Patientbehov

All sjukvård utgår från patientens behov av vård. Det gäller såväl medicinsk behandling som forskning och utveckling av läkemedel, nya behandlingsmetoder och sättet att organisera och leda sjukvård. Därför är patientbehoven också startpunkten i vårt synsätt på god vård i Capio-modellen. Vi ser att begreppet kan delas upp i två delar som tillsammans skapar patientens totala behov av sjukvård.

Diagnosen, eller flera diagnoser, utgör själva grunden för den medicinska behandlingen och avgör var i vårdkedjan en patient bäst får sin vård, vilka behandlingsmetoder och eventuella läkemedel som är nödvändiga samt behov av annat stöd från samhällets resurser.

Det är också av stor betydelse att förstå patientens livssituation. Faktorer som ålder, kön, nationalitet, etnisk bakgrund, civilstånd, boendesituation, arbetsförhållanden etc. skapar helt olika behov för en patient i fråga om hur man vill möta vården för att få det bästa möjliga omhändertagandet.

Diabetes är en av Sveriges största folksjukdomar och uppskattningsvis har cirka 4% av befolkningen diagnosen diabetes. Behandlingsmetoder och läkemedel är kända och sjukvården har välutvecklade rutiner för att ge adekvat vård till denna patientgrupp. Däremot kan personer med samma diagnos ha vitt skilda livssituationer. Det kan vara barn eller äldre multisjuka som därmed kräver helt olika kontakter, bemötande och information från sjukvården. Även om det medicinska omhändertagandet är lika för diabetiker så måste vården kunna anpassas för att tillgodose olika patienters livssituation och därmed behov av vård.

När vi förstår våra patientgruppers samlade behov av sjukvård kan vi bättre forma innehållet i vårt arbete. Vi kan ge rätt medicinsk behandling, tydlig information och ett adekvat bemötande – när och där patienten behöver oss.