Kontinuerliga förbättringar

Mäta och utvärdera kvalitet

Redovisning av kvalitet kräver en viss systematik för att bli meningsfull. För varje behandling bör man göra klart för sig vilket som är det mest relevanta resultatet för att utvärdera värdet av behandlingen för patienten. Capio delar in resultaten i tre huvudgrupper, det kliniskt observerbara resultatet (CROM), det av patienten upplevda resultatet av behandlingen (PROM) och patientens upplevelse i samband med behandlingen (PREM), se figur till höger. Exempel på kliniskt observerbara resultat är frekvensen av komplikationer, tiden för återhämtning efter ingrepp och mätbar kontroll av sjukdom medan förbättring av funktion och livskvalitet efter behandling är exempel på av patienten upplevt resultat. Erfarenheterna i samband med ett vårdtillfälle slutligen, är givetvis i grunden beroende av det medicinska resultatet och hur mycket besvär i form av smärta, illamående och trötthet som behandlingen leder till, men påverkas även i stor omfattning av vårt sätt att ge information och av vårt bemötande. Även vårdmiljön har betydelse. Man måste kunna mäta var och en av de tre huvudgrupperna av resultat. Vi kallar dessa mått för kvalitetsindikatorer(Quality Performance Indicators, QPI).

Kontinuerligt kvalitetsarbete ger förbättring

Resultaten blir inte bättre av sig själva. Det krävs ett målmedvetet och systematiskt arbete för att åstadkomma bättre resultat. Vårt arbete för ständiga förbättringar innebär att utveckla våra vårdprocesser på ett sådant sätt att resultaten förbättras. Genom att förstå vårdprocessen och dess betydelse för resultatet kan vi fokusera på det som är mest angeläget att förbättra. Det är viktigt att sätta upp mätbara mål, processmål, för hur det dagliga arbetet genomförs för att kunna följa upp att vårdprocessen utvecklas enligt våra mål. Allt detta sammanfattas i en kvalitetsplan eller kvalitetsbudget om man så vill. I en kvalitetsplan ingår konkreta åtgärder för förbättringar av arbetsmetoder som vi tror är väsentliga för de kvalitetsindikatorer vi vill påverka. Dessa åtgärder ska vara mätbara, resurssatta och det ska för varje åtgärd finnas en person som är ansvarig för att genomföra förbättringen inom en angiven tid.

Nyckeltal för rätt produktion, resurser och produktivitet

Våra nyckeltal (KPI) hjälper oss att sätta mål, mäta och förbättra vår produktion, vår produktivitet och våra resurser som vi använder i vården. Dessa nyckeltal är icke-finansiella men har en tydlig koppling till det ekonomiska utfallet av olika insatser inom vården. KPIer för produktivitet ger förståelse för hur vi använder vår personal och våra materiella och fysiska resurser och några centrala KPIer är; medelvårdtid (AVLOS), utnyttjande av operationssalar och vårdavdelningar, antal patientbesök per läkare och sjuksköterska och antal patienter per vårdlag.

Vi utgår från våra högt ställda krav på vårdkvalitet när vi planerar våra resurser, patientflöden i operationssalar och på vårdavdelningar. Genom tydliga mål för olika aktiviteter kan vi mäta och följa upp resultatet och förstå det ekonomiska utfallet av olika vårdinsatser. Detta bildar underlag för att arbeta med ständiga förbättringar i produktionsplanering, arbetssätt och hur vi bäst utnyttjar vår personal i vården för att kunna ge så många patienter som möjligt den sjukvård de behöver.