Förbättrad kvalitet ger kortare vårdtider

Nya behandlingsmetoder, nya medicinska tekniker och vårdprotokoll förbättrar vårdens kvalitet och gör att patienter snabbare kan återhämta sig från behandling, vilket i sin tur gör att vårdtiderna blir kortare. Historiskt sett har dock två hinder motverkat införandet och tillämpningen av denna typ av Modern Medicin: oförmågan hos vårdgivare att införa och tillämpa vad som är ”best practice” och ersättningssystem som motverkar möjligheten för vårdgivare att driva kvalitetsförbättringar. Oförmåga hos vårdgivare att utveckla sig kan delvis härledas från ineffektiva styrsystem och en konservativ syn på förändring. I tillägg till detta har europeiska ersättningssystem historiskt baserats på antal vårddagar. När moderna behandlingsmetoder tillämpas minskar medelvårdtiderna (AVLOS) i slutenvården och ökar antalet behandlingar per dag i öppenvård. Kortare vårdtider medför även ökade möjligheter att behandla patienter i öppenvård och leder således till ett skifte av volymer från slutenvård till öppenvård. Förändringarna leder i sin tur till att kapacitet och resurser frigörs, så fler patienter kan få vård med hög kvalitet till samma kostnad för sjukvårdssystemet. Vårdtider och andelen öppenvård för vissa behandlingar varierar idag betydligt mellan europeiska länder.