Minska vårt avtryck på miljön

Att bedriva sjukvård innebär att arbeta för att göra människor friskare. Vi ser därför att det ingår i det förtroende samhället har gett Capio att verksamheten bedrivs på ett sätt som är långsiktigt hållbart också ur ett miljöperspektiv. Vår ambition är ett ansvarsfullt och effektivt resursutnyttjande och att över tid minska Koncernens miljömässiga påverkan.

Miljöpåverkan av sjukvård

I de flesta länder i världen står hälso- och sjukvården för en betydande del av den totala ekonomin och aktiviteterna inom denna sektor ger därmed också upphov till effekter på miljön. Den generella miljöpåverkan berör främst uppvärmning och övrig energiförbrukning, avfallsgenerering, transporter och materialförbrukning. De mer specifika områden där miljöpåverkan är särskilt kopplad till sjukvårdsverksamhet berör till exempel läkemedel i miljön, desinfektion/sterilisering och utbredd användning av material som innehåller PVC/ftalater.

Capios riktlinjer för miljöfrågor

Capios syn på miljöarbete sammanfattas i vår uppförandekod som stödjer långsiktig hållbar utveckling. Vi strävar efter hög effektivitet i användning av energi och naturresurser, främjar system för återvinning och återanvändning av material och arbetar för att förhindra och minimera föroreningar. Koncernens miljöarbete inriktar sig i synnerhet på hantering av läkemedel och kemiska produkter, energiförbrukning, inköp, transporter och avfallshantering. Miljöåtgärderna inom respektive segment ska vara anpassade till typ av verksamhet och dess miljöpåverkan.


Capios ambition är att över tid minska Koncernens miljöpåverkan och vi ser det som en miniminivå att rådande miljölagar och förordningar följs i de länder där verksamhet bedrivs. Med endast ett fåtal mindre undantag är samtliga av de nordiska verksamheterna certifierade enligt den internationella standarden för miljöledningssystem, ISO14001. Under 2016 slutförde det norska affärsområdet certifieringen för de återstående enheterna, och Capio Volvat är nu certifierat enligt ISO14001:2015. Capio Närsjukvård fick sin ISO-certifiering förnyad 2016, och affärsområdets systematiska miljöarbete bekräftades. Capio S:t Görans sjukhus ska förnya sin ISO-certifering under 2017 och förberedelserna inför ISO14001:2015 inleddes under 2016. Under året uppdaterade sjukhuset också sin miljöpolicy till en ekologisk hållbarhetspolicy. I Frankrike arbetar Capio systematiskt för att minska sin miljöpåverkan, och exempelvis deltog mer än två tredjedelar av de franska sjukhusen i en årlig enkät som mäter miljömässig påverkan.

 

Miljöarbete i Capio

Inom Capio Närsjukvård finns centrala miljösamordnare som driver miljöarbetet tillsammans med miljöombud på varje enhet. Affärsområdet arbetar systematiskt med fem fokusområden: läkemedel, kemiska produkter,  transporter, inköp och energiförbrukning. Rutinerna för arbetet sammanfattas i affärsområdets miljöhandbok och det finns mål och riktlinjer för varje område. För att nå målet om att minska mängden läkemedelsrester i naturen fortsatte projektet för att öka patienternas medvetenhet om problemet under 2016. Alla vårdcentraler i Sverige visade till exempel en film i sina väntrum om vilka effekter läkemedelsrester i naturen har. Det pilotprojekt för att öka inlämningen av läkemedel till apoteken som genomfördes i samarbete med en stor apotekskedja under 2015 gav en mätbar ökning av mängden inlämnade läkemedel. Projektet utökades under 2016 och ungefär hälften av alla vårdcentraler deltog i initiativet som inkluderade att informationsmaterial delades ut i väntrummen tillsammans med läkemedelspåsar som gör det lättare att lämna in läkemedel som blivit över eller gått ut till apoteket. Andra åtgärder för att uppnå målet är val av läkemedel som är mindre belastande för miljön och att undvika stora förpackningar vid behovsmedicinering. Mer än 73% av läkarna inom Capio Närsjukvård fick onlinebaserad utbildning om förskrivning av  läkemedel och deras miljöpåverkan under 2016 och 2015.

På Capio S:t Göran utbildas alla chefer, miljökoordinatorer och läkare i läkemedels miljöpåverkan. 2016 lyssnade drygt 90% av sjukhusets läkare på en 90-minuters föreläsning om ämnet. Sjukhuset bedriver ett systematiskt arbete för att minska den negativa påverkan av läkemedel i naturen. Till exempel används en metod som gör att narkosmedel används maximalt med minsta möjliga spill. Metoden innebär att förbrukningen, och därmed miljöpåverkan, halveras trots att patienten får samma narkos. I slutet av 2016 nådde Capio S:t Göran, som också är Capios största enskilda enhet, sitt mål att allt matavfall från sjukhuset ska återvinnas som biogas. För att minska mängden matavfall genomför sjukhuset ett pilotprojekt där patienterna serveras tre mindre rätter i stället för en större. De preliminära resultaten visar att patienterna äter upp mer av sin mat, vilket är positivt både för patienternas tillfrisknande och mängden avfall. En annan åtgärd under året var att sjukhuset ändrade ordningen för rätterna på patienternas meny och placerade kötträtten sist. Det har minskat köttkonsumtionen på sjukhuset med ett par procentenheter. Samtliga av Capios stora sjukhus i Frankrike återvinner matavfall. I Frankrike startades för ett par år sedan ett initiativ för att genom ökad medvetenhet och förbättrade rutiner minska miljöpåverkan av Capios franska sjukhus. Åtgärder inkluderar bland andra att minska vattenförbrukningen, förbättra avfallshanteringen och öka användningen av eko-märkta produkter och detta arbete har fortgått under 2016. Energikartläggningar gjordes under 2015 och 2016 för att uppfylla Koncernens skyldighet att kartlägga energiförbrukning och identifiera förbättringsområden i enlighet med EU:s energieffektivitetsdirektiv och respektive lands lagstiftning. Lärdomar från kartläggningarna och den förbättringspotential som identifierats har delats bland annat mellan de franska sjukhusen och inkluderas i miljöarbetet framöver. De flesta av de tyska sjukhusen och specialistklinikerna genomförde initiativ för att minska sin miljöpåverkan under 2016. Några exempel är ett nytt miljödesignat ventilationssystem på sjukhuset i Bad Bertrich, byte till LED-ljuskällor på sjukhusen i Hilden och Otterndorf och beställning av nya värmekraftverk
till sjukhusen i Dannenberg och Otterndorf.

Miljöfrågor är också viktiga i Koncernens nya bygg- och omställningsprojekt, till exempel i de senaste årens fastighetsprojekt i Frankrike och Tyskland. Det nya moderna sjukhuset Capio Clinique Belharra och den nya specialistkliniken Capio Clinique de Domont i Frankrike har till exempel byggts i enlighet med den franska standarden för miljömässigt hållbart byggande.
I samband med att den nya akutmottagningen öppnade på Capio S:t Göran donerade Capio medicinsk teknisk utrustning som inte längre användes, till  exempel utrustning för övervakning av hjärta, till sjukhus i Syrien. Capio Artro Clinic har ett löpande samarbete med Human Bridge och sedan projektet startade under 2012 har kliniken bidragit till återanvändningen av mer än 700 kg av medicinsk teknisk utrustning.