåtgärder och jämföra sitt utfall med andra liknande enheter inom Capio. Dessutom bidrar denna förståelse till att Capio bättre kan möta förändrade förutsättningar på sjukvårdsmarknaden.

Ett systematiskt arbete, till exempel avseende stöd av effektiva IT-system, bedrivs därför för att säkerställa dels tillgången till rapporterna och dels att rapporterna visar relevant information. Därigenom kan utvecklings- och förbättringsmöjligheter tas tillvara på bästa sätt. För att stödja förståelsen för det ekonomiska resultatet är Capios resultaträkning funktionell och speglar organisationens direkta och indirekta kostnader.

Capio genomför utbildningar inom Modernt Management, för chefer inom organisationen, bland annat för att säkerställa att informationen hanteras rätt och leder till kloka beslut. Ett sådant exempel är årets insatser för att minimera onödigt dubbelarbete på vårdavdelningar och därmed frigöra mer tid för patientkontakter.

Pedagogisk indelning för ökad förståelse

De ekonomiska rapporterna är pedagogiskt indelade i olika sektioner, där respektive ansvarsområde illustreras med en specifik färg. För verksamhetschefer redovisas relevant operationell information samt viss finansiell information. På affärsområdesnivå tillkommer till exempel information om kassaflöden och sysselsatt kapital medan informationen på koncernnivå även innehåller finansiering och koncernövergripande skattefrågor.

En viktig beståndsdel i erbjudandet av vårdtjänster är att de utförs i en miljö som är ändamålsenlig och attraktiv att vistas i. Capio innehar och driver många sjukhusfastigheter. Fastighetsverksamheten är relaterad till sjukvårdsverksamheten men ställer andra krav på ledarskap, finansiering och uppföljning jämfört med den operativa verksamheten. Därför redovisas och följs fastighetsverksamheten upp separat i de ekonomiska rapporterna. För att de operativa enheternas rapporter ska vara jämförbara internt belastas varje vårdenhet med en marknadsmässig hyreskostnad.

Utgår från produktionsbehovet

Till skillnad från i många andra verksamheter inom sjukvården tar Capio inte sin utgångspunkt i kostnaden för att leverera sjukvård, eftersom det är en variabel som till stora delar kan påverkas med hjälp av kvalitetsinsatser som leder till ökad produktivitet. Capios ekonomiska modell utgår istället från planerad sjukvårdsproduktion, exempelvis hur många patientbesök som förväntas ske en enskild dag, vecka eller månad. Utifrån denna information kan de förväntade intäkterna från patientbesöken räknas fram. Med en tydlig målsättning för vilken produktivitet som ska uppnås, det vill säga hur många besök som kan genomföras med hög kvalitet under en viss tid, kan även resursbehovet fastställas – till exempel i form av antalet medarbetare som behövs för att uppnå målet. Resursanvändningen utgör därmed de direkta kostnaderna för den sjukvård som produceras. För att undvika flaskhalsar samt kunna garantera jämn och hög kvalitet med god produktivitet handlar det lika mycket om att säkerställa att det är rätt resurser och kompetenser som används som om god resursplanering.

Produktivitet – ett centralt nyckeltal

Den ekonomiska modellens icke-finansiella nyckeltal eller KPIer (Key Performance Indicators) används alltså för att mäta produktion, produktivitet och resurser – vilket naturligtvis är centralt för att kunna planera och styra verksamheten i riktning mot en högkvalitativ sjukvård till fler patienter med samma resurser. Med hjälp av produktivitetsmåtten, som är centrala i detta sammanhang, kan chefer i organisationen arbeta för att såväl personal som medicinsk utrustning och andra relevanta resurser används på ett effektivt sätt genom att anpassa resurser till planerad produktion. Målet är att hålla en hög och jämn produktivitet för att säkerställa ett effektivt resursutnyttjande.

Ett vanligt förekommande produktivitetsmått inom slutenvården är medelvårdtid (AVLOS, average length of stay). Genom införande av nya, moderna behandlingsmetoder ökar kvaliteten i behandlingen, vilket i sin tur leder till ökad produktivitet i form av förkortad medelvårdtid och att fler patienter kan behandlas med samma resurser. Därmed kan god sjukvård av hög kvalitet erbjudas fler patienter. Inom Capios verksamhet finns ett flertal exempel på detta samband. Capio-koncernen bedriver verksamhet i flera länder och har därmed goda möjligheter att jämföra olika enheters utveckling inom relevanta områden samt överföra best practice mellan verksamheterna i Sverige, Norge, Frankrike och Tyskland.

Sund ekonomi möjliggör investeringar i bättre sjukvård

Genom en ekonomi i balans, med goda ekonomiska resultat och kassaflöden, skapar Capio utrymme för investeringar, som i sin tur bidrar till högre kvalitet och mer produktiv sjukvård. Detta blir allt viktigare i takt med att sjukvårdsbehovet ökar samtidigt som det sker åtstramningar i de offentliga sjukvårdsbudgetarna.

Under 2015 öppnades till exempel ett helt nytt sjukhus i Bayonne, som tack vare sina ändamålsenliga lokaler stödjer tillämpningen av Modern Medicin och ersätter tre tidigare sjukhus. Dessutom investerar Capio cirka 3% av årlig omsättning i nettocapex. Under 2014 och 2015 har till exempel stora investeringar gjorts vid Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm, som en följd av modernisering av sjukhuslokalerna – ett projekt som fortgår även under 2016.