Behovet av sjukvård förändras

Capio ser tre huvudsakliga drivkrafter bakom den  växande efterfrågan på sjukvård och medföljande kostnader. För det första så ökar befolkningsandelen som är 60 år och äldre oproportionerligt mycket på  grund av de höga  födelsetalen efter andra världskriget. För det andra så bidrar medicinska framsteg och förmågan att behandla sjukdomar till en allmänt ökad medellivslängd. För det tredje har sjukdomsspektrumet ändrats så att kroniska sjukdomar, som exempelvis diabetes, fetma och vissa kardiovaskulära sjukdomar, behandlas under längre tidsperioder.

Samtidigt som befolkningsstrukturen utvecklas mot en högre andel äldre och samhällets kostnader för sjukvården ökar, så förväntas den arbetande andelen av befolkningen som finansierar sjukvården att minska, vilket leder till ansträngda offentliga sjukvårdsbudgetar.

Västeuropeiska sjukvårdsystem har börjat arbeta med denna utmaning. De nordiska länderna var bland de första att förespråka och tillämpa Modern Medicin, evidensbaserade metoder som gör att vissa tillstånd som bara för några år sedan krävde stora operationer idag kan behandlas med ett enkelt ingrepp eller endast genom medicinering. Samtliga Capios marknader är numera fokuserade på konsolidering, resultatbaserade ersättningsmodeller och att realisera skalfördelar, exempelvis genom vertikal integration av sjukvårdssystemet eller samarbete mellan olika  vårdenheter.


1 Världsbanken.

2 OECD Health Data 2014.