Capio bidrar till ett mer hållbart samhälle

Vårt främsta bidrag till ett hållbart samhälle är att leverera högkvalitativ sjukvård samtidigt som vi värnar om våra medarbetare och samhällets resurser, vilket stödjer sjukvårdssystemens långsiktiga utveckling och stabilitet.

Detta är en väsentlig del i vår strategi, som kortfattat går ut på att tillämpa Modern Medicin för att säkerställa medicinska resultat av hög kvalitet och korta behandlingstiderna. Med Modernt Management kan vi styra resursutnyttjandet på ett effektivt sätt och snabba på förändringstakten. Det gynnar såväl den enskilda patienten som samhället i stort.

Under 2017 inledde vi ett hållbarhetsprogram på koncernnivå för att etablera en gemensam struktur för Capios hållbarhetsarbete. Vi genomförde en intressentundersökning och en väsentlighetsanalys för att identifiera och prioritera vilka frågor som skulle inkluderas i hållbarhetsprogrammet. Inte oväntat var det patient- och medarbetarrelaterade frågor som rankades som viktigast. I linje med vår decentraliserade organisation sker identifiering, rapportering och uppföljning av hållbarhetsinitiativ i huvudsak på lokal nivå. I hållbarhetsprogrammet har vi fastställt ett antal koncernövergripande resultatindikatorer som kommer att användas vid utvärdering av Koncernens hållbarhetsarbete framöver. 2017 är det första året som vi rapporterar resultaten för dessa indikatorer och en startpunkt för detta viktiga arbete. Genomförandet av Capios hållbarhetsprogram fortsätter under 2018.

Fokusområden för Capios hållbarhetsarbete

Våra hållbarhetsinitiativ organiseras inom fyra fokusområden: kvalitet, affärsetik, medarbetare och miljö.

Kvalitet

Capios ambition är att leverera högkvalitativ sjukvård med kontinuerliga kvalitets- och produktivitetsförbättringar. Det uppnår vi genom vår strategi Modern Medicin och genom att arbeta i enlighet med Capio-modellen.

Affärsetik

Capio strävar efter en sund, långsiktig finansiell utveckling, baserad på högsta möjliga etiska, moraliska och rättsliga krav. Det åstadkommer vi genom kontinuerliga kvalitets- och produktivitetsförbättringar i en organisation som präglas av våra grundläggande värderingar: kvalitet, medkänsla, ansvar.

Medarbetare

Capio vill vara förstahandsvalet bland medarbetare inom sjukvården så att vi kan rekrytera och behålla rätt personer för att driva Modern Medicin. Det uppnår vi genom vår strategi Modernt Management, och genom att erbjuda goda arbetsvillkor, en säker arbetsplats och relevant fortbildning.

Miljö

Capios ambition är ett ansvarsfullt och effektivt resursutnyttjande och att över tid minska Koncernens miljömässiga påverkan.