Capios ekonomiska modell

Capios ekonomiska modell bygger på en sambandskedja där kvalitet i vården driver produktivitet och ger en ekonomi i balans, vilket möjliggör nya kvalitetshöjande investeringar. Det är avgörande att hela organisationen har förståelse för vad det är som skapar god kvalitet och att utvecklingen kan mätas och följas med hjälp av relevanta nyckeltal.

Det är medarbetarna som arbetar nära patienterna som är de som på daglig basis kan påverka verksamheten och detta viktiga arbete stödjs av Capios interna finansiella och operativa rapportering. Tack vare korrekt, relevant och snabb rapportering får vi en direkt återkoppling av de operationella och finansiella konsekvenserna av vår verksamhet. Detta skapar förutsättningar för välgrundade beslut och löpande processförbättringar, vilket ger en mer effektiv resursanvändning och mer sjukvård för pengarna.

Rapporteringen speglar ansvar och aktiviteter med utgångspunkt från patienten

Capios interna finansiella och operativa rapportering är strukturerad så att den följer organisationen och speglar ansvar och aktiviteter hela vägen från vårdenheten där patientmötet sker till koncernledningen.

Det resultat som rapporterna utvisar är givetvis viktigt, men en minst lika viktig parameter är att rapporteringen gör att vi kan förstå och analysera de faktorer som bidragit till resultatet. Hit hör exempelvis patientvolymer, hur hög och jämn produktiviteten varit och hur många läkare och sjuksköterskor som bidragit till vårdproduktionen.

Pedagogisk indelning för ökad förståelse

Capios ekonomiska rapporter är pedagogiskt indelade i olika sektioner, där respektive ansvarsområde illustreras med en specifik färg, se bild på nästa sida. För verksamhetschefer redovisas relevant operationell information samt viss finansiell information. På affärsområdesnivå tillkommer till exempel ytterligare information om kassaflöden och sysselsatt kapital medan informationen på koncernnivå även innehåller finansiering och koncernövergripande frågor gällande inkomstskatt.

En viktig beståndsdel i erbjudandet av vårdtjänster är att de utförs i en miljö som är ändamålsenlig och attraktiv att vistas i. Capio innehar och driver en del sjukhusfastigheter. Fastighetsverksamheten är relaterad till den operativa verksamheten men ställer andra krav på ledarskap, finansiering och uppföljning jämfört med den operativa verksamheten. Därför redovisas och följs fastighetsverksamheten upp separat i de ekonomiska rapporterna. För att de operativa enheternas rapporter ska vara jämförbara belastas varje vårdenhet internt med en marknadsmässig hyreskostnad.

 

För att åskådliggöra Capios ekonomiska modell så presenteras rapporter utformade efter modellen som komplement till respektive legal uppställning i årsredovisningen. För en utförlig beskrivning av Capios ekonomiska modell, se avsnitt ”Capios ekonomiska modell” på sidan 22 i Capio Årsredovisning 2017.

  • Blå: Den operationella vårdverksamheten där verksamhetschefen är ansvarig

  • Grön: Fastighetsverksamheten där respektive affärsområde är ansvarigt

  • Gul: Ej operationella delar med legalt ansvar på koncern- eller affärsområdesnivå

  • Röd: Finansiella delar med ansvar på koncern (finansavdelning)- eller affärsområdesnivå

 

Omsättningen motsvarar erhållen ersättning för den vård som utförts i respektive verksamhet.

Overheadkostnaderna speglar den infrastruktur som är nödvändig för att bedriva verksamheten utan att den är direkt kopplad till utförandet av vård till enskilda patienter. Hit hör löner till chefer, IT-infrastruktur och HR. Overheadkostnader är till stora delar fasta varför en ökad verksamhetsvolym påverkar resultatet positivt.

De direkta kostnaderna speglar användandet av direkta resurser i verksamheten såsom exempelvis löner till läkare, sjuksköterskor och övrig medicinsk personal, material, röntgen och lokalkostnader. De direkta kostnaderna är till stor del rörliga över tid.