Vård på rätt nivå av rätt person

Sjukvårdssystemens förmåga att styra patientflöden till rätt behandling på rätt vårdnivå (lägsta effektiva omhändertagandenivå, LEON) är en viktig förutsättning för att hantera de flaskhalsar och det kostnadstryck som sjukvården i Europa erfar. Genom att låta patienten vara utgångspunkten för vårdstrukturen säkerställs inte bara att patienten får ett samlat omhändertagande på rätt vårdnivå utan det innebär även att resurserna utnyttjas på bästa sätt. En konsekvens av detta synsätt är att öppenvården i en högre grad än tidigare hamnar i centrum, sett utifrån patientens perspektiv. Det förändrade synsättet innebär även att stora patientflöden framöver kommer att skiftas ut från sluten- till öppenvård där det finns goda möjligheter till ökad specialisering och behandling av fler patienter med hög kvalitet och kostnadseffektivitet. LEON-principen kan även appliceras inom verksamheter, på personalgrupper, där effektiviteten kan öka genom en översyn av vilken personalgrupp som utför respektive arbetsuppgift.