Definitioner

Key performance indicators

Antal öppenvårdstillfällen Antalet vårdtillfällen, för patienter inskrivna i vårdverksamheten kortare än 24 timmar.

Antal slutenvårdstillfällen Antalet vårdtillfällen, för patienter inskrivna i vårdverksamheten längre än 24 timmar.

Medelvårdtid (AVLOS) Genomsnittlig tid som ett slutenvårdstillfälle varar mätt i dygn. Presenterad AVLOS exkluderar psykiatri, rehabilitering, omsorgs- och ätstörningspatienter. För Frankrike har AVLOS även justerats för skiftet mellan sluten- och öppenvårdsbehandlingar. Dessa justeringar har gjorts i syfte att visa en AVLOS som är jämförbar mellan segment och över tid.

Antal medarbetare Antalet medarbetare uttryckt som heltidstjänster i genomsnitt under året.

Fristående läkare aktiva i Frankrike Fristående läkare aktiva i Capios franska verksamhet (räknat som individer).

Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro anges i procent av de direkt av Capio anställdas (uttryckt som heltidstjänster) sammanlagda ordinarie arbetstid (260 dagar).

Personalomsättning Antalet tillsvidareanställda som slutat sedan årsskiftet i procent av antalet direkt av Capio tillsvidareanställda (räknat som individer).

Nyanställningar Antalet tillsvidareanställda som börjat sedan årsskiftet i procent av antalet direkt av Capio tillsvidareanställda (räknat som individer).

Resultaträkning

Total omsättningstillväxt, % Ökning av omsättningen under perioden uttryckt i procent av föregående års omsättning.

Organisk omsättningstillväxt, % Total omsättningsökning under innevarande period justerat för förvärv/avyttringar samt förändringar i valutakurser i förhållande till total omsättning under föregående år justerat för avyttringar.

EBITDAR EBITDA justerat för lokalhyror.

EBITDA EBITA justerat för avskrivningar och nedskrivningar på operativa anläggningstillgångar.

EBITA Rörelseresultat före avskrivningar av koncernmässiga övervärden samt omstrukturerings- och andra engångsposter och förvärvsrelaterade kostnader. Capios definition av EBITA kan skilja sig från definitionen i andra företag.

Omstrukturerings- och andra engångsposter består av poster som avser omstrukturering eller integration av förvärvade verksamheter, strukturella projekt samt effekter från avvecklade och avyttrade verksamheter som ligger utanför kärnverksamheten.

Rörelseresultat (EBIT) Rörelseresultat före ränteposter och inkomstskatt.

Periodens resultat, justerat Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare justerat för avskrivningar på koncernmässiga övervärden, omstrukturerings- och andra engångsposter, förvärvsrelaterade kostnader och nedskrivning av kapitaliserade lånekostnader, netto efter inkomstskatt.

Resultat per aktie (före utspädning) Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare, i förhållande till genomsnittligt antal utestående stamaktier under perioden. Se Not 27 för beräkningar av resultat per aktie före utspädning.

Resultat per aktie (efter utspädning) Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare, exklusive nettokostnaden avseende de utestående konvertibla förlagslån som emitterades under det tredje kvartalet 2016, i förhållande till genomsnittligt antal aktier under perioden inklusive effekter från de konvertibla förlagslånen. Se Not 27 för beräkningar av resultat per aktie efter utspädning.

Justerat resultat per aktie (före utspädning) Periodens resultat, justerat, hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till genomsnittligt antal utestående stamaktier under perioden. Se Not 27 för beräkningar av justerat resultat per aktie före utspädning.

Justerat resultat per aktie (efter utspädning) Periodens resultat, justerat, exklusive nettokostnaden avseende de utestående konvertibla förlagslån som emitterades under det tredje kvartalet 2016, i förhållande till genomsnittligt antal aktier under perioden inklusive effekter från≈de konvertibla förlagslånen. Se Not 27 för beräkningar av justerat resultat per aktie efter utspädning.

Sysselsatt kapital och finansiering

Nettokundfordringar och DSO Kundfordringar och upplupen produktion minus avsättning för osäkra fordringar och förskott från kunder. DSO, Days sales outstanding, genomsnittligt antal kreditdagar för omsättningen per balansdagen.

Operativt sysselsatt kapital består av ej räntebärande operativa tillgångar och skulder, främst operativa anläggningstillgångar, nettokundfordringar, leverantörsskulder och övriga operativa tillgångar och skulder.

Övrigt sysselsatt kapital består av förvärvsrelaterade övervärden ( fastigheter, goodwill, varumärke och övriga övervärden), skattefordringar och -skulder samt övriga icke operativa poster inom sysselsatt kapital.

Sysselsatt kapital Sysselsatt kapital inkluderar alla icke-räntebärande tillgångar och skulder såväl som avsättningar för ersättningar till anställda (pensionsförpliktelser).

Avkastning på sysselsatt kapital RTM EBITA i procent av sysselsatt kapital.

Nettoskuld Koncernens räntebärande tillgångar och skulder justerade för likvida medel.

Finansiell leverage Finansiell leverage är utgående balans av nettoskulden i relation till RTM EBITDA.

Kassaflöde

Nettocapex Investeringar i anläggningstillgångar, netto efter avyttringar av anläggningstillgångar exklusive poster under perioden som klassats som icke-operativa.

Nettoinvesteringar Investeringar i anläggningstillgångar, netto efter avyttringar av anläggningstillgångar, avskrivningar och nedskrivningar, exklusive poster under perioden som klassats som icke-operativa.

Operativt kassaflöde Operativt kassaflöde är hänförligt till EBITA, justerat för nettoinvesteringar och förändringar i rörelsekapital.

Fritt kassaflöde före finansiella poster Motsvarar operativt kassaflöde efter betalda inkomstskatter.

Fritt kassaflöde efter finansiella poster Motsvarar fritt kassaflöde före finansiella poster efter betalt finansnetto.

Kassagenerering Kassagenerering i % är definierad som kassaflöde dividerat med EBITA.

Förvärv och avyttringar av bolag i den operativa kassaflödes-analysen relaterar till den totala nettoskuldspåverkan.

Övrigt

RTM Rullande 12-månadersperiod.