En pålitlig och långsiktig partner för den offentliga sjukvården

Att arbeta med sjukvård innebär att ständigt skapa hållbart värde åt en bred uppsättning intressenter vars respekt och förtroende vi måste förtjäna. Capios strategi är att leverera högkvalitativ sjukvård samtidigt som vi värnar om våra medarbetare och samhällets resurser, vilket stödjer sjukvårdssystemens långsiktiga utveckling och stabilitet.

Vi på Capio är fast övertygade om att vi kan bidra till en positiv utveckling av sjukvården – till nytta för patienter, medarbetare, uppdragsgivare och samhället i stort. Genom Modernt Management i en decentraliserad organisation strävar Capio efter att ligga i framkant inom Modern Medicin och införandet av nya, moderna behandlingsmetoder. Vårt främsta bidrag till ett hållbart samhälle är att leverera sjukvård av hög kvalitet samtidigt som resurser används på ett  ansvarsfullt och effektiv sätt. För att uppnå detta är vi beroende av våra medarbetares gediga kunskap och kompetens, och således av vår förmåga att attrahera, utveckla och behålla rätt personer. I det aktiva arbetet med att bygga en kultur baserad på starka värderingar och rätt inställning, är det avgörande att vi visar våra våra medarbetare respekt, liksom att vi förstår vad våra  medarbetare tycker om och förväntar sig av Capio som arbetsgivare. Sociala aspekter som bra ledarskap, goda arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter är viktiga för att både nuvarande och potentiella medarbetare ska känna förtroende för Capio. Vi är till exempel medvetna om att sjukvårdspersonal idag ägnar alldeles för mycket av sin tid åt andra uppgifter än den direkta medicinska patientvården, vilket leder till stress och en känsla av otillräcklighet. Att frigöra mer tid för patienterna förbättrar därmed inte bara kvaliteten för patienten och produktiviteten i utförandet av sjukvården, utan även medarbetarnas arbetsmiljö. Sund bolagsstyrning och en hög nivå av affärsetik är också en grundläggande del i att skapa en stark kultur som inger förtroende för Capio.

Capios  uppförandekod bygger på hörnstenarna ärlighet och integritet och  införlivar Capios värderingar om kvalitet, medkänsla och ansvar samt respekt för bolagets intressentgrupper. Som en vårdgivare som dagligen arbetar med  människors hälsa arbetar Capio också aktivt med miljöfrågor som har nära koppling till verksamheten, till exempel hantering av läkemedel och kemikalier, energianvändning samt inköp, transport och avfallshantering. Vårt mål är att löpande minska vårt miljömässiga avtryck.

Capio omfattas av EU:s direktiv om icke-finansiell information och kommer att rapportera sådan information baserad på GRI:s ramverk (Global Reporting Initiative). Under 2016 inleddes en översyn av Capios hållbarhetsarbete. I början av 2017 genomfördes en intressentundersökning för att få en bättre bild av vad intressenterna förväntar sig av Capio. Capios intressentgrupper bjöds in till en webbenkät och fick svara på vilka hållbarhetsaspekter inom Capios sjukvårdsverksamhet som de tycker är viktigast. Resultaten av  intressentundersökningen kommer att ligga till grund för en väsentlighetsanalys där Capios viktigaste hållbarhetsaspekter och fokusområden identifieras. Capios hållbarhetsarbete och redovisning på området kommer därefter att  vidareutvecklas under 2017 med utgångspunkt i denna analys.