Kortare medelvårdtid ger högre produktivitet

Nya behandlingsmetoder, nya medicinska tekniker och vårdprotokoll som möjliggör att patienter blir behandlade med dessa metoder och tekniker på rätt nivå i sjukvårdssystemet, bidrar till bättre kvalitet i sjukvården. Detta medför att en patient kan återhämta sig snabbare från sin behandling och att  medelvårdtiden blir kortare.

Historiskt sett har dock två hinder motverkat införandet och tillämpningen av  denna typ av Modern Medicin: oförmågan hos vårdgivare att införa och tillämpa  vad som är ”best practice” och ersättningssystem som motverkar möjligheten för vårdgivare att driva kvalitetsförbättringar. Oförmåga hos vårdgivare att  utveckla sig och ta del av den potential som tillämpning av Modern Medicin innebär, kan delvis härledas från den organisatoriska struktur som hos många vårdgivare historiskt sett influerats av en traditionell klyfta mellan ”den  medicinska professionen” och ”administrationen”, vilket ger låga incitament att driva initiativ och förbättringar. I tillägg till detta har europeiska ersättningssystem historiskt baserats på antal vårddagar.

Dessa trender skapar möjligheter för Capio som paneuropeisk vårdgivare att överföra best practice mellan vårdenheter i ett land och mellan länder. Genom detta kan kvalitetsskillnader mellan länder stegvis reduceras. Därutöver medför  kortare medelvårdtider även minskade personalkostnader och andra direkta  kostnader, samt frigör kapacitet för omhändertagande av ytterligare patientvolymer. En fortsatt implementering av Modern Medicin kommer att förbättra medicinska resultat, sänka medelvårdtiden och därmed förbättra produktiviteten.