Kvalitet byggd på fyra hörnstenar

Patienten är vår första prioritet. Vi vill ständigt utveckla vår ­förmåga att bota, lindra och trösta – och ju bättre vi blir på att ge vård av hög kvalitet, desto fler kan vi hjälpa till samma kostnad för samhället.

Kvalitet driver med andra ord produktivitet, vilket innebär att fler patienter kan få bra vård. När vi sammanfattar kvalitet i vården är det fyra områden som är särskilt viktiga: Modern Medicin, God information, Vänligt bemötande och Ändamålsenlig miljö och utrustning. De bildar tillsammans en stabil grund för att skapa god sjukvård.

Hörnstenarna samverkar


För att kunna erbjuda våra patienter bästa möjliga livskvalitet kompromissar vi aldrig när det kommer till den medicinska kvaliteten. Det innebär inte att vi kan brista i de tre övriga områdena. Tvärtom. God information och ett vänligt bemötande gör att patienterna känner sig trygga och återhämtar sig och tillfrisknar fortare. På samma sätt bidrar funktionella lokaler och rätt utrustning till att höja den medicinska kvali­teten. Sammantaget leder det till ökad livskvalitet bland patienterna. Därför arbetar vi för att höja nivån inom samtliga dimensioner parallellt. Det är ett ständigt pågående arbete som aldrig tar slut.

Modern Medicin

Det sker en ständig utveckling av medicinska metoder. Vad som för bara några år sedan hanterades genom en större operation kan i dag ha utvecklats till enklare ingrepp eller rent av medicinering. Det är viktigt att vara nära utvecklingen och ha en organisation som kan ta till sig medicinska landvinningar på ett snabbt och kvalitetsmedvetet sätt.

God information

En välinformerad patient är en trygg patient som tillfrisknar fortare. Korrekt information om diagnosen, behandlingen och vårdförloppet är mycket viktig, liksom hur man själv som patient kan underlätta och påskynda återhämtningen efter genomförd behandling.

Vänligt bemötande

Vi vill alla bli sedda och behandlade på ett vänligt sätt. Det gäller i synnerhet för patienter som är oroliga för sin sjukdom och vad som kommer att hända härnäst. Här är det viktigt att komma ihåg att det som är rutin för oss är nytt för patienten. Vi behöver utgå från hans eller hennes perspektiv i bemötandet och visa medkänsla och omsorg – viktiga ingredienser för att ge den styrka som hjälper tillfrisknandet.

Ändamålsenlig miljö och utrustning

Den inre ambitionen avspeglas i den yttre miljön. Moderna, ändamålsenliga och fräscha lokaler skapar en positiv miljö och bidrar till kortare behandlings­tider. Forskning visar att en omgivning som människor är bekväma i gör att de mår bättre, både till kropp och själ. I takt med den medicinska utvecklingen måste också sjukvårdens ”maskinpark” och IT-­system förnyas och utvecklas.