Rapportering som speglar organisationen

Spegla verksamheten i enkel och tydlig rapportering

Vi vill skapa en kultur för ständiga kvalitetsförbättringar i varje vårdenhet. Det förutsätter bland annat god förståelse för hur mycket vård som förväntas ges under en viss period. Detta kallar vi för vår produktion. Antalet patienter i öppenvård, antalet patienter i slutenvård, det vill säga vars vård kräver en eller flera övernattningar, och antal operationer är exempel på centrala nyckeltal i vår produktion.

Med produktivitet menar vi hur duktiga vi är på att ge vård, så att patienterna blir friska fortare och våra resurser används effektivt så att fler patienter kan få samma goda vård. Några exempel på nyckeltal för att mäta produktiviteten är medelvårdtiden, beläggningen på vårdavdelningen, utnyttjandegraden i operationssalen och mängden patienter i öppenvård per vårdplats. Vi måste även ha rätt antal bäddar, operationssalar, medarbetare och kompetenser. Detta är några centrala nyckeltal vi använder för att följa upp våra resurser, eller kostnader om man så vill.

Vår resultaträkning och våra systematiska kvalitetsmätningar är viktiga styrinstrument för chefer på samtliga nivåer. De används, tillsammans med nyckeltalen, för att analysera och styra verksamheten såväl medicinskt som ekonomiskt. På så sätt frigörs medel och resurser som vi kan använda för att genomföra ytterligare investeringar i kvalitetshöjande och produktiv vård.