Att bygga en kultur med starka värderingar och rätt inställning

Våra medarbetare utgör Capio och är de som i praktiken gör skillnad för patienten. I enlighet med Capio-modellen arbetar vi därför med att skapa en organisation där medarbetare ges befogenheter och tar ansvar för sina uppgifter samt driver ett ständigt förbättringsarbete. Goda relationer med våra medarbetare som bygger på ömsesidig respekt och förtroende är därmed av allra största betydelse för oss.

Omsorg och respekt skapar förtroende för Capio som arbetsgivare
Capios organisation utmärks av tydligt beslutsfattande, frihet under ansvar och ett ständigt förbättringsarbete. För att Capios strategi ska kunna genomföras måste våra medarbetare vara engagerade och nöjda, och det är oerhört viktigt att Capio upplevs som en bra arbetsgivare. Vi strävar efter att attrahera kompetenta medarbetare med gedigen kunskap, och vi fäster också stor vikt vid bra ledarskap och professionell utveckling. Vi stödjer medarbetarnas hälsa och välbefinnande och vill erbjuda trygga och säkra arbetsplatser som är fria från diskriminering och trakasserier, och där alla medarbetare behandlas likvärdigt och med respekt.

Stark ledning som stödjer vårt patientarbete
För att stödja det viktiga patientarbetet är Capio organiserat i en decentraliserad modell med särskilt fokus på första linjens chefer och deras team. På så sätt säkerställer vi att beslut fattas så nära patienterna som möjligt samt att vi möter de lokala behoven för varje verksamhet. Med ett starkt lokalt ledarskap där de operativa cheferna ges rätt mandat och ansvar, och med koncernövergripande policyer som stöd, skapas förutsättningar att utveckla den lokala verksamheten på bästa sätt. För att stödja cheferna inom hela organisationen är Capios uppföljning fördelad på omkring 600 vårdenheter. Den detaljerade uppföljningen ger en god grund för ansvar, insikt och utveckling.

För att bygga upp ett starkt ledarskap har Capio ett utvecklingsprogram för chefer och nyckelmedarbetare på alla nivåer i Koncernen. Sedan 2009 har totalt runt 1 000 personer deltagit. Förutom att höja kompetensen hos chefer och andra medarbetare främjar programmen även samarbete mellan chefer och enheter och stödjer förmedlingen av kunskap och best practice. Under 2016 tog Capios svenska ledarskapsprogram från 2015 ett nytt steg i utvecklingen när samtliga nordiska affärsområden utom ett genomförde ett ledarskapsprogram med cirka 220 deltagare. Det sista nordiska affärsområdet kommer att genomföra ett ledarskapsprogram under 2017.

I Frankrike fick alla chefer utbildning i Capios strategi och styrningsmodeller under 2014 och 2015. Denna kunskap har nu förmedlats vidare till mer än hälften av alla medarbetare i Frankrike.Resten av de franska medarbetarna kommer att få utbildning under 2017 och 2018. I december 2016 vann Capio guld i kategorin hälso- och sjukvård och farmakologi vid den franska ceremonin ”Vinnare av utmärkelsen för ledare inom personalfrågor” för sitt omfattande utbildningsprogram i Frankrike. I januari 2017 lanserades ett koncernomfattande ledarskapsprogram med fokus på affärsutveckling med ett tjugotal deltagare från samtliga av Koncernens segment.

Ledare inom Capio bidrar även med sina erfarenheter till utveckling av ledarskap i vården utanför den egna organisationen. Ett sådant exempel är deltagande i ”Sjukvårdens ledarskapsakademi” som är ett årligt mentor- och managementprogram för personer med ledaruppdrag inom sjukvård och forskning i Sverige. Capio deltog 2016 för sjätte året i denna satsning. Majoriteten av Capios chefer rekryteras internt inom Koncernen och de flesta av dem är kvinnor och har medicinsk bakgrund.

Goda villkor för våra medarbetares hälsa och välmående
Capios målsättning är att ha en hög andel fast anställd personal, både för att kontinuitet i vårdkontakter skapar trygghet för patienterna och då kontinuitet i personalstyrkan skapar bättre förutsättningar för högkvalitativ sjukvård. Av Capios medicinska personal var i genomsnitt 97% (97) anställda direkt av Capio under 2016. För sjuksköterskor och övrig klinisk personal var andelen anställd personal nära 100%. Andelen anställda läkare var 91% (91). Av den personal som var anställd direkt av Capio var 85% (84) fast anställda, medan 15% (16) hade tidsbegränsade anställningar. Svårigheter att rekrytera specifik kompetens är en faktor som påverkar andelen inhyrd personal. Främst ser vi dessa  svårigheter inom vissa läkarspecialiteter. I Sverige råder bland annat brist på allmänläkare och psykiatriker, vilket är en nationell utmaning. Under 2016 lanserade Capio en gemensam webbplats för lediga jobb för att tydligare visa vilka karriär- och utvecklingsmöjligheter som finns inom Capio i Sverige.

Capios arbete för att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö beskrivs i Capios uppförandekod och i Koncernens övergripande personalpolicy samt i lokala policyer och program. Arbetsmiljöarbetet bedrivs på ett organiserat och systematiskt sätt och utvecklas i den dagliga verksamheten i samarbete med medarbetarna. Inom Capio Sverige drivs arbetsmiljöarbetet främst genom lokala skyddsombud, som regelbundet utbildas i bland annat arbetsmiljörätt och  uppdraget som skyddsombud. De erbjuds också stöd för exempelvis upprättande av riskanalyser och genomförande av skyddsronder. På Capios franska kliniker arbetar specifika arbetsmiljöutskott med att förbättra säkerhet och arbetsvillkor. Via avtal har Capio Frankrike kompletterat detta med en person som enbart arbetar med frågor som rör arbetsvillkor och arbetsbelastning. Inom Capio Tyskland finns utöver lagstadgade säkerhetsinspektörer även bland annat program för företagshälsovård och stödprogram för anställda som hamnat utanför verksamheten av olika skäl, exempelvis sjukskrivning. Under 2016 uppgick den totala sjukfrånvaron inom Koncernen till 8% (8). Personalomsättningen i Koncernen uppgick under samma period till 12% (12). Sjukfrånvaro och personalomsättning är nyckelområden för Capios linjechefer i det dagliga arbetet och uppföljningen av detta.