Privata vårdgivare är en del av lösningen

Medan andelen privat utförd vård varierar mellan olika länder, har de västeuropeiska sjukvårdssystemen på senare år ökat andelen privata vårdgivare. När en kraftigt ökad efterfrågan på sjukvård skapar ett ökat tryck på sjukvårdsbudgetar, ses privata vårdgivare allt oftare som en del av lösningen för att kunna erbjuda sjukvård av god kvalitet med hög produktivitet och därmed en kostnadseffektiv lösning för systemet – vilket gynnar sjukvårdssystemet och patienterna som upplever kortare väntetider. Det finns i huvudsak två modeller för hur det offentliga systemet kan skifta ut patientvolymer från offentliga till privata utförare: upphandlade kontrakt eller via införande av fritt vårdval genom auktorisationer. Framöver bedömer Capio att andelen privat utförd sjukvård i Europa kommer att öka ytterligare.