Privata utförare i offentligt finansierad sjukvård ökar

Medan andelen privat utförd vård varierar mellan olika länder, har de  västeuropeiska sjukvårdssystemen på senare år utvecklats mot att skapa allt bättre förutsättningar för privata vårdgivare. När en kraftigt ökad efterfrågan på sjukvård skapar ett ökat tryck på sjukvårdsbudgetar, ses privata vårdgivare allt oftare som en del av lösningen för att kunna erbjuda sjukvård av god kvalitet med hög produktivitet och därmed en kostnadseffektiv lösning för systemet – vilket gynnar sjukvårdssystemet och patienterna som upplever kortare  väntetider.

Det finns i huvudsak två modeller för hur det offentliga systemet kan skifta ut  patientvolymer från offentliga till privata utförare: upphandlade kontrakt eller via införande av fritt vårdval. De närmsta åren bedömer Capio att andelen privat utförd sjukvård i Europa förväntas öka med flera förväntade fördelar:

  • Lägre kostnad för varje vårdtillfälle: Privat utförd vård utförs till en lägre kostnad för sjukvårdssystemet, eftersom ersättningen till privata vårdgivare sätts antingen via konkurrensutsatta upphandlingar eller via centralt beslutade ersättningsnivåer för vårdval
  • Ökat patientinflytande: Införande av vårdval medför ett ökat incitament för  vårdgivare att förbättra vårdkvaliteten, exempelvis genom att förbättra  patienterbjudandet i form av vårdutbud och kortare väntetider. Detta skapar också en möjlighet för privata vårdgivare att attrahera nya elektiva (planerade) patientvolymer genom att erbjuda ett konkurrenskraftigt patienterbjudande av hög kvalitet

  • Tydlig koppling mellan ersättning och kvalitet: De offentliga  sjukvårdssystemen utvecklas allt mer mot att mäta och ta hänsyn till den kvalitet som den utförda sjukvården håller, samt att se till att rätt incitament finns för att driva kvalitetsförbättringar och tillämpa moderna, evidensbaserade medicinska metoder. En del i detta är att anpassa ersättningsmodellerna till att inte längre motverka kvalitetsförbättringar som leder till kortare medelvårdtider och skiftet från slutenvård till öppenvård
  • Ökad förekomst av privat finansiering: Begränsningar i det offentliga sjukvårdssystemet, som till exempel långa väntetider, ökar tillväxten inom privatfinansierad vård, såsom privat sjukvårdsförsäkring och helprivat egenfinansierad vård. Detta möjliggör för privata vårdgivare att utöka sitt erbjudande även inom dessa segment

  • Saminvesteringar i vårdkapacitet: Den allt vanligare förekomsten av offentlig-privat-samverkan och utskifte av vård inom specialiteter där offentliga vårdgivare har underkapacitet och privata vårdgivare har överkapacitet innebär fördelar både för det offentliga systemet och för privata vårdgivare